HOME  |  In de gemeente  |  Wolphaartsdijk-Oost

Wolphaartsdijk-Oost

Dicht bij het centrum van Wolphaartsdijk komt een nieuwe wijk met ca. 35 woningen. De ligging is aan de oostzijde van het dorp, in het gebied tussen de Lageweg, Nazareth en de Noorddijk. Wolphaartsdijk-Oost wordt een groene, informele wijk, temidden van volkstuinen.

Zelf bouwen in Wolphaartsdijk-Oost

De gemeente heeft in Wolphaartsdijk-Oost 14 kavels verkocht. 2 vrije kavels zijn momenteel gereserveerd. Kopers mogen hierop zelf een woning bouwen. De uitgifte van bouwkavels aan particulieren gebeurt op volgorde van de positie op de wachtlijst. Verkoopinformatie, het inschrijfformulier en het reglement inschrijving bouwgrond kunt u opvragen bij:  Pieter Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl, tel. (0113) 249 951.

Prijs bouwgrond

2 kavels in reservering. De grondprijs vanaf € 267,- inclusief BTW (prijspeil 2017). Oppervlakte meeste kavels tussen de 300-700 m2. Verder zijn er nog twee bouwbedrijven/ontwikkelaars actief in Wolphaartsdijk-Oost, te weten Bouwbedrijf Van de Linde met diverse twee-onder-één kapwoningen (verkoop via Faasse en Fermont makelaardij, tel (0113) 250 555) en enkele rijen woningen door Bouwbedrijf de Delta (verkoop via Kuub Makelaars, (0113) 227 788).

Achtergrond

De wens om meer mogelijkheden voor uitbreiding in Wolphaartsdijk te zoeken komt zowel vanuit de Goese gemeenteraad als van bewoners uit Wolphaartsdijk. In 2004 is daarom gestart met het zoeken naar mogelijkheden. Dit heeft geleid tot de nota ‘uitbreiding Wolphaartsdijk’. Conclusie van deze studie was dat gedacht moest worden aan een beperkte, geleidelijke groei. Dorps bouwen met ruimte voor ruime kavels en met kavels midden in de natuur, met uitzicht op het buitengebied. De meest geschikte locatie voor deze uitbreiding is gevonden aan de oostzijde van Wolphaartsdijk.
 

Wolphaartsdijk uit de lucht

Historie als inspiratie

Uitgangspunt voor het stedenbouwkundig plan is het maken van een ‘Nieuwe Voorstraat’, die als het ware een spiegeling vormt van de bestaande Hoofdstraat. Kavels aan de ‘Nieuwe Voorstraat’ worden aan de achterzijde ontsloten door een ‘achterstraat’. Ook bestaande kavels aan de Hoofdstraat kunnen mogelijk van deze achterstraat mee profiteren. ‘De Nieuwe Voorstraat’ refereert aan het idee van een (historische) Zeeuwse voorstraat. Kleine pleintjes, leibomen en een zorgvuldige architectuur en straatinrichting versterken dit dorpse beeld.

Het plan biedt ruimte aan diverse woningtypes, variërend van boerderijtypes tot herenhuizen. Daarnaast is er ruimte voor starterswoningen, een seniorenhofje en zelf bouwen. Verder is er ook ruimte voor volkstuinen, die het plan een landelijk karakter geven. De volkstuinen worden zo geplaatst dat het bestaande uitzicht vanaf Nazareth zoveel mogelijk in stand blijft. 

Planologische procedures

Voor de nieuwbouw in Wolphaartsdijk-Oost is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit vormt het juridisch-planologische kader voor de nieuwe woningen. Het bestemmingsplan bevat veel details. Zo zijn er bepalingen opgenomen over de hoogte en breedte van de woningen, de afstanden tot aan de perceelsgrens en binnen welke stroken gebouwd mag worden. Deze regels zijn opgenomen om de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen te waarborgen. Naast woningbepalingen, zijn er ook regels gemaakt voor de bestemming Groen, inclusief volkstuinen, en voor de bestemming Verkeer. Het bestemmingsplan Wolphaartsdijk-Oost is op 23 april 2009 in werking getreden en onherroepelijk geworden.

Beeldkwaliteitsplan

Tevens is voor de nieuw te bouwen wijk een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Het beeldkwaliteitsplan geeft een verfijning aan het stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan voor de uitbreiding ‘Wolphaartdijk-Oost’. Het is zowel van toepassing op de architectuur, inrichting van de openbare ruimte, en op de overgang tussen beide: de erfafscheiding. Voor Wolphaartsdijk-Oost wordt de lat relatief hoog gelegd: de directe nabijheid van het historische hart van het dorp enerzijds, en de ligging aan een prachtig buitengebied anderzijds, vragen hierom. Het document is bedoeld om richting te geven aan de redelijke eisen van welstand, geldend voor Wolphaartsdijk-Oost. Het biedt daarmee een kader, op basis waarvan welstand gevoerd zal worden. Er worden diverse regels opgelegd waaraan de bouwaanvraag of inrichtingsplan moet voldoen, met als uitgangspunt de traditionele Zeeuwse bouw. Download het beeldkwaliteitsplan onderaan deze pagina.

Meer informatie

Projectleider: de heer E. Kotvis, e.kotvis@goes.nl, tel. 249 868.

Informatie over verkoop: de heer P. Wielhouwer, p.wielhouwer@goes.nl, tel. 249 951