Info Goes week 14 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 14. Deze zijn op woensdag 5 april 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-03-2023

OMG-2023-0274

Albert Joachimikade 44 te Goes

het bouwen van een loods

24-03-2023

OMG-2023-0292

Lange Vorststraat 59-61 te Goes

het vervangen van de kozijnen en het vervangen van enkel glas door dubbel glas

25-03-2023

OMG-2023-0293

Vedelplein 30 te Goes

het plaatsen van een schuur

26-03-2023

OMG-2023-0294

Tervatenseweg 15 A te Kloetinge

het verbouwen van een berging

27-03-2023

Z2023-00000005

Geldeloozepad 20 te Goes

Het kappen en herplanten van een boom

27-03-2023

Z2023-00000003               

Perceel H3495 te ’s-Heer Arendskerke

het wijzigen van het bestemmingsplan

28-3-2023

Z2023-00000007

Schuttershof 11A te Goes

het wijzigen van de bestemming van winkel naar woning

29-3-2023

Z2023-00000026

Fluitekruidstraat 78 te Goes

het vervangen van een kozijn in een dakkamer

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

24-3-2023

OMG-2023-0078

Geldeloozepad 5B te Goes

het aanleggen van twee extra padelbanen

29-3-2023

OMG-2023-0169

Goese Dieplaan 33 te Goes

het bouwen van een bijgebouw

31-3-2023

OMG-2023-0148

Brugstraat 36 te Wilhelminadorp

het aanpassen van de kozijnen in de voorgevel

31-3-2023

OMG-2023-0190

Nieuwstraat 8 07 te Goes

het plaatsen van twee dakvensters

31-3- 2023

OMG-2023-0117

Inlaag 8 te Wolphaartsdijk

het uitbreiden van een recreatiewoning

31-3-2023

OMG-2023-0274

Albert Joachimikade 44 te Goes

het wijzigen van een loods

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

Datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-3-2023

OOW-2023-230

Singelstraat/Korte Kerkstraat 17 te Goes

het plaatsen van een container van 29 tot en met 31 maart 2023

27-3-2023

OOW-2023-228

Singelstraat 19 te Goes

het plaatsen van een kraan op 3 april 2023

31-3-2023

OOW-2023-251

Korte Kerkstraat te Goes

het gebruik van een stukje grond voor het plaatsen van een tent

31-3-2023

OOW-2023-254

Ganzenest te Goes

het plaatsen van een schafkeet van 11 april tot en met 31 juli 2023

30-3-2023

OOW-2023-248

Vogelzangsweg 64 te Goes

het plaatsen van een container van 30 maart tot en met 10 april 2023

31-3-2023

OOW-2023-245

M.A. de Ruijterlaan 20 te Goes

het plaatsen van een betonwagen op 4 april 2023

31-3-2023

OOW-2023-229

Jan Willem Frisostraat 15 te Goes

het plaatsen van twee containers van 7 tot en met 18 april 2023

31-3-2023

OOW-2023-226

Wilgenstraat 70 tot en met 168 te Goes

het plaatsen van twee zeecontainers, een schaftkeet en twee afvalcontainers van 30 mei tot en met 21 juli 2023

31-3-2023

OOW-2023-256

Groene Kruisstraat 14 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 29 maart tot en met 28 april 2023

31-3-2023

OOW-2023-259

Rommerswalestraat te Goes

het plaatsen van een keetwagen en dixi van 30 maart tot en met 5 mei 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

31-3-2023

EXH-2022-541

Korte Kerkstraat 9 te Goes

een exploitatievergunning voor Donerking27

31-3-2023

ALC_V-2023-064

Te Werfstraat 18 te 's-Heer Hendrikskinderen

een alcoholwetvergunning voor het dorpshuis in ‘s-Heer Hendrikskinderen

31-3-2023

ALC_O-2023-223

Voorstad 17 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Koningsnacht en Koningsdag op 26 en 27 april 2023

31-3-2023

EXH-2023-100

Te Werfstraat 18 te ’s-Heer Hendrikskinderen

een exploitatievergunning voor het dorpshuis in ’s-Heer Hendrikskinderen

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontwerpbeschikking Alcoholwet

De burgemeester maakt bekend dat zij het voornemen heeft de volgende vergunningen te verlenen met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb):

zaaknummer

locatie

omschrijving

ALC_V-2023-154  

Oostsingel 32 te Goes

een alcoholvergunning voor Residence ’t Gasthuis

Met ingang van 6 april 2023 ligt de ontwerpbeschikking, met de daarop betrekking hebbende stukken, gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 700 of via e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren brengen bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk om vooraf op tijd een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening via het telefoonnummer (0113) 249 942.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, kunnen niet-ontvankelijk worden verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

van Tellingen, B.A.C.

11-11-1990

Atewe, B.

21-09-1976

Luis Dos Santos, A.M.

13-12-1982

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorletters

Geboortedatum

Ingangsdatum 

Mustafa Mohammed Abdallah Abd-El-Kader

11-11-1976

20-02-2023

Shields, K.D.

10-03-1982

21-02-2023

Medeiros, S.R.

10-06-1980

01-03-2023

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hotel Goes’ vanaf 5 april 2023 voor een periode van zes weken ter inzage ligt. Dit op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening. U kunt het ontwerpbestemmingsplan digitaal bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Digitaal bekijken kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het Van der Valk Hotel Goes heeft de wens om een nieuw hotel te realiseren aan de Anthony Fokkerstraat 100 in Goes. Het plan gaat over een hoteltoren van 55 meter hoog en een lager deel van 18 meter hoog. De nieuwbouw moet ten zuidoosten van het bestaande hotel komen te staan. Nadat het nieuwe pand klaar is voor gebruik, worden de huidige hotelkamers gesloopt. In het nieuwe hotel komen 151 hotelkamers. Dit zijn er twintig meer dan in het oude hotel. Het bestaande hoofdgebouw blijft staan en wordt een zalencentrum/congres- en conferentieruimte.

Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’ laat de nieuwbouw van een hotel met een hoogte van 55 meter op deze locatie niet toe. Om medewerking te verlenen aan het project, moet het bestemmingsplan worden herzien. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt het huidige bestemmingsplan voor het perceel Anthony Fokkerstraat 100 in Goes.

Gedurende de genoemde termijn kunt u schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren brengen bij de raad van de gemeente Goes via Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode is het noodzakelijk om vooraf op tijd een afspraak te maken met Tom Bogers via t.bogers@goes.nl.

Pasen - Gemeentelijke diensten gesloten en gewijzigde ophaaldagen

Op tweede paasdag zijn de gemeentelijke diensten gesloten. Bij calamiteiten buiten kantooruren kunt u bellen naar 06 532 981 41.

Gft-afval tweede paasdag - 10 april

Op maandag 10 april haalt de gemeente Goes geen gft-afval op in het Goese Meer, Kattendijke, Wilhelminadorp, het buitengebied, Mannee, Goes-West, Het Sas en de Goese Schans. Ook het restafval van de verzamelroute van bedrijven haalt de gemeente die dag niet op. De gewijzigde ophaaldag voor deze routes is dinsdag 11 april.

Daarnaast haalt de gemeente Goes geen gft-afval op in de verzamelroute bij de hoogbouw. De gewijzigde ophaaldag is donderdag 13 april.

Papier tweede paasdag - 10 april

Op maandag 10 april wordt er geen papier opgehaald in Kloetinge. De gewijzigde ophaaldag voor de maandagroute overdag is woensdag overdag op 12 april. De gewijzigde ophaaldag voor de maandagavondroute is dinsdagavond 11 april.

Afval Goede Vrijdag - 7 april

Op Goede Vrijdag wordt er wel huisvuil en papier ingezameld.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

6 april

Informatiecarroussel

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

11 april Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl 19:30 uur Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.