Info Goes week 10 - 2024

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. 

datum ontvangstzaaknummerlocatieomschrijving
23 februari 2024Z2024-00000513Lorentzstraat 5 te Goeshet vervangen van de wandpanelen
25 februari 2024Z2024-00000520Tomatestraat 12 te Goeshet bouwen van een nieuwe schuur met overkapping
25 februari 2024Z2024-00000521Voorstad 57 te Goeshet vervangen van kozijnen
26 februari 2024Z2024-00000523Koningin Wilhelminastraat ong. Kloetingehet rooien en planten van een boom
26 februari 2024Z2024-00000524Wijngaardstraat 53 en Westwal 13 te Goeshet verbouwen van panden tot huurappartementen
27 februari 2024Z2024-00000541Blokjesplaat 5 te Goeshet aanpassen van de steiger
28 februari 2024Z2024-00000551Thorbeckelaan 5 te Goesafwijken van de regels in het omgevingsplan, het pand ook geschikt maken voor wonen
29 februari 2024Z2024-00000559Beestenmarkt 8 te Goeshet vernieuwen van de kozijnen van de voorgevel
29 februari 2024Z2024-00000564Boogstraat 46 te 's-Heer Arendskerkehet plaatsen van een uitgifteluik en touchscreenscherm voor een medicijnenautomaat

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
23 februari 2024Z2023-00001457Het Sas, Westhavendijk te Wilhelminadorp (GOE00 AB948)het realiseren van een wachtplaats in het kanaal nabij het Goese Sas
26 februari 2024Z2023-00001441's-Heer Elsdorpweg 37 te Goeshet gebruiken van een woning voor kamerverhuur
28 februari 2024Z2023-00001652Dillenburglaan 38 te Goeshet doorbreken van de draagmuur in de woning
29 februari 2024Z2023-00001858Lange Kerkstraat 6 te Goeshet aanbrengen van 2 
reclame-uitingen
29 februari 2024Z2024-00000355Pykeswegje ong. te Goeshet kappen van bomen
29 februari 2024Z2023-00001949Tiendendreef 4 kavel 2 te Goeshet bouwen van een tiny house

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
26 februari 2024Z2024-00000496Zusterstraat 13 en Manhuistuin te Goeshet plaatsen van een rolsteiger van 26 februari tot en met 1 maart 2024
27 februari 2024Z2024-00000528Wijngaardstraat 16 te Goeshet plaatsen van een autolaadkraan op 29 februari 2024
28 februari 2024Z2024-00000509Thorbeckelaan ong. Goeshet plaatsen van een tijdelijk bouwdepot van 29 februari tot en met 31 mei 2024

 

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzendingzaaknummerlocatieomschrijving
27 februari 2024Z2024-00000371Grote of Maria Magdalenakerk Singelstraat 21 te Goeseen evenementenvergunning voor het Koorconcert van Kruis naar Kroon op 13 april 2024

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

 

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontheffing incidentele festiviteiten (twaalfdagenregeling) voor het geluid

Voor bedrijven waarbij het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer van toepassing is, is er een mogelijkheid om een ontheffing te krijgen van de geluidsvoorschriften voor 12 keer per jaar. Het bedrijf moet ervoor zorgen dat er dan geen overmatige hinder ontstaat. 

De volgende meldingen zijn binnengekomen:

datum aanvraagzaaknummerlocatieomschrijving
20 februari 2024Z2024-00000472Noordeinde 5C te Kloetingekennisgeving 12 dagenregeling geluid voor de vrijdagmiddagborrel en wedstrijd Kloetinge-Hoek op 29 maart 2024
23 februari 2024Z2024-00000515Al Mercato, Grote Markt 22 te Goes kennisgeving 12 dagenregeling geluid voor een muziekavond op 16 maart 2024

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorlettersGeboortedatum
Roncon Azevedo, O.M.12-12-1956

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen 3 weken na datum publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders hebben besloten op grond van artikel 2.22 wet BRP de adresgegevens van onderstaande personen naar een onbekend land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. Dit betekent dat zij niet meer op dit adres zijn ingeschreven, en ook niet meer geregistreerd staan als wonend in Nederland.

Naam en voorlettersGeboortedatumIngangsdatum 
Looman-Sofuoglu, J. 27-04-199123-01-2024
Sofuoglu, R. 23-05-202323-01-2024
Sofuoglu, L. 26-05-202123-01-2024
Sofuoglu, Z. 11-04-201923-01-2024
Sofuoglu, M. 19-04-201623-01-2024

Tegen een opname van de adresgegevens in de BRP hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van publicatie de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van dit besluit. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Wijzigingsplan voor de uitbreiding van natuurgebied De Schenge

De burgemeester en wethouders van Goes maken bekend dat zij op 27 februari 2024 het wijzigingsplan voor de uitbreiding van natuurgebied De Schenge hebben vastgesteld. Dit op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening.

Het wijzigingsplan voor de uitbreiding van natuurgebied De Schenge is opgesteld om de huidige bestemming ‘Agrarisch’ om te zetten naar de bestemming ‘Natuur’. De reden hiervoor is om natuur te kunnen realiseren op de locatie. Zo kan Natuurmonumenten in De Schenge gaan werken aan de gewenste natuurbeheertypen, namelijk vochtig hooiland en kruiden- en faunarijk grasland.

Het collegebesluit en het vastgestelde wijzigingsplan kunt u vanaf 6 maart 2024 zes weken lang bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.WPLG15-VG99. Digitaal bekijken kan als u wilt ook in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Gedurende de genoemde termijn kan een belanghebbende beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het wijzigingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening, zoals bedoeld in artikel 8.4 van de Wet ruimtelijke ordening, is gedaan. Als een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het wijzigingsplan pas in werking nadat op het verzoek is beslist

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

DatumActiviteitTijdLocatie 
12 maartFractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nlVanaf 19:00 uurStadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.