Info Goes week 17

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 17. Deze zijn op woensdag 27 april in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-04-2022

OMG-2022-0312

Zaagmolenstraat 72 te Goes

het aanpassen van de woning

14-04-2022

OMG-2022-0313

Stationspark te Goes

het bouwen van een kantoorpand

18-04-2022

OMG-2022-0314

Oude Singel 91 te Goes

het plaatsen van een schutting

19-04-2022

OMG-2022-0319

Piet Heinstraat 37 te Goes

het plaatsen van handelsreclame

22-04-2022

OMG-2022-0330

Oude Rijksweg 77B te 's-Heer Hendrikskinderen

het vervangen van een schoorsteen

22-04-2022

OMG-2022-0331

Arjaan Katsmanstraat 12 tot en met 22 te Wolphaartsdijk

het wijzigen van een vergunning die al verleend was

22-04-2022

OMG-2022-0329

Westwal te Goes

het kappen van een boom

24-04-2022

OMG-2022-0333

Goese Dieplaan 40 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

24-04-2022

OMG-2022-0332

Oostmolenweg 39 te Kloetinge

het wijzigen van agrarische grond naar tuingrond

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

14-4-2022

OMG-2022-0146

Columbusweg 29A te Goes

het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoor

21-4-2022

OMG-2022-0274

Vuilstraat 5 te Goes

het aanpassen van de tuinmuur

22-4-2022

OMG-2021-1281

Sint Adriaanstraat 4, 6A tot en met 6D en Wijngaardstraat 18, 18A tot en met 18D te Goes

het herstellen en uitbreiden van bovenwoningen tot acht appartementen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

Locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-0145

Goese Dieplaan 105 te Goes

het bouwen van een patiowoning

27 mei 2022

OMG-2022-0154

Het Sas 12 te Wilhelminadorp

het bouwen van een loods

30 mei 2022

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2022-0203

Bleekveld 8, 10, 12 en 14 te Goes

het brandveilig gebruik van de City Lofts

De ontwerpbeschikking is met de stukken die daarbij horen vanaf 28 april 2022 zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de periode van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied'

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat van 28 april tot en met 8 juni 2022 het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied’ te vinden is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBG01-VO99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes. Hiermee voldoet de gemeente aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Goes is een beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht en dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De situatie zoals deze nu is, is in de huidige bestemmingsplannen opgenomen. En aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren vergunning is verleend. Ook zijn dingen die niet klopten hersteld. Bestaande rechten worden zoveel mogelijk gerespecteerd in het nieuwe bestemmingsplan.

Het nieuwe bestemmingsplan gaat in het algemeen over het landelijk gebied van de gemeente Goes. Dat wil zeggen: het hele gemeentelijk grondgebied, met uitzondering van de plaatsen die in afzonderlijke bestemmingsplannen zijn geregeld. Zoals de bebouwde kommen, bedrijventerreinen en een aantal recreatieterreinen. Het bedrijventerrein Lewedorp is wel in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. Deze vervangt de huidige verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Tijdens de genoemde periode is het mogelijk om in te spreken. Inspraakreacties in de vorm van vragen, wensen of opmerkingen mag u per e-mail sturen naar stadskantoor@goes.nl. Of via de post aan de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Vermeld daarbij wel dat het om ‘Inspraakreactie bestemmingsplan Buitengebied’ gaat.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

22-4-2022

M-ACT220147

Kloetingseweg 76 te Goes

het starten van een garagebedrijf

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-4-2022

OOW-2022-131

Grote Markt te Goes

het plaatsen van drie dubbelzijdige trotters van 7 tot en met 21 oktober 2022

19-4-2022

OOW-2022-245

Joannaplantsoen 1 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor een ontruimingsoefening op 19 oktober 2022

20-4-2022

OOW-2022-246

Oostwal te Goes

het plaatsen van afvalcontainer(s) van 2 mei tot en met 3 juni 2022

20-4-2022

OOW-2022-255

Heernisseweg te Goes

het plaatsen van een mobiele kraan op 21 april 2022

20-4-2022

OOW-2022-247

Hornikswei 32 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen van een container van 3 juni tot en met 8 juli 2022

20-4-2022

OOW-2022-256

Bizetlaan te Goes

het plaatsen van een container van 21 tot en met 29 april 2022

20-4-2022

OOW-2022-151

Beatrixlaan 3 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 13 mei 2022.

21-4-2022

OOW-2022-258

Jacob Valckestraat 15 te Goes

het plaatsen van een steiger van 20 tot en met 22 april 2022

21-4-2022

OOW-2022-259

Oostkerkestraat 16 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 30 mei tot en met 3 juni 2022

21-4-2022

OOW-2022-151

Beatrixlaan 3 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het plaatsen van een container tot en met 13 mei 2022.

22-4-2022

OOW-2022-261

Singelstraat te Goes

het plaatsen van containers op 25 en 26 april 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-4-2022

EXH-2016-282

Sint Jacobstraat 48 te Goes

een tijdelijke uitbreiding exploitatievergunning voor horecabedrijf Eric's Bar La Strada tot en met 1 november 2022

14-4-2022

EVG-2022-164

Marktveld te Kloetinge

een evenementenvergunning voor Koningsdag op 27 april 2022

14-4-2022

ALC_O-2022-043

Zwembadweg te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Kingsnight op 26 april 2022

20-4-2022

ALC_V-2022-174

Grote Markt 20 te Goes

het actueel maken van de alcoholwetvergunning in verband met de uitbreiding met een terras

20-4-2022

EVG-2022-140

Geldeloozepad 5C te Goes

een evenementenvergunning voor de wedstrijd GOES - HOEK op 29 april 2022

20-4-2022

ALC_O-2022-141

Geldeloozepad 5C te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens GOES - HOEK op 29 april 2022

21-4-2022

ALC_V-2021-495

Sint Adriaanstraat 16 te Goes

een vergunning Alcoholwet voor Geeta's Keukentje

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Controleren loden leidingen in woningen van voor 1960

Er is al veel over gezegd en geschreven, loden waterleidingen. Een loden leiding laat langzaam looddeeltjes los en die komen in het drinkwater terecht. Vooral voor jonge kinderen kan dit gevaarlijk zijn. Daarom wil de Rijksoverheid alle bewoners die in een huis wonen van voor 1960 informeren. Ze roept hen op om te controleren of er loden leidingen in huis aanwezig zijn.

Er is niet zomaar voor 1960 gekozen. Het was namelijk vanaf dat jaar verboden om nog langer loden waterleidingen aan te leggen. Hoeveel woningen deze nog hebben, is niet bekend. Er zijn in Nederland naar verwachting nog zo’n 200.000 huizen met loden waterleidingen. In een rapport van de Gezondheidsraad uit 2019 staat dat ook lagere
concentraties lood gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Dit heeft ervoor gezorgd dat het nu meer in het nieuws is. Voor jonge kinderen heeft het mogelijk invloed op de hersenontwikkeling. En bij volwassenen zijn de effecten die bekend zijn extra risico op hart- en vaatziekten en nierziekte.

Bij het controleren van loden leidingen kijkt u bij de watermeter. Maar resten zijn niet altijd zichtbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat ze in de muur ingebouwd zijn. In dat geval mag u een watertest bestellen. Daarmee toont u aan of er wel of geen lood in het water aanwezig is. Laat de test wel doen door een bedrijf dat daar bevoegdheid voor heeft. Bij een huurhuis is de verhuurder verantwoordelijk voor het vervangen van de loden leidingen. Een te hoog loodgehalte is namelijk een gebrek dat hij of zij moet herstellen.
Doet de verhuurder dit niet, dan heeft een huurder de mogelijkheid om naar de huurcommissie of de rechter te stappen.

Kijk voor meer informatie op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.

Wat te doen bij rookontwikkeling?

Voor veel inwoners was het vorige week schrikken. Door een uitslaande brand op het bedrijventerrein bij Eindewege was er een grote rookwolk te zien. Wat betekent zoiets voor de omgeving? En wat moet u doen als er een rookwolk over uw huis trekt?

Bij alle grotere branden komt rook vrij, soms in grote hoeveelheden. Rook is altijd gevaarlijk. Niet alleen wanneer er brand is bij een (chemisch) bedrijf, maar ook bij een gewone woningbrand. In een organisatie of woning zijn verschillende stoffen aanwezig, zoals plastics, isolatiematerialen en grondstoffen. Door verbranding worden deze omgezet in schadelijke stoffen in de rook. Zelfs het van schoon papier of een stuk hout dat in de flik vliegt, levert ongezonde rook op. De brandweer waarschuwt dan ook altijd om uit de rook te blijven. Wanneer het over uw huis komt, is het sluiten van deuren en ramen en het uitzetten van ventilatie het beste. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.blijfuitderook.nl

Als het nodig is, doet een meetploeg van de brandweer in de omgeving metingen. Dit om te bepalen of er hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de rook zitten. Van invloed op een rookpluim zijn onder andere:

  • de windsterkte;
  • de windrichting;
  • het type te verwachten verbrandingsproducten;
  • de grootte en het verloop van de brand;
  • de brandweerinzet en
  • de gebouwen in de omgeving.

De meetploeg bekijkt hoe de rook opstijgt en waar deze naar toe gaat. En welke hoeveelheid er bij mensen en dieren in de omgeving aanwezig is. Een hevige brand zorgt er af en toe voor dat een rookpluim eerst hoog opstijgt en verderop naar beneden komt. Zeeland kent sterke wisselingen in de weersomstandigheden. Daardoor is het lastig snel een voorspelling te doen waar en in welke mate de rook verderop in de omgeving naar beneden komt. Het duurt soms even voordat hier duidelijkheid over is. Rook verdunt wanneer zij zich verspreidt. De hoeveelheid stoffen neemt daarmee ook af en zijn dan lager dan de maximaal toegestane waarden.

De brandweer meet standaard op koolmonoxide, omdat deze stof bijna altijd onderdeel is van de mix aan materialen die in rook aanwezig is. Deze varieert sterk. Het hangt af van wat er in brand staat en wat de omstandigheden zijn. De brandweer heeft maar een beperkt aantal meters.

Het is mogelijk dat u door rook stankoverlast en ademhalingsklachten ervaart. Meld dit dan bij het milieumeldpunt van de RUD Zeeland door te bellen naar (0118) 412 323. Dit is zeven dagen per week en 24 uur per dag mogelijk. Bij blijvende gezondheidsklachten is het goed om naar de huisarts te gaan. Op https://www.zeelandveilig.nl/gevaren/brand is meer informatie over brand en de gevolgen van rook te vinden

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.