Info Goes week 10

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 10. Deze zijn op woensdag 9 maart in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

28-02-2022

OMG-2022-0172

Westerschans en omstreken te Goes

het bouwen van veertien appartementen en een hotel

28-02-2022

OMG-2022-0168

Buys Ballotstraat 53 te Goes

het kappen van een boom

01-03-2022

OMG-2022-0176

Golda Meirstraat 1 te Goes

het uitbreiden van een woning

02-03-2022

OMG-2022-0179

Lijsterbesstraat 42 te Goes

het plaatsen van een dakkapel

03-03-2022

OMG-2022-0183

Bleekveld 8, 10, 12 en 14 te Goes

het brandveilig gebruik van de City Lofts

04-03-2022

OMG-2022-0184

Pruimestraat 5 te Goes

het plaatsen van een stalen balk

05-03-2022

OMG-2022-0185

Humphreyshof 3 te 's-Heer Hendrikskinderen

het vervangen van de gevelbekleding

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl) zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

3-3-2022

OMG-2022-0135

Anjelierstraat 24 te Goes

het verhogen van de nok en het plaatsen van dakkapellen

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Ontwerpbestemmingsplan 'Binnenstad'

Burgemeester en wethouders van Goes maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Binnenstad’ van 10 maart tot en met 20 april 2022 voor zes weken in te zien is. Het ontwerpbestemmingsplan is online te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPGC01-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Het nieuwe bestemmingsplan voor de binnenstad van Goes is een zogeheten beheersmatig bestemmingsplan. Dit betekent dat hierin de bestaande planologische situatie in beeld is gebracht. En dat er geen sprake is van nieuwe ontwikkelingen. De bestaande planologische situatie is dezelfde als die in de huidige bestemmingsplannen zijn opgenomen. Aangevuld met alle wijzigingen waarvoor in de afgelopen jaren een vergunning is verleend. Ook is het door de raad vastgestelde beleid uit de Horecavisie en de Detailhandelsvisie erin verwerkt. Onbenutte planologische mogelijkheden die hiermee in strijd zijn, zijn geschrapt.

Het nieuwe bestemmingsplan heeft globaal betrekking op het gebied dat aan de noordkant door de Ringbaan wordt begrensd. En aan de zuidzijde door de spoorlijn en aan de oost- en westkant door de singels. Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de verouderde bestemmingsplannen in het gebied.

Tijdens de genoemde termijn heeft iedereen schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan naar voren te brengen bij de raad van de gemeente Goes, Postbus 2118, 4460 MC Goes. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken met Peter Daniëlse via p.danielse@goes.nl.

Ontwerpwijzigingsplan 's-Heer Hendrikskinderendijk 149 Goes'

Burgemeester en wethouders maken, op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij voornemens zijn het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010’, met toepassing van artikel 3.6, lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening, te wijzigen.

Het ontwerpwijzigingsplan gaat over het perceel ’s-Heer Hendrikskinderendijk 149 in Goes. De wijziging betreft het uitbreiden van het bouwvlak voor het planologisch mogelijk maken van een melkveestal. 

Het ontwerpwijzigingsplan is met de stukken die daarbij horen vanaf 10 maart 2022 voor zes weken online te vinden via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.WPLG13-ON99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor.

Tijdens de termijn hebben belanghebbenden schriftelijk of mondeling de mogelijkheid om een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor het kenbaar maken van een mondelinge zienswijze binnen de genoemde periode mag u een afspraak maken met mevrouw C.T. van de Vate door te mailen naar c.vande.vate@goes.nl.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

2-3-2022

OOW-2022-111

Leliestraat 66 te Goes

het verlengen van de eerder verleende vergunning voor het gebruik van gemeentegrond tot 9 maart 2022

2-3-2022

OOW-2022-117

Dorpsstraat 32 te Kattendijke

het plaatsen van een container van 4 tot en met 18 maart 2022

3-3-2022

OOW-2022-110

Troelstralaan te Goes

het plaatsen van een tent op 22 april en informatiebord tot en met 14 oktober 2022

2-3-2022

STP-2022-121

Gasthuisstraat te Goes

een standplaatsvergunning voor een tent en voertuig op 29 april 2022

3-3-2022

STP-2022-126

Grote Markt te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, appelflappen, churro's, wafels en koude en warme dranken van 1 tot en met 30 november 2022

4-3-2022

OOW-2022-130

Brederodestraat 16 te Kloetinge

het gebruik van gemeentegrond voor de aan- en afvoer van (bouw-) materialen van 4 maart tot en met 6 juni 2022

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

3-3-2022

EVG-2022-048

Grote Markt te Goes

een evenementenvergunning voor Vriendinnendag 27 maart 2022

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht nodig.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Opening Goes-Europajaar

In Theater de Mythe vindt vrijdag 11 maart om 19:30 uur de feestelijke opening van het Goes-Europajaar 2022 plaats. Reken op een gezellige avond met bijzondere acts en sneakpreviews van verschillende voorstellingen uit het themajaar.

Uitslagenavond gemeenteraadsverkiezingen 2022

Op woensdagavond 16 maart volgt de ontknoping van drie dagen stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. In het Stadskantoor van Goes vindt vanaf 20.30 uur een speciale uitslagenavond plaats. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Samen met de politieke partijen kunt u kennisnemen van de uitslagen van de verschillende stembureaus die we één voor één presenteren.

Ook is het mogelijk om de avond thuis te volgen via de livestream www.streamen.nu/goes. Of via de link op onze website, www.goes.nl.

Bekendmakingen via e-mail

Met de e-mailservice ‘Berichten in uw buurt’ ontvangt u de meest nieuwe bekendmakingen via de mail. Dit zijn berichten van de gemeente Goes, maar ook van andere overheidsorganisaties. Bijvoorbeeld de provincie en het waterschap.

Aanmelden voor de e-mailservice is mogelijk via de website overheid.nl. Wat moet u daarna doen?

  • inschrijven op e-mailadres met postcode;
  • uw interesses instellen;
  • overheidsorganisaties selecteren waarvan u berichten wilt ontvangen;
  • de aanmelding bevestigen.

U ontvangt vervolgens de berichten vanzelf in uw mailbox. Afmelden voor de service is via deze e-mails ook mogelijk.