Info Goes week 16 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 16. Deze zijn op woensdag 19 april 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-4-2023

 Z2023-00000100

Oostschans 76 te Goes

het realiseren van twee appartementen op de bovenste verdieping

6-4-2023

Z2023-00000111

Pauwenhof 7 te Goes

het aanleggen van een groene uitrit

7-4-2023

Z2023-00000112

Repelstraat 3 te Goes

het plaatsen van een hekwerk

7-4-2023

Z2023-00000113

Jan van Brabantstraat 4 te ’s-Heer Hendrikskinderen

het kappen van een boom

10-4-2023

Z2023-00000115

Nassaulaan 8 te Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

10-4-2023

Z2023-00000116

Vogelzangsweg 64 te Goes

het bouwen van een tuinhuis met veranda

10-4-2023

Z2023-00000117

Stationspark 51 te Goes

het transformeren van een kantoorpand naar een opvanglocatie voor vluchtelingen

11-4-2023

Z2023-00000123

Prins Bernhardstraat 32 te Wolphaartsdijk

het leggen van nieuwe dakpannen

12-4-2023

Z2023-00000135

Jachthuisstraat 27 te Kloetinge

het vervangen van de dakkapel aan de voorkant van de woning

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

6-4-2023

OMG-2022-0292

Stationsplein 21 te Goes

het realiseren van een opbouw

12-4-2023

OMG-2023-0222

s-Heer Hendrikskinderendijk 86 te Goes

het vervangen van kozijnen naar kunststofkozijnen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-1-2023

00321128

Anthony Fokkerstraat 22 te Goes

het starten van een autowasstraat


Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-4-2023

OOW-2023-272

Kreukelmarkt 9 te Goes

het plaatsen van een steiger en een hoogwerker van 6 tot en met 21 april 2023

12-4-2023

OOW-2023-273

Blanckstraat 11 te Goes

het plaatsen een container op 7 april 2023

12-4-2023

KBK-2023-271

Kattendijksedijk 19 te Goes

een ontheffing voor een nachtverblijf buiten op een kampeerterrein op 12 tot 13 mei 2023

13-4-2023

OOW-2023-288

Voorstad 85 te Goes

het plaatsen van een puincontainer van 14 april tot en met 12 mei 2023

13-4-2023

OOW-2023-253

Singelstraat te Goes

het plaatsen van een container en bouwmaterialen van 12 april tot en met 31 juli 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

12-4-2023

EVG-2023-145

Omgeving Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor de Wielerronde van Wolphaartsdijk op 13 mei 2023

12-4-2023

EVG-2023-181

Joannaplantsoen 1 te Goes

een evenementenvergunning voor Circus in de Zorg op 25 mei 2023

13-4-2023

EVG-2023-038

Grote Markt en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor de Molentocht Goes 2023 op 21 mei 2023

17-4-2023

EVG-2023-068

Voorstad en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor Koningsdag rondom de Stenen Brug op 27 april 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Henderson, R.S.

24-11-1968

Czaplejewicz, A.

10-02-1995

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Györkei, A.

06-06-1970

07-03-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Aanwijzing afwijkende sluitingstijden horeca 2023

In artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goes is bepaald dat het verboden is om een horecabedrijf voor bezoekers geopend te hebben of daar bezoekers toe te laten of te laten verblijven van ’s nachts 02:00 tot ’s morgens 07:00 uur. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de burgemeester voor bepaalde horecabedrijven andere sluitingsuren vaststellen dan de bovengenoemde.

Voor de volgende bijzondere activiteiten in 2023 heeft de burgemeester afwijkende sluitingsuren vastgesteld:

Vrijdag

17 maart

Thank Goes it’s Friday

Woensdag

26 april

Koningsnacht

Vrijdag

2 juni

25+

Zaterdag

17 juni

Roze zaterdag

Vrijdag

6 oktober

25+

Vrijdag

3 november

25+

Vrijdag

1 december

25+

Dinsdag

26 december

2e Kerstdag

Dit betekent het volgende:

 • Daghoreca tot 03:00 uur
 • Alcoholvrije zaken met ontheffing tot 03:00 uur op deze dagen tot 04:00 uur
 • Nachthoreca tot 05:00 uur

Tijdens de jaarwisseling is het sluitingsuur vrij.

Horecaondernemers hoeven voor de bovengenoemde dagen geen ontheffing van het sluitingsuur aan te vragen. Wil een ondernemer op grond van andere dan deze bijzondere activiteiten voor zijn of haar bedrijf een ontheffing van het geldende sluitingsuur aanvragen? Dan moet daarvoor van tevoren een schriftelijk verzoek worden ingediend bij de burgemeester

Publicatie collectieve dagen Geluid 2023

Burgemeester en wethouders hebben besloten, in overleg met het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Goes, de volgende collectieve dagen Geluid in 2023 aan te wijzen:

 • Vrijdag 26 mei
 • Vrijdag 16 juni
 • Vrijdag 15 september
 • Vrijdag 20 oktober
 • Vrijdag 17 november
 • Vrijdag 8 december
 • Zondag 24 december
 • Vrijdag 29 december

De ontheffing voor festiviteiten binnen inrichtingen (geluidsgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit) zijn dan niet van toepassing. Het aantal dagen dat als collectief aangewezen mag worden, is opgenomen in artikel 4:2 van de Algemene Plaatselijke Verordening Goes. De exploitanten dienen tijdens deze ontheffingsdagen ervoor te zorgen dat er geen hinder ontstaat, zoals is vastgelegd in de vastgestelde beleidsregels door de burgemeester en wethouders.

Deze collectieve ontheffing geeft ontheffing van het geluid, niet van de sluitingstijden. De normaal geldende sluitingstijden zijn dan ook op deze avonden van toepassing. Een inrichting mag langer open wanneer hiervoor een ontheffing sluitingsuur is aangevraagd en is verstrekt en/of een speciale avond in beleid is vastgelegd.

Reserveren gehandicaptenparkeerplaats Van Hallstraat

Burgemeester en wethouders hebben besloten een gehandicaptenparkeerplaats te reserveren op het kenteken van een gebruiker wonend in Goes in de buurt van of aan:

 • Van Hallstraat 59, Goes

Tegen dit verkeersbesluit hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van dit verkeersbesluit (6 april 2023) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verkoop groenstrook aan de Nachtegaallaan in Goes

De gemeente Goes maakt bekend dat ze een strook gemeentegrond ter grootte van ongeveer 13 m2 verkoopt aan de bewoners van de Nachtegaallaan 43. Deze groenstrook is bestemd voor de uitbreiding van de tuin behorende bij Nachtegaallaan 43. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer L. Tavenier via het emailadres l.tavenier@goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

 • inschrijven op e-mailadres met postcode;
 • uw interesses instellen;
 • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
 • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

20 april

Agendacommissie

19:00 uur

 

20 april

Besluitvormende raad

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl