Info Goes week 1

Hieronder vindt u de bekendmakingen van week 1. Deze zijn op woensdag 5 januari in de Bevelandse Bode gepubliceerd.

Aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning hebben ontvangen. Het publiceren van ontvangen aanvragen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een aanvraag is niet mogelijk.

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

21-12-2021

OMG-2021-1258

Lange Vorststraat 14 te Goes

het plaatsen van een dubbelzijdig ING-lichtbakje

21-12-2021

OMG-2021-1260

Oosthavendijk 1A te Wilhelminadorp

het tijdelijk plaatsen van een stacaravan

23-12-2021

OMG-2021-1265

Jan van Brakelstraat te Goes

het kappen van zeven bomen

23-12-2021

OMG-2021-1267

Ch. de Bourbonweg te Goes

het bouwen van 51 appartementen

23-12-2021

OMG-2021-1268

Eindewege en omstreken te Goes

het verzwaren van E-netwerkbekabeling

27-12-2021

OMG-2021-1273

Breitnerstraat 99 te Goes

het vernieuwen van een kozijn

28-12-2021

OMG-2021-1274

Reijmersweg 11 te Kattendijke

het legaal maken van een natuurvriendelijke oever en stapelmuurtjes

 

28-12-2021

OMG-2021-1275

Arjaan Katsmanstraat 5 te Wolphaartsdijk

het plaatsen van een schoorsteen

29-12-2021

OMG-2021-1277

Breitnerstraat 12 te Goes

het vervangen van een kozijn

29-12-2021

OMG-2021-1278

Reigerstraat 17 te Goes

het plaatsen van zonnepanelen

30-12-2021

OMG-2021-1281

Sint Adriaanstraat 6 te Goes

het vernieuwen en uitbreiden van bovenwoningen tot appartementen

31-12-2021

OMG-2021-1286

Stationspark 28 te Goes

het herstellen van een brandcompartimentering

31-12-2021

OMG-2021-1285

Stationspark 28 te Goes

het wijzigen van de hoofdtrap vide

31-12-2021

OMG-2021-1284

Stationspark 28 te Goes

het uitbreiden van de verdieping

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening (telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl), zijn de aanvragen in te zien.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij na toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

datum verzending

Zaaknummer

locatie

omschrijving

20-12-2022

OMG-2021-1244

Da Vinciplein 6 te Goes

het verlengen van de instandhoudingstermijn Corona-teststraat

22-12-2021

OMG-2021-1110

Veerse Meer (AC224, AC631) te Wolphaartsdijk

het vervangen van een steiger Katse Heule

23-12-2021

OMG-2021-1177

Hoogewei 18 te Goes

het vervangen van de bestaande kozijnen in de voorgevel van de woning en het vervangen van een gevelpaneel in kunststof

23-12-2021

OMG-2021-1028

Kooiweg 9 te Wilhelminadorp

het plaatsen van een chalet voor B&B

23-12-2021

OMG-2021-1161

Oranjeplaatweg 4A te 's-Heer Arendskerke

het plaatsen van twee units op de huidige units

23-12-2021

OMG-2021-1137

Evertsenstraat 98 te Goes

het wijzigen van de brandcompartimentering van het kantoorgebouw

23-12-2021

OMG-2021-1053

Wissekerkseweg 4E te 's-Heer Arendskerke

het bouwen van een woning

27-12-2021

OMG-2021-1067

Moelmeedt 5 te Goes

het bouwen van een woning

28-12-2021

OMG-2021-1129

Manneeweg 4 te Kloetinge

het verbouwen van een woning

28-12-2021

OMG-2021-1123

Middelburgsestraat 70 te Goes

het verbouwen van een woning

30-12-2021

OMG-2021-1130

Amundsenweg 31 te Goes

het realiseren van een nieuwe bedrijfsloods en het uitbreiden van de bestaande

30-12-2021

OMG-2021-1245

Reijmersweg 8 te Kattendijke

het verbouwen van een woning

30-12-2021

OMG-2021-1273

Breitnerstraat 99 te Goes

het vernieuwen van een kozijn

30-12-2021

OMG-2021-1277

Breitnerstraat 12 te Goes

het vervangen van een kozijn

Tegen een verleende vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aangevraagde omgevingsvergunning hebben geweigerd:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-12-2021

OMG-2021-1038

Blokjesplaat 2 te Goes

het aanleggen van een inrit

Tegen een geweigerde vergunning hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij burgemeester en wethouders.

Ontwerpbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben met toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

OMG-2021-1236

Louise de Colignylaan 2 te Goes

het brandveilig gebruik van SVRZ Ter Valcke te Goes

Met ingang van 30 december 2021 is de ontwerpbeschikking met de stukken die daarbij horen zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking heeft iedereen tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreid)

Verleende omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor bouwen geschakelde recreatiewoningen in recreatiepark VeerseKreek te Wolphaartsdijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij, met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van 94 recreatiewoningen in het zuidelijke deel (fase 3) van het recreatiepark VeerseKreek, gevestigd aan de Veerweg 48 in Wolphaartsdijk. De beschikking is voorbereid met toepassing van paragraaf 3.3 van de Wabo en niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

Het initiatief past niet in het geldende uitwerkingsplan ‘VeerseKreek’, omdat 26 recreatiewoningen geschakeld worden uitgevoerd. Dat terwijl het uitwerkingsplan alleen vrijstaande recreatiewoningen toestaat. Met de verleende omgevingsvergunning wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Met ingang van 6 januari 2022 is de verleende omgevingsvergunning met de stukken die daarbij horen voor zes weken in te zien. De vergunning en overige stukken zijn digitaal te vinden via www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.OVLW02-VG99. Digitaal inzien is als het nodig is ook mogelijk in het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes.

Tegen de verleende omgevingsvergunning hebben belanghebbenden met ingang van 7 januari 2022 zes weken de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Rechtbank Zeeland-West-Brabant. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die beroep heeft ingesteld de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de rechtbank te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor het indienen van een beroepschrift of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Meldingen op basis van artikel 8.40 Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende meldingen op grond van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen:

datum ontvangst

zaaknummer

locatie

omschrijving

13-12-2021

M-ACT210694

van Dusseldorpstraat 1 te Goes

het starten van een tandartspraktijk

Het publiceren van ontvangen meldingen is bedoeld om te informeren. Bezwaar maken tegen een melding is niet mogelijk. Neem voor vragen of opmerkingen over ingediende meldingen contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland via het telefoonnummer (0115) 745 100 of via info@rud-zeeland.nl.

Grondexploitatieovereenkomst 'Rijnberg, landhuiskavel tramzone'

Burgemeester en wethouders maken, op grond van artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat zij op 27-2-2019 de grondexploitatieovereenkomst inzake ‘Rijnberg, landhuiskavel tramzone’ zijn aangegaan met Rijnberg Holding B.V. Deze heeft betrekking op de ontwikkeling van een vrijstaande woning aan de Elvis Presleylaan te Goes. De zakelijke beschrijving van de inhoud van de grondexploitatieovereenkomst is vanaf 5 januari 2022 zes weken in te zien bij de receptie van het Stadskantoor aan de M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

Door burgemeester en wethouders verleende vergunningen en ontheffingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen hebben verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

20-12-2021

STP-2019-599

Frambozestraat te Goes

het aanpassen van de dagen op de eerder verleende vergunning 

21-12-2021

OOW-2021-570

Lange Kerkstraat 23 te Goes

het plaatsen van een hoogwerker van 12 tot en met 21 januari 2022

21-12-2021

OOW-2021-571

Lange Kerkstraat 11A tot en met 11F te Goes

het gebruik van gemeentegrond voor onder andere het plaatsen van een hoogwerker op 12 en 13 januari 2022

24-12-2021

STP-2021-574

De Spinne te Goes

een standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen van 27 tot en met 31 december 2021

28-12-2021

OOW-2021-575

Koningstraat 6 te Goes

het plaatsen van een container van 29 december 2021 tot en met 31 maart 2022

28-12-2021

OOW-2021-577

Wijngaardstraat 22 te Goes

het plaatsen van een container van 29 tot en met 30 december 2021

28-12-2021

OOW-2021-533

Lewestraat 63 te Kloetinge

het plaatsen van een kraan op 4 januari 2022

30-12-2021

STP-2021-454

Oude Zeedijk, ter hoogte van de Kokuitseweg te Kattendijke

een standplaatsvergunning voor de verkoop van fris- en warme dranken, broodjes, wafels et cetera op zaterdag en zondag

30-12-2021

STP-2021-552

Frambozestraat te Goes

het wijzigen van de eerder verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van wafels, tosti's, fris- en warme dranken

Door de burgemeester verleende vergunningen en ontheffingen

De burgemeester maakt bekend dat zij de volgende vergunningen en ontheffingen heeft verleend:

datum verzending

zaaknummer

locatie

omschrijving

23-12-2021

EXH-2021-450

Riemwagenweg 1 te Goes

een exploitatievergunning voor Daggers

28-12-2021

EXH-2021-531

Kreukelmarkt 8 te Goes

een exploitatievergunning voor Likesushi

Tegen een verleende vergunning of ontheffing hebben belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending (zie vermelde datum) de mogelijkheid om een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij de burgemeester/burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel heeft een belanghebbende die bezwaar heeft gemaakt de mogelijkheid om de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor een verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inzage van verleende vergunningen en ontheffingen

Na een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl, zijn de verleende vergunningen in te zien.

Ontwerpbeschikking Alcoholwet

De burgemeester maakt bekend dat zij het voornemen heeft met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) de volgende vergunning te verlenen:

zaaknummer

locatie

omschrijving

ALC_V-2021-511

Riemwagenweg 1 te Goes

een alcoholwetvergunning voor niet-commerciële doeleinden

Met ingang van 6 januari 2021 is de ontwerpbeschikking met de stukken die daarbij horen voor zes weken in te zien in het Stadskantoor. Maak voor inzage een afspraak met de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113 of e-mail vergunningen@goes.nl.

Over de ontwerpbeschikking hebben belanghebbenden tijdens de termijn van terinzagelegging de mogelijkheid om naar keuze schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze naar voren te brengen bij de burgemeester. Voor het geven van een mondelinge zienswijze tijdens een hoorzitting binnen de genoemde periode is het noodzakelijk tijdig een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling Dienstverlening, telefoonnummer 14 0113.

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet te verwijten is dat zij geen zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren hebben gebracht, worden mogelijk niet-ontvankelijk verklaard in een later beroep bij de rechtbank.

Vaststellingen verordeningen 2022

Burgemeester en wethouders van Goes maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van 23 december 2021 besloten heeft tot vaststelling van:

 1. Intrekken Verordening precario kabels en leidingen;
 2. Verordening aansluitrecht riolering 2022;
 3. Verordening onroerendezaakbelasting 2022;
 4. Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2022;
 5. Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2022;
 6. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2022;
 7. Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingrechten 2022;
 8. Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2022;
 9. Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2022;
 10. Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2022;
 11. Verordening op de heffing en invordering van binnenhavengeld 2022;
 12. Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting 2022;
 13. Verordening reclamebelasting 2022;
 14. Verordening toeristenbelasting 2022.

De ingangsdatum van alle genoemde besluiten is 1 januari 2022. Deze zijn opgenomen in het ‘Register van algemeen verbindende voorschriften’ dat bij de publieksbalie ter inzage ligt. Ook zijn de besluiten bij de gemeente Goes op te vragen. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in op www.goes.nl/belastingverordeningen-2022-0.

AgendaGoes

Houd voor actuele informatie onze website in de gaten, www.goes.nl/gemeenteraad. Kijk voor evenementen en activiteiten op www.goesisgoes.nl.