HOME  |  In de gemeente  |  Saneren waterbodem stadshavens

Saneren waterbodem stadshavens

In dit project werken gemeente Goes en waterschap Scheldestromen samen om de bodem van de Goese stadshavens schoon te laten maken.

  • Door het verwijderen van de verontreinigde baggerlaag wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd.
  • Daarnaast worden op een aantal plaatsen de kades verstevigd door het vervangen van damwanden. Dit gebeurt in jachthaven De Werf, ten zuiden van de Ringbrug en langs de Joachimikade.

Aannemer Kloosterman-Smits voert het werk uit. Naar verwachting wordt er ongeveer 12.000 kubieke meter baggerspecie uit de stadshavens gehaald.

Werkzaamheden vanaf het water

De verontreinigde bagger wordt door een zuigerbootje verwijderd. Via een drijvende leiding wordt de baggerspecie getransporteerd naar een andere locatie. De natte grond wordt met schepen afgevoerd naar een stortlocatie in Rotterdam. De damwanden vervangen we zo veel mogelijk vanaf het water. De inzet van een generator is nodig voor het gebruik van een bellenscherm om te voorkomen dat bagger terug vloeit naar delen die uitgebaggerd zijn.

Voor het recreatieseizoen klaar

De werkzaamheden nemen ongeveer vier maanden in beslag. De werkzaamheden moeten gereed zijn voor de start van het recreatieseizoen. De totale kosten voor het project bedragen ongeveer 1,7 miljoen euro. Voor de uitvoering van het project is een subsidie van bijna 1,5 miljoen euro door de Provincie Zeeland beschikbaar gesteld.

Verschillende overlast beperkende maatregelen

Uiteraard doen we ons best om de overlast te beperken. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk vanaf het water uitgevoerd zodat u geen verkeershinder ondervindt. We voeren de werkzaamheden uit van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur. Zoals boven omschreven, nemen we maatregelen om overlast in de vorm van geluid en trillingen te beperken.

Vragen en antwoorden:

1.       Hoe komt er vervuilde bagger in de stadshavens van Goes?

Dit komt onder meer door de activiteiten van de voormalige gasfabriek, de opslag en handel van bestrijdingsmiddelen en houtconserveermiddelen, scheepshuidbeschermingsmiddelen, lozing van olieproducten, ongezuiverde stedelijke lozingen en scheepsonderhoud.

2.       Waarom wordt dit project nu uitgevoerd?

De vervuilde bagger heeft negatieve invloed op de waterkwaliteit. De historische bronnen zijn verwijderd, waardoor door het baggeren de waterkwaliteit verbetert. Het schoonmaken van de stadshavens van Goes kan nu worden uitgevoerd omdat er vanuit de Provincie Zeeland een subsidie beschikbaar is gesteld voor het baggeren van historisch vervuilde locaties.

3.       Leverde dit afgelopen jaren gevaar op voor de volksgezondheid? Waarom wel/niet?

De waterkwaliteit is zodanig dat het water gebruikt kan worden als viswater en voor de recreatie. Er is geen gevaar voor het publiek dat op de wal en op de schepen verblijft. Door het vervuilde slib op de bodem, voldoet de waterkwaliteit niet aan de normen voor schoon en gezond oppervlaktewater. Vandaar deze grote schoonmaak.

4.       Is er overlast voor de omgeving? Zo ja, welke?

De overlast voor de omgeving is beperkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur en vinden vooral vanaf het water plaats. De aannemer treft maatregelen om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door het inzetten van geluidsarme machines. Wel kunnen omwonenden geluidshinder ondervinden van generators die voor het werk nodig zijn.

5.       Wat zie ik van de werkzaamheden?

Op het water kunt u het materieel zien dat ingezet wordt voor het baggeren. Het baggeren gebeurt met een zuigerbootje. De uitkomende bagger wordt via drijvende leidingen afgevoerd en uiteindelijk per schip afgevoerd. De damwanden worden door een kraan vanaf een ponton geplaatst.

6.       Hoe lang duren de werkzaamheden?

De werkzaamheden starten begin januari 2020 en zijn, volgens planning, begin april afgerond. Het streven is om de werkzaamheden gereed te hebben voordat het vaarseizoen begint.

7.       Kan ik wel gewoon bij mijn woning/in de stadshaven komen?

De werkzaamheden vinden (grotendeels) vanaf het water plaats. Dus is er geen belemmering om in en vanaf de woningen te komen. De schepen die in de haven liggen, worden verplaatst als dat nodig is.

8.     Is de haven na de uitvoering van de werkzaamheden geschikt voor grotere boten?

Nee. Na de werkzaamheden is de haven van Goes voor dezelfde boten als nu beschikbaar.

9.     Kan er wel geroeid worden in de stadshavens?

Nee, het werkgebied is volledig afgesloten tijdens de uitvoering van het werk. (We maken een uitzondering voor een roei-evenement op 7 maart 2020. Daar is vergunning voor verleend)

10.    Zit er oude munitie in de stadshavens?

Er bestaat een kans dat er oude munitie onder het slib in de ‘vaste’ bodem ligt. We houden hier rekening mee tijdens de werkzaamheden en baggeren beveiligd. Het beveiligd baggeren houdt in dat er een rooster aan de zuigermond van de baggerslang wordt geplaatst zodat er geen explosieven in de drijvende leiding kunnen terechtkomen. Daarnaast is er vooraf onderzoek gedaan naar mogelijke munitie; de kans dat dit aanwezig is, is klein.

11.     Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Heeft u vragen?  Neem dan contact op met de omgevingsmanager van waterschap Scheldestromen, Korine Hengst, telefoon 088-2461349 of per e-mail: korine.hengst@scheldestromen.nl.