Info Goes week 17 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 17. Deze zijn op woensdag 24 april 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
14 april 2024Z2024-00001025Boudewijnstraat 36 te 's-Heer Arendskerke het bouwen van een schuur
15 april 2024Z2024-00001030Aria te Goeshet bouwen van 27 woningen
12 april 2024Z2024-00001020Bugelweg 2 te Goeshet aanbrengen van reclame uitingen
16 april 2024Z2024-00001050Brederodestraat 24 te Kloetinghet creëren van een uitweg over gemeentelijke grond
17 april 2024Z2024-00001058Zuidvlietstraat 118 te Goeshet slopen van de woning en het verwijderen van asbest
17 april 2024Z2024-00001068Landweg 15 te 's-Heer Arendskerkehet slopen van de schuur
17 april 2024Z2024-00001070Hornikswei 10 te Goes het plaatsen van een dakkapel
17 april 2024Z2024-00001060Repelweg ong. te Goeshet bouwen van een nieuw bedrijfspand
18 april 2024Z2024-00001081Koningstraat 2 te Goeshet leggen van 9 zonnepanelen
18 april 2024Z2024-00001080Fruitlaan 3 te Goeshet slopen van Ostrea Lyceum Goes
18 april 2024Z2024-00001082Bugelweg 6 t/m 8C, 2 t/m 12 H, 14 t/m 14B te Goesinstallaties op daken 

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15 april 2024Z2023-00001710 Stationspark 26 te Goeshet realiseren van een parkeerterrein
15 april 2024Z2023-00001906Oostschans, kadastraal bekend Goes, (sectie B nummer(s) 3528, 3537 & 354)het bouwen van een woning met bedrijfsloods
17 april 2024Z2023-00001761Zuidvlietpolderweg 1 te Wolphaartsdijkhet realiseren van een dijkovergang, een zwemplateau en zwemsteigers
17 april 2024Z2023-00000541Blokjesplaat 5 te Goes het aanpassen van de steiger
17 april 2024Z2023-00000576Joannes Antonides van der Goeskade 73 te Goes het plaatsen van een tuinkas
17 april 2024Z2023-00000599Turfkade 13 te Goesonderhoudsschilderwerkzaamheden van het houtwerk van het gebouw
18 april 2024Z2024-00000672Oostschans 49 en 51 te Goeshet aanleggen van een inrit
18 april 2024Z2024-00000861Aardebolleweg 5 te Wolphaartsdijkhet gebruiken van een agrarische woning voor recreatieve verhuur
18 april 2024Z2024-00000879Albert Plesmanweg 23 te Goeshet uitleggen van de bestaande staalconstructie ten behoeve van bouw ‘De Treinenfabriek’
18 april 2024Z2024-00000787Klokstraat 9 te Goeshet plaatsen van gevelreclame

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummerLocatieomschrijvingnieuwe uiterste beslisdatum
Z2024-00000497Oude rijksweg ong. ’s-Heer ArendskerkeHet aanleggen van een oprit30 mei 2024

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
22 november 2023 Z2024-00001079Van Doornestraat 1A te Goes

het ontvangen en opslaan van weelabex 

 

     

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15 april 2024Z2024-00001016Stationspark 5 te Goeshet gebruik van gemeentegrond van 15 mei 2024 tot 15 mei 2025
17 april 2024Z2024-00001021Groenedaal 1 te Kloetingehet plaatsen van een keet van 11 april 2024 tot en met 26 april 2024
19 april 2024Z2024-00000863Geldeloozepad 5F te Goeseen ontheffing voor nachtverblijf buiten kampeerterrein van 22 juni 2024 tot 23 juni 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15 april 2024Z2024-00000310Beestenmarkt 3 te Goes't Beest Brult op 7 september 2024
15 april 2024Z2024-00000605Sportpark 't Schenge te GoesSchenge freestyle op 14 juni 2024
16 april 2024EXH-2023-790Noordeinde 5C te Kloetingehet actualiseren van de exploitatievergunning van VV Kloetinge
18 april 2024Z2024-00000658Grote of Maria Magdalenakerk te GoesPersoneelsfeest Adrz op 22 mei 2024
18 april 2024Z2024-00000922Kattendijksedijk 27 te GoesKerkdienst in de openlucht op 16 juni 2024
19 april 2024Z2024-00000829Elvis Presleylaan 103 te GoesOntmoetingsfeest op 21 juni 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Geweigerde vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft geweigerd:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
16 april 2024 Z2024-00000551Thorbeckelaan 5 te Goeshet afwijken van regels in het omgevingsplan, pand ook geschikt maken voor ‘wonen’

Tegen een geweigerde vergunning of ontheffing kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester.

Rectificatie

In de originele bekendmaking (Gemeenteblad 2024, 166933) is een incompleet adres opgenomen. Via deze rectificatie wordt die onjuistheid hersteld. Het adres Groenedaal 1 te Kloetinge moet zijn: Lewestraat 4 01 en 4 02, Hemstraat 3, Groenedaal 1, 3 en 5, Hemstraat 3 01 tot en met 3 08 te Kloetinge. Voor het overige blijft de publicatie van 18 april 2024 ongewijzigd. 

Verleende vergunning Alcoholwet (uitgebreid)

De burgemeester maakt bekend dat hij na toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning heeft verleend:

ZaaknummerLocatieOmschrijving
ALC_V-2023-791Noordeinde 5C te Kloetingeactualiseren Alcoholwetvergunning VV Kloetinge

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende vergunning is samen met de stukken die daarbij horen vanaf 25 april 2024 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende vergunning is het mogelijk om tijdens de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant door:

  • een belanghebbende die een zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking;
  • een belanghebbende wie redelijkerwijs niet te verwijten valt dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht over de ontwerpbeschikking.

De vergunning gaat in op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te  verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Waśko, B.A.02-06-1999

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP).

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Szász, T.05-06-200318-03-2024
Veres, I.L.16-11-200018-03-2024
Páros, M.27-02-199018-03-2024
Horváth, C.06-09-197018-03-2024
Szasz, I.27-02-197118-03-2024
Antunes Dias, S.M.19-11-196818-03-2024
Fernandes dos Anjos, M.S.15-11-197519-03-2024
Fernandes da Silva, N.M.14-10-197819-03-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Goes-West, Noordelijk plandeel’

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Goes-West, Noordelijk plandeel’ op 11 april 2024 heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan gaat over de herstructurering van het noordelijke deel van de wijk Goes-West. Het plan maakt de bouw van 148 huurwoningen mogelijk in het gebied, na de sloop van 154 huurwoningen in de Couwervestraat, Bankertstraat, Joost de Moorstraat, Jacob Catsstraat en Evertsenstraat. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. De wijziging kunt u terugvinden in de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

Het raadsbesluit en het bestemmingsplan liggen vanaf 25 april tot en met 5 juni 2024 ter inzage op het Stadskantoor. Daarnaast kunt u het ontwerp omgevingsvergunning ook digitaal bekijken op de website: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGW22-VG99.

Bezwaar maken tegen het bestemmingplan kan vanaf 25 april 2024 gedurende zes weken via de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak. Na dit termijn staat het bestemmingsplan vast, tenzij er is gevraagd om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak (artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening). In dit geval staat het bestemmingsplan pas vast als er naar dit verzoek is gekeken en hier een beslissing over is gemaakt.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes
 

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.