HOME  |  In de gemeente  |  Wijk- of dorpsbudget

Wijk- of dorpsbudget

Uw wijk of dorp krijgt op basis van het inwoneraantal jaarlijks een wijkbudget. Het is in principe een vrij besteedbaar budget met vergroting van de leefbaarheid van de woonomgeving als doel. De belangrijkste voorwaarde is dat er draagvlak voor het project wordt aangetoond. De bewonersorganisatie van uw wijk of dorp zorgt voor een goede besteding van het budget.

De uitgangspunten zijn:

  • het wijkbudget moet bijdragen aan de leefbaarheid van de hele wijk of het hele dorp;
  • het voorstel moet niet in strijd zijn met (toekomstig) gemeentelijk beleid en/of wetgeving;
  • er moet voldoende draagvlak in de betreffende wijk of dorp zijn; signalen daarvan kunnen bespreking op een ledenvergadering en publicatie in het wijk- of dorpsblad zijn;
  • het verzoek tot besteding van het budget moet worden ingediend op het aanvraagformulier.
  • de portefeuillehouder in het college van B&W beslist op basis van het advies van de vakafdeling uiteindelijk over al dan niet toekennen van het wijkbudget voor het voorgestelde doel.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over het wijk- of dorpsbudget of heeft u een goed idee voor de besteding van het budget. Neem dan contact op met de bewonersorganisatie van uw wijk of dorp.