Info Goes week 16 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 16. Deze zijn op woensdag 17 april 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. De publicatie van ontvangen aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
5 april 2024Z2024-00000942Spierenburgstraat 32 te Goeshet vernieuwen/isoleren van het dak
5 april 2024Z2024-00000954Nieuwe Rijksweg 53 te 's-Heer Arendskerkehet renoveren van de bestaande dakconstructie
7 april 2024Z2024-00000957Marktveld 3 te Kloetingediverse onderhoudswerkzaamheden aan rijksmonument Kloetinge
8 april 2024Z2024-00000973Terlucht 4 te 's-Heer Arendskerkehet bouwen van een serre en paardenstal

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
5 april 2024Z2024-00000520Tomatestraat 12 te Goeshet bouwen van een nieuwe schuur met overkapping
5 april 2024Z2024-00000398Kolveniershof 68 te Goeshet plaatsen van een glasscherm in een open ruimte van de muur van het terras
9 april 2024Z2023-00001878Slotstraat 3 te 's-Heer Arendskerkehet bouwen van een nieuw Integraal Kind Centrum
10 april 2024Z2023-00001508Ring 33 te Wolphaartsdijkhet afwijken van de bestemming schuur
10 april 2024Z2024-00000739Stationsplein 1 te Goes het verbouwen van hotel Terminus 
10 april 2024Z2024-00000455Westerlandpolderweg 2 te Wolphaartsdijkhet gebruiken van een bedrijfswoning als woning
11 april 2024Z2023-00001865Magdalenastraat 8A te Goeshet plaatsen van een reclamebord aan de gevel
11 april 2024Z2024-00000434Ossenhoofdstraat 7-9 te Goeshet bouwen van een losstaande berging in de achtertuin
12 april 2024Z2024-00000440Noordweegseweg ong. te 's-Heer Arendskerke (GOE00 H 3382)het plaatsen van een stacaravan

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
Z2023-00000200Groenedaal 1 te Kloetinge (betreft voormalige Kloetingse school) het realiseren van een wooncomplex

 

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan Groenedaal 1 Kloetinge

Er worden 13 appartementen en één grondgebonden woning aan de Groenedaal 1 in Kloetinge (voormalig Kloetingse School) gebouwd. Het college stemde eerder in met dit plan. Het ontwerp voor de vergunning was voor zes weken te bekijken. Er kwamen 24 reacties op de ontwerpvergunning. Het college beantwoordt deze reacties en heeft op 9 april 2024 besloten dat iedereen de definitieve omgevingsvergunning kan bekijken en reageren voor zes weken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
2 april 2024Z2024-00000980Kapelseweg 61a te Kloetingehet opslaan van diesel in een bovengrondse tank
3 april 2024Z2024-00000982Kapelseweg 61a te Kloetingehet opslaan van ad blue
3 april 2024Z2024-00000983Kapelseweg 61a te Kloetingehet afleveren van ureum aan motorvoertuigen
3 april 2024Z2024-00000984Hoofdstraat 3 te Wolphaartsdijkhet aanleggen en gebruiken van een gesloten bodemenergiesysteem

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
9 april 2024Z2024-00000759Hollandsche Hoeve te Goeshet wijzigen van de datum van het besluit kampeerontheffing van 10 en 11 mei 2024 in plaats van 19 en 20 april 2024 
10 april 2024Z2024-00000944

Singelstraat 15A te Goes

 

het plaatsen van een hoogwerker van 10 april tot en met 1 mei 2024
10 april 2024Z2024-00000958Debussylaan ong. te Goeshet plaatsen van een container van 12 april 2024 tot en met 22 april 2024
10 april 2024Z2024-00000948Hollandiaplein/Karel Doormanstraat te Goeshet plaatsen van een autolaadkraan op 15 april 2024
10 april 2024Z2024-00000950Albert Joachimikade en de Zouterij te Goeshet plaatsen van een rolsteiger/hoogwerker en het realiseren van een bouwplaats van 21 april tot en met 28 juli 2024
10 april 2024Z2024-00000953Heernisseweg 1 te Goes het plaatsen van een container van 25 april tot en met 8 mei 2024
11 april 2024KBK-2023-797Nieuwe Rijksweg 21 te 's-Heer Hendrikskindereneen nachtverblijf buiten kampeerterrein 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat hij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
9 april 2024Z2024-00000545Louise de Colignylaan 177, 4461SN Goeshet wijzigen van de datum voor de Ontmoetingsdag in en rond Sionkerk op 29 juni 2024 in plaats van 1 juni 2024
10 april 2024EVG-2023-763Torenring 46 te 's-Heer ArendskerkeSraskerkse Dag 2024
12 april 2024Z202400000585Olympiastraat 2 te GoesBax Music Open Dag op 25 mei 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Vaststelling bestemmingsplan “Bebouwde kom ’s-Heer Hendrikskinderen”

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Bebouwde kom ’s-Heer Hendrikskinderen” op 14 maart 2024 heeft vastgesteld. Het gaat om een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan dat betrekking heeft op de kern ’s‑Heer Hendrikskinderen en de huidige, deels verouderde, bestemmingsplannen in het gebied vervangt. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. Een overzicht van de wijzigingen kunt u terugvinden in de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen met ingang van 18 april tot en met 29 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPHH09-VG99.

 

Met ingang van 18 april 2024 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Cevaal, M.M.16-07-1974
Chorąży, A.01-04-1984
António, M.J.11-04-1971

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

 

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
18 aprilRaadsledenspreekuur19:00 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes
18 aprilBeeldvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes


Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.