Info Goes week 13 - 2024

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 13. Deze zijn op woensdag 27 maart 2024 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
14 maart 2024Z2024-00000701Spoor Edisonstraat te Goeshet plaatsen van een hekwerk bij het spoor
15 maart 2024Z2024-00000738De Stelle 38 te Goeshet plaatsen van een dakkapel
15 maart 2024Z2024-00000739Stationsplein 1 te Goeshet verbouwen van hotel Terminus
15 maart 2024Z2024-00000729Houtkade 12 te Goeshet renoveren van het dak van een loods
15 maart 2024Z2024-00000807Perceel (GOE00) AC 769 en perceel (GOE00) AC 478het uitbreiden van natuurgebied 'De Schenge'
16 maart 2024Z2024-00000756Landweg 15 te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een aanbouw
17 maart 2024Z2024-00000761Goese Meerlaan 64 te Goeshet plaatsen van een houten carport
18 maart 2024Z2024-00000765Wolfertsplein ong. te Wolphaartsdijkhet plaatsen van frames voor een buitenexpositie van 1 juli tot en met 30 september 2024
19 maart 2024Z2024-00000787Klokstraat 9 te Goeshet installeren van LED verlichting aan de gevelreclame
19 maart 2024Z2024-00000792Van Hallstraat 34 en 36 te Goes het plaatsen van een puntdak op garages
20 maart 2024Z2024-00000805Tulpstraat 2 te Goeshet vervangen van houten gevelkozijnen
21 maart 2024Z2024-00000808Reijmersweg 11 te Goeshet plaatsen van een torenvalkkast op een paal

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
20 maart 2024Z2023-00001742Fluitekruidstraat 8B te Goeshet plaatsen van een tiny house
20 maart 2024Z2024-00000354Hazelaarstraat 9 te Goeshet plaatsen van een duivenhok
21 maart 2024Z2024-00000679's-Heer Hendrikskinderendijk 117, 4461EB Goeshet aanleggen van een tijdelijke brug

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Geweigerde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevings-vergunningen hebben geweigerd:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
14 maart 2024Z2023-00001473Sint Adriaanstraat 7A, 7B en 7C te Goeshet gebruiken van de appartementen voor recreatieverhuur

Tegen een geweigerde vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummerlocatieomschrijving
OMG-2023-0008v.d. Spiegelstraat 4, 4A en 4B te Goeshet verbouwen van het pand

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. Met ingang van 28 maart 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Voor inzage kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer (0113) 249 700 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van terinzagelegging gemotiveerd beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning voor realiseren landgoed Nieuwe Rijksweg ’s-Heer Hendrikskinderen en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het realiseren van een landgoed op het perceel Nieuwe Rijksweg 27, 27A en 27B in ’s-Heer Hendrikskinderen. Dit is met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het gebied wordt landschappelijk aangekleed en ingepast met streekeigen beplanting. Het nieuwe landgoed wordt voor 80% openbaar toegankelijk gemaakt en krijgt een aansluiting op bestaande wandelroutes. In het gebied komt een landhuis met bijgebouwen. 

Het initiatief past niet in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’, omdat op gronden met een bestemming ‘Agrarisch’ het realiseren van een landgoed en het bouwen van een woning niet is toegestaan. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan. In vergelijking met het ontwerp zijn enkele voorschriften van de vergunning aangevuld. Verder hebben burgemeester en wethouders voor de woning hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld.

Van 28 maart tot en met 8 mei 2024 ligt de verleende omgevingsvergunning, met de daarop betrekking hebbende stukken, voor zes weken ter inzage. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLG24-VG99. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt vanaf 28 maart 2024 ook voor zes weken ter inzage en is digitaal te bekijken via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden kunnen belanghebbenden met ingang van 28 maart 2024 gedurende zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. De besluiten treden in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van de besluiten niet. Wel kan een belanghebbende die beroep heeft ingesteld, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
15 maart 2024Z2024-00000690Vogelzangsweg 7 te Goeshet plaatsen van een bouw- en sloopafval container op een parkeervak van 18 maart tot en met 13 mei 2024
19 maart 2024Z2024-00000733Gerbrandyhof ong. te Goeshet plaatsen van een container, schaftkeet en toilet van 15 maart tot en met 5 april 2024
19 maart 2024Z2024-00000692Lange Achterweg 2 te Goeshet plaatsen van een container van 22 maart tot en met 19 april 2024
19 maart 2024Z2024-00000743Schuttershof ong. te Goeshet plaatsen van een bouwstelling van 25 maart 2024 tot en met 5 april 2024
21 maart 2024Z2024-00000789Keizersdijk (Stenen Brug) en Damplein te Goeseen brandweeroefening op 23 maart 2024 
21 maart 2024Z2024-00000772Nieuwe Diep 60 te Goeshet plaatsen van een schaftwagen en container van 4 maart tot en met 29 maart 2024
21 maart 2024Z2024-00000794Dillenburglaan 9 te Goeshet plaatsen van een container op 2 mei tot en met 6 juni 2024 
21 maart 2024Z2024-00000791Kamperfoeliestraat 7 te Goeshet plaatsen van een bouwafvalcontainer op 22 maart tot en met 22 april 2024 
21 maart 2024Z2024-00000785Zwakestraat/Schengestraat te Goeshet plaatsen van twee containers en één schafkeet van 12 april tot en met 11 juli 2024
21 maart 2024Z2024-00000762Rooseveltlaan en Johnsonlaan ong. te Goeseen verlenging van een al eerder verleende vergunning: het plaatsen van een keet, container en glasblokken tot en met 29 maart 2024
21 maart 2024 Z2024-00000786Ganzenest ong. Goeshet plaatsen van 3 containers van 15 april tot en met 14 juni 2024

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen 

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
18 maart 2024Z2024-00000227Da Vinciplein 1 te Goeseen evenementenvergunning voor Code Oranje op 26 april 2024
20 maart 2024Z2024-00000112's-Gravenpolderseweg ong te Goeseen evenementenvergunning voor feest ter ere van 40 jarig huwelijk op 22 juni 2024
20 maart 2024Z2024-00000664Noordeinde 5C te Kloetingeeen ontheffing op artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet/2:34b van de APV op 29 maart 2024 
21 maart 2024Z2024-00000577Grote Markt ong. te Goeseen evenementenvergunning voor de Molentocht Goes op 19 mei 2024
21 maart 2024Z2024-00000741Noordeinde 5C te Kloetingeeen ontheffing op artikel 4 lid 4 van de Alcoholwet/2:34b van de APV op 20 april 2024 

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Szász, T.05-06-2003
Veres, I.L.16-11-2000
Páros, M.27-02-1990
Horváth, C.06-09-1970
Szasz, I.27-02-1971
Antunes Dias, S.M.19-11-1968
Fernandes dos Anjos, M.S.15-11-1975
Fernandes da Silva, N.M. 14-10-1978
Ovchynnikov, Y.19-10-1985
Iatco, C. 16-08-1999
Szabó, D.27-11-1990

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Malikova, A. 30-10-199820-02-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Volg nieuws van de gemeente Goes via WhatsApp

Vanaf nu kunt u de gemeente Goes volgen via WhatsApp-kanalen. Nieuws van de gemeente verschijnt dan bij het tabblad ‘updates’ in WhatsApp. 

Wat is een WhatsApp-kanaal?

Een WhatsApp-kanaal is een makkelijke manier om mensen, bedrijven en organisaties te volgen. In WhatsApp staat een tabblad met de naam ‘updates’. Hier staan de kanalen die u volgt. U vindt het kanaal via www.goes.nl/kanaal.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Aria-Zuid’, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Aria-Zuid’ en het beeldkwaliteitsplan op 14 maart 2024 heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het zuidelijk deel van de woonwijk Aria in Goes. Het gebied wordt globaal aan de noordzijde begrensd door het Pykeswegje, aan de oostzijde door de ’s-Gravenpolderseweg, aan de zuidzijde door de Maartensweg en aan de westzijde door de Vleugelweg. In het gebied zijn 248 woningen gepland. Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd. Het gaat om de volgende wijzigingen:

  1. De locatie van boerderij Hof Welgelegen, gelegen aan het Pykeswegje 3, is geheel buiten het bestemmingsplan gelaten.
  2. Het waterhuishoudkundig plan, dat is opgenomen als bijlage bij de toelichting op het bestemmingsplan, is geactualiseerd.
  3. De betaalbaarheid van de woningen is nader onderbouwd in de toelichting.
  4. Het nader onderzoek naar vleermuizen is toegevoegd als bijlage bij de toelichting.
  5. De stikstofberekeningen met de Aerius Calculator zijn geactualiseerd.

Verder hebben burgemeester en wethouders voor een aantal woningen hogere grenswaarden voor de geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder vastgesteld.

Het raadsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen vanaf 28 maart tot en met 8 mei 2024 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGZ30-VG99. Het beeldkwaliteitsplan maakt als bijlage onderdeel uit van het bestemmingsplan. Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt vanaf 28 maart 2024 ook voor zes weken ter inzage en is digitaal te raadplegen via https://zoek.officielebekendmakingen.nl. Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Met ingang van 28 maart 2024 kunnen belanghebbenden gedurende zes weken beroep tegen het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treden de besluiten pas in werking nadat op het verzoek is beslist.

Omdat het plan voorziet in een gebiedsontwikkeling van meer dan elf woningen in een aaneengesloten gebied, is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden die beroep instellen de beroepsgronden in het beroepschrift moeten opnemen en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen aanvullen.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
28 maartOordeelsvormende raad19:30 uurRaadzaal, Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.