Info Goes week 12

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 12. Deze zijn op woensdag 23 maart in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

14-03-2022

OMG-2022-0217

Dorpsstraat 5 te Kattendijke

het plaatsen van een tuinhuis

14-03-2022

OMG-2022-0218

Singelstraat 3 te Goes

het plaatsen van een bedrijfslogo op de voorgevel

16-03-2022

OMG-2022-0212

Bijsterweg 46 te Wolphaartsdijk

het veranderen van de kozijnen

17-03-2022

OMG-2022-0220

Koningstraat 8 te Goes

het wijzigen van de verdeling van de kozijnen

17-03-2022

OMG-2022-0221

Voorstad 1 te Goes

het wijzigen van de indeling en het realiseren van vijf appartementen

18-03-2022

OMG-2022-0223

Sint Adriaanstraat 7 te Goes

het verbouwen van een opslag tot meerdere woonruimten

18-03-2022

OMG-2022-0224

Schimmelpenninckstraat 56 te Kloetinge

het verbouwen van een schuur tot een kapperszaak

19-03-2022

OMG-2022-0225

Ravelijn de Groene Jager 2 te Goes

het verbreden van een dakkapel aan de voorkant

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

14-3-2022

OMG-2021-0751

Albert Joachimikade 3 te Goes

het restaureren van de gevels

15-3-2022

OMG-2021-1036

Muidenweg 17 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning

21-3-2022

OMG-2022-0095

Bergweg 4 te Goes

het plaatsen van een pannakooi

21-3-2022

OMG-2022-0038

Lange Kerkstraat 46 te Goes

het plaatsen van een handelsreclame met LED-verlichting aan de voorgevel

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-0898

Nieuwstraat 2, 2A en 2B te Goes

het opsplitsen van een pand in drie woningen

De beschikking is wel gewijzigd ten opzichte van het ontwerp. De verleende omgevingsvergunning is met de stukken die daarbij horen vanaf 24 maart 2022 voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om gemotiveerd beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

De omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht nodig.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’

Burgemeester en wethouders van Goes maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat vanaf 24 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg 1e herziening’ voor zes weken digitaal te lezen is op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP07-ON99. Het is ook beschikbaar via www.goes.nl/bestemmingsplannen. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

Het ontwerp gaat over het verplaatsen van de Carbonweg. En over het verplaatsen van de watergang ten zuidwesten van het plangebied Bedrijvenpark Deltaweg. Het ontwerp vervangt voor een deel het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Deltaweg’.

Tijdens de genoemde periode is er de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken bij de raad van de gemeente Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode mag u een afspraak maken met mevrouw C.T. van de Vate via c.vande.vate@goes.nl.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

25-2-2022

M-ACT220092

Livingstoneweg 12 te Goes

het veranderen van de activiteiten

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

16-3-2022

OOW-2022-002

Ganzepoortstraat 28 te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor de aanvoer van bouwmaterialen op 21 maart 2022

21-3-2022

OOW-2022-150

Stationspark te Goes

het plaatsen van een tent en een toiletwagen van 22 tot en met 25 april 2022

21-3-2022

OOW-2022-151

Beatrixlaan 3 te Goes

het plaatsen van een container van 25 maart tot en met 8 april 2022

21-3-2022

OOW-2022-163

Tulpstraat 42 te Goes

het plaatsen van een container van 25 maart tot en met 7 april 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-3-2022

EVG-2022-082

Veerweg en omstreken te Wolphaartsdijk

een evenementenvergunning voor de Wielerronde van Wolphaartsdijk op 9 april 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.