HOME  |  In de gemeente  |  Spoorproject  |  Maatregelen spoorproject

Maatregelen spoorproject

In 2004 onderzoeken gemeente en provincie oplossingen waarbij het goederenvervoer Goes met zo min mogelijk hinder passeert. Dit leidt tot een plan voor een half verdiept spoor over een lengte van ca. 1,5 km en het realiseren van twee ongelijkvloerse kruisingen. Het plan blijkt niet uitvoerbaar te zijn binnen het budget. In 2008 wordt een nieuwe oplossing gevonden in de vorm van een betonnen spoorbak. Deze lijkt samen met raildempers en betonnen bielzen in de gewenste geluidsreductie en trillingsreductie te voorzien. Omdat er geen ervaringsdeskundigheid bestaat over de bestrijding van trillingshinder op deze manier, wordt in 2010 onderzoek uitgevoerd naar het effect van de bak.

Bekijk hier de onderzoeksresultaten. Hieruit blijkt dat de spoorbak en snelheidsvermindering onvoldoende rendement oplevert. De doelstelling is dat de spoorbak de trillingshinder minimaal met 50% moet verminderen om de kosten van € 32 mln. voor de aanleg de moeite waard te laten zijn. Op 14 juni 2012 besluit de gemeenteraad definitief af te zien van de spoorbak.

Maatregelenpakket

De gemeenteraad heeft in februari 2014 een flink maatregelenpakket vastgesteld dat de overlast van geluid en trillingen beperkt, de verkeersveiligheid en doorstroming vergroot en barrièrewerking vermindert.

De geluidsbeperkende maatregelen, het groot onderhoud en de spoorsanering wordt door ProRail uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van I&M. De kosten van het totale spoorproject worden gedragen door Zeeland Seaports, Provincie Zeeland, ProRail, Ministerie van I&M en gemeente Goes. In februari 2014 is er in totaal 32 miljoen euro beschikbaar gekomen voor het verwijderen van het kruiswissel, de aanpassing aan de overgang Buys Ballotstraat, het realiseren van een spooronderdoorgang bij de Van Hertumweg en nadat deze maatregelen zijn uitgevoerd een monitoringsonderzoek.

Dit besluit van de gemeenteraad was een mijlpaal in de lange discussie die wordt gevoerd over de omgeving van de spoorlijn in Goes. We zijn blij met ons station en de mogelijkheid om per spoor door het hele land te reizen. Maar we beseffen goed dat wie langs het spoor woont, last kan hebben van het geluid en soms ook van trillingen die de treinen teweeg brengen.

Nu de raad een besluit heeft genomen overde maatregelen, is er duidelijkheid overwat er gaat gebeuren. We werken binnen de gemeente hard aan de voorbereiding van de projecten. Daarnaast hebben we veel overleg over de maatregelen die ProRail gaat uitvoeren tegen geluidshinder, zoals het plaatsen van de geluidsschermen, gevelisolatie en het aanbrengen van betonnen dwarsliggers.

In 2016 bleek uit ramingen van ProRail voor het spoorproject dat er een tekort van  5 miljoen ontstaat als het vastgestelde maatregelenpakket uitgevoerd wordt. Met name de kosten voor de verplaatsing van de kruiswissel vallen fors hoger uit, dit komt vooral door hoge kosten aan de spoorbeveiliging. Samen met ProRail is daarom onderzocht wat de mogelijkheden zijn om, binnen het vastgestelde budget, een alternatief te vinden. Dat alternatief hebben we gevonden door de kruiswissel  niet te verplaatsen, maar ProRail de wissel te laten vervangen door een enkele overloopwissel op dezelfde plaats. Dit alternatief is een stuk goedkoper en de gemeente verwacht dat dit geluid- en trillingoverlast vermindert. De kosten van het plaatsen van een enkele overloopwissel  worden gedragen door ProRail.

Het maatregelenpakket bevat de volgende onderdelen:

1. Geluid- en trillingshinder verminderen

Door sanering van het spoor worden overbodige spoorlijnen en wissels verwijderd en groot onderhoud uitgevoerd. Het vervangen van de houten door betonnen dwarsliggers en het plaatsen van raildempers zijn maatregelen die Prorail neemt om de geluidhinder te beperken. Ook worden Goes elektrische scheidingslassen verwijderd of vernieuwd, waarmee de trillingsoverlast wordt verminderd.

Een andere maatregel is dat ProRail, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu, geluidsschermen zal plaatsen in o.a. Goes.

2. Vervangen kruiswissel

We vinden het als gemeente heel belangrijk dat de kruiswissel ter hoogte van de Willem Zelleweg/ Patijnweg voor minder overlast gaat zorgen. Samen met ProRail hebben we de afgelopen periode onderzocht wat de mogelijkheden zijn om, binnen het vastgestelde budget, een oplossing te vinden. ProRail gaat in oktober 2019 de wissel vervangen door een enkele overloopwissel op dezelfde plaats. De gemeente verwacht dat dit geluid- en trillingoverlast vermindert. De kosten van het plaatsen van een enkele overloopwissel  worden gedragen door ProRail.

3. Verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid verbeteren

Er wordt een spooronderdoorgang aangelegd voor al het verkeer. Na de aanbesteding- en ontwerpfase beginnen de voorbereidingen voor de aanleg van de tunnel in 2017. Na de zomer van 2018 starten we met de werkzaamheden voor de realisatie. Begin 2020 is naar verwachting de onderdoorgang klaar. Daarna wordt de bestaande spoorwegovergang aan de Van Hertumweg opgeheven.

4. Tijdelijke snelheidsbeperking

ProRail heeft de tijdelijke snelheidsbeperking, waardoor treinen langzamer rijden op het spoor door Goes (60 i.p.v. 80 km/uur) en hierdoor minder geluidoverlast veroorzaken, opgeheven. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht van ProRail.

5. Aanpassing spoorwegovergang Buys Ballotstraat

De gemeente Goes heeft het kruispunt Patijnweg – Buys Ballotstraat en spoorwegovergang gereconstrueerd om zo de verkeersveiligheid en de verkeersdoorstroming te vergroten. Tegelijkertijd is hierdoor ook het verkeersgeluid en de trillingshinder kleiner geworden.

6. Monitoringsonderzoek

Nadat de trillingbeperkende maatregelen zijn gerealiseerd, wordt, in samenwerking met externe partners, een monitoringonderzoek uitgevoerd naar het effect. Op het moment dat de resultaten van het toekomstig montoringsonderzoek in Goes bekend zijn, kan worden vastgesteld of de maatregelen wel of niet voldoende effect hebben. Op dat moment wordt met het ministerie van I&M opnieuw gekeken of eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.