Info Goes week 10 - 2023

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 10. Deze zijn op woensdag 8 maart 2023 in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-02-2023

OMG-2023-0178

Martinus Nijhofflaan 68 te Kloetinge

het aanleggen van een glasvezelnetwerk

23-02-2023

OMG-2023-0179

Molendijk 14 te Wolphaartsdijk

het realiseren van een dakophoging van het bijgebouw

23-02-2023

OMG-2023-0181

Vogelzangsweg 100 te Goes

het verbouwen van een pand

24-02-2023

OMG-2023-0183

Kapelseweg 34 te Kloetinge

het bouwen van een camperberging

24-02-2023

OMG-2023-0184

Olympiastraat 4 te Goes

het verbouwen van een pand

26-02-2023

OMG-2023-0185

Bizetlaan 12 te Goes

het verleggen van de stoepband

28-02-2023

OMG-2023-0190

Nieuwstraat 8 07 te Goes

het plaatsen van twee dakvensters

02-03-2023

OMG-2023-0197

Opril Grote Markt 4 te Goes

het verhuren en brandveilig gebruik van een pand

02-03-2023

OMG-2023-0201

Oostmolenweg 103 te Kloetinge

het brandveilig gebruik van een pand

02-03-2023

OMG-2023-0195

Kievitlaan te Goes

het aanleggen en verwijderen van gasleidingen

02-03-2023

OMG-2023-0200

Houtkade te Goes

het bouwen van een bedrijfsloods

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-2-2023

OMG-2023-0033

Oostmolenweg 103 te Kloetinge

het aanpassen van de entree

27-2-2023

OMG-2023-0134

Goese Dieplaan 65 te Goes

het plaatsen van een pergola

27-2-2023

OMG-2023-0017

Muidenweg 9A te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een staalhekwerk

27-2-2023

OMG-2023-0036

Schipperswegeling 13 te Goes

het vernieuwen van de kozijnen

01-3-2023

OMG-2023-0077

Indira Gandhilaan 87 te Goes

het plaatsen van een kap op de garage

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Verlenging beslistermijnen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn om te beslissen op de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning met ten hoogste zes weken hebben verlengd:

zaaknummer

locatie

omschrijving

nieuwe uiterste beslisdatum

OMG-2022-1056

Livingstoneweg te Goes

het bouwen van bedrijfsunits

13 april 2023

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

06-01-2023

M-ACT230014

Nobelweg 10 te Goes

een melding over het aanschaffen van airco’s en het plaatsen van een nieuwe cv-ketel en chemie loze platenmaker

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-3-2023

OOW-2023-167

Lange Kerkstraat 37 te Goes

het plaatsen van een container van 7 tot en met 28 maart 2023

2-3-2023

OOW-2023-140

Lombardstraat/Vuilstraat/Sint Jacobstraat/Pyntotenstraat te Goes

het uitvoeren van een verticaaltransport op 3 en 10 maart 2023

2-3-2023

OOW-2023-155

Liesbethstraat te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van drie containers en een keet van 6 maart tot en met 16 juni 2023

2-3-2023

OOW-2023-171

Van der Baanstraat 16 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een container van 24 februari tot en met 8 maart 2023

3-3-2023

OOW-2023-157

Singelstraat 19 te Goes

het plaatsen van een kraan op 6 maart 2023

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

27-2-2023

ALC_O-2023-093

Marktveld te Kloetinge

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Koningsdag Kloetinge op 27 april 2023

27-2-2023

ALC_O-2022-677

Singelstraat 21 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Friday Night Fever (Dutch) op 14 april 2023

27-2-2023

ALC_O-2023-126

Grote of Maria Magdalenakerk aan de Singelstraat te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens PopMonument Festival op 15 april 2023

27-2-2023

EVG-2022-663

Manhuistuin te Goes

een evenementenvergunning voor Euromeeting RoundTable op 20 april 2023

27-2-2023

ALC_O-2022-664

Manhuistuin te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Euromeeting Round Table op 20 april 2023

27-2-2023

ALC_O-2023-026

Da Vinciplein 1 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Foute Feestje XXL op 1 april 2023

27-2-2023

ALC_O-2022-682

Zwembadweg 3 te Goes

een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken tijdens Kingsnight 2023 op 26 april 2023

28-2-2023

EVG-2023-122

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor het houden van een Oranjeconcert op 27 april 2023

2-3-2023

EVG-2023-110

Singelstraat en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor PopMonument Festival op 15 april 2023

2-3-2023

EVG-2022-676

Singelstraat 21 te Goes

een evenementenvergunning voor Friday Night Fever (Dutch) op 14 april 2023

2-3-2023

EVG-2023-110

Singelstraat en omgeving te Goes

een evenementenvergunning voor PopMonument Festival op 15 april 2023

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als onbekend in de Basisregistratie Personen (BRP)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ze van plan zijn om van onderstaande personen de adresgegevens als onbekend op te nemen in de BRP. Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet (meer) wonen op het adres waarmee ze in de BRP geregistreerd staan. De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook was het niet vast te stellen wat de huidige woonplaats is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet BRP staat dat men verplicht is het nieuwe adres door te geven aan de gemeente. 

Naam en voorletters

Geboortedatum

Medeiros, S,R.

10-06-1980

Huza, M.

17-02-1979

Een eventuele ambtshalve opname van de adresgegevens als onbekend in de BRP kan grote persoonlijke en/of financiële gevolgen hebben voor betrokkenen. Wij verzoeken u binnen drie weken na de datum van publicatie uw verhuizing door te geven via www.goes.nl/verhuizen. Lukt dit niet, neem dan contact op met 14 0113. Bij geen reactie binnen drie weken nemen wij de adresgegevens definitief als onbekend op in de BRP.

Mobiele stembureaus en zitting gemeentelijk stembureau voor Provinciale Statenverkiezingen en waterschapsverkiezingen

De burgemeester van Goes maakt het volgende bekend: Voor de verkiezing van de leden van Provinciale Staten van Zeeland en Waterschap Scheldestromen op 15 maart 2023 kunt u de volgende mobiele stembureaus gebruiken met afwijkende openingstijden. Het staat iedere kiesgerechtigde vrij om de stem uit te brengen in deze mobiele stembureaus.

Mobiele stembureaus

Tijden

Randhof, 's-Heer Elsdorpweg, Goes

09.00 - 13.00 uur

Ter Valcke, Louise de Colignylaan, Goes

14.00 - 19.00 uur

Ter Weel, parkeerterrein - bereikbaar via de Beukenstraat

09.00 - 13.00 uur

Oostwal, Goes

14.00 - 19.00 uur

Het gemeentelijk stembureau houdt een openbare zitting waar controles worden verricht van de processen-verbaal van alle stembureaus in de gemeente Goes. Na controle zal het gemeentelijk stembureau van iedere kandidaat en iedere lijst het totaal aantal stemmen in de gemeente vaststellen en daar een proces-verbaal van opmaken. Het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes is aangewezen als de locatie van het gemeentelijk stembureau. U kunt hier op donderdag 16 maart vanaf 09:30 uur terecht voor de openbare zitting van het gemeentelijk stembureau. Bekijk www.goes.nl/verkiezingen voor meer informatie over de verkiezingen

Grondexploitatieovereenkomst ‘Goes, Nieuw-West J.P. Coenstraat’

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 februari 2023 de grondexploitatieovereenkomst van ‘Goes, Nieuw-West J.P. Coenstraat’ zijn aangegaan met Spaarplan Nederland B.V.. Dit op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening. Deze overeenkomst heeft betrekking op de ontwikkeling van zeven levensloopbestendige woningen ter hoogte van de J.P. Coenstraat in de wijk Nieuw-West te Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van deze grondexploitatieovereenkomst ligt vanaf 8 maart 2023 zes weken ter inzage bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.

AgendaGoes

Datum

Activiteit

Tijd

Locatie

09 mrt

Informatiecarroussel

19:30 uur

Raadzaal, Stadskantoor Goes

14 mrt

Fractievergaderingen. Kijk voor de agenda op https://goes.raadsinformatie.nl

19:30 uur

Stadskantoor Goes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, https://goes.raadsinformatie.nl. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.