HOME  |  In de gemeente  |  Werk in Uitvoering  |  Bodem stadshavens Goes krijgt schoonmaakbeurt

Bodem stadshavens Goes krijgt schoonmaakbeurt

Dit item is verlopen op 30-04-2020.

Begin 2020 saneren we samen met het waterschap Scheldestromen de bodem van de Stadshaven, de Werf en een gedeelte van de oude haven (ten noorden van de Ringbrug).

Half december starten gemeente Goes en waterschap Scheldestromen met de voorbereidingen voor het baggeren van de stadshavens van Goes. Vanaf 23 januari wordt de bodem van de stadshaven, jachthaven De Werf en een deel van het havenkanaal schoongemaakt. Ook worden damwanden op een aantal plaatsen vervangen. Kosten van het project bedragen 1,7 miljoen euro. Provincie Zeeland subsidieert een groot deel van dit bedrag. Door het verwijderen van de verontreinigde baggerlaag wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd.

Voorzorgsmaatregelen

De sliblaag op de bodem van de havens is onder meer verontreinigd door de activiteiten van de voormalige gasfabriek en het gebruik en lozen van andere bodemverontreinigende stoffen. De uitkomende bagger wordt per schip afgevoerd naar een erkende stortlocatie in Rotterdam. Het gebied waar gebaggerd wordt is munitieverdacht. Het baggeren gebeurt daarom beveiligd.

Werkzaamheden

Vanaf half december worden boten uit de stadshaven verplaatst naar de Joachimikade en jachthaven De Werf. Vanaf 23 januari start het baggeren in het centrum van de stad. De bagger wordt door een zuigerbootje verwijderd. Via een drijvende leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar een andere locatie ten noorden van de Ringbrug. Vanaf die locatie wordt de bagger per schip afgevoerd.

Op een aantal plaatsen worden de kades verstevigd door het vervangen van damwanden. Dit gebeurt in jachthaven De Werf, ten zuiden van de Ringbrug en langs de Albert Joachimikade.

Aannemerscombinatie Kloosterman-Smits voert het werk uit. Naar verwachting wordt er ongeveer 12.000 kubieke meter baggerspecie uit de stadshavens gehaald.

Mogelijke hinder

Hinder voor de omgeving blijft beperkt. De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd. Tot half april is de haven niet toegankelijk voor boten. De werkzaamheden zijn volgens planning voor het vaarseizoen gereed. Op de kant zijn geen stremmingen vanwege de werkzaamheden. De aannemer treft maatregelen om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door het inzetten van geluidsarme machines. Wel kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden van compressors die voor het werk nodig zijn. Het werk wordt op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur uitgevoerd.

Voor vragen kunt u terecht bij Dick Varkevisser van waterschap Scheldestromen: e-mail: dick.varkevisser@scheldestromen.nl. Telefoon: 088-2461143.