HOME  |  In de gemeente  |  Riolering

Riolering

Algemene informatie

De Nederlandse gemeentes hebben vanuit de landelijke wetgeving de plicht om afvalwater en overtollige neerslag en grondwater van percelen te ontvangen en te transporteren. Inzameling van afvalwater om de volksgezondheid te borgen en inzameling van overtollige neerslag en grondwater om te borgen dat een perceeleigenaar zijn eigen waterhuishouding kan regelen.

De gemeente Goes voorziet van oudsher in deze opgave middels een rioolstelsel als ontvangende en afvoerende voorziening. Het afvalwater en hemelwater wordt opgevangen in de riolering, grondwater wordt (indien mogelijk) opgevangen in een drain en afgevoerd naar oppervlaktewater. Anno 2019 is de gemeente Goes verantwoordelijk voor het beheer van 285 km vrijvervalriolering en 38 rioolgemalen. Het beleid van de gemeente Goes staat verwoord in het verbreed gemeentelijk Rioleringsplan.

Riolering bij u in de straat

Er zijn in basis twee soorten riolering in de gemeente Goes: Een gemengd riool en een gescheiden riool.

Gemengd riool

Een gemengd riool herkent u over het algemeen het eenvoudigst door de aanwezigheid van één rioolput in uw straat. Een gemengd riool is één buis in de straat waarop u uw afvalwater en regenwater kunt afvoeren. Het gemengde afvalwater wordt afgevoerd naar de zuivering van het waterschap waar het verder wordt schoongemaakt.

Gescheiden riool

Een gescheiden rioolstelsel herkent u over het algemeen aan twee naastgelegen rioolputten in de straat. Er liggen twee aparte riolen in de straat waarop u respectievelijk uw afvalwater en uw regenwater (en grondwater) op af kunt voeren. Het vuilwaterriool voert af naar de zuivering van het waterschap voor verdere verwerking, het hemelwaterriool voert het overtollige regenwater af naar het oppervlaktewater.

Welk riool ligt er in mijn wijk?

In de volgende wijken/kernen/plaatsen ligt een gescheiden rioolstelsel: De Poel I, De Poel II, Overzuid, Oostmolenpark, Riethoek, Stationspark, Goes-West, Goes-Oost, Stadshaven, Goese Meer, Mannee, Poelwijck (s' Heer Arendskerke), Wilhelminadorp. 

De overige plaatsen in de gemeente zijn voorzien van een gemengd rioolstelsel.

Wat hoort er WEL in het riool?

Het riool is bedoeld voor het ontvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater (toilet, douche, wasmachine), bedrijfsmatig proceswater, neerslag en grondwater. Niet al deze afvoerstromen kunnen echter zonder meer op willekeurig riool worden afgevoerd. Indien er bij u in de straat sprake is van een gemengd riool, kunnen bovenstaande zaken op dit riool worden afgevoerd. Wanneer er sprake is van een gescheiden rioolstelsel dient u afvalwater en proceswater af te voeren op het vuilwaterriool. Hemelwater en grondwater kunt u afvoeren op het hemelwaterriool.

Wat hoort er NIET in het riool?

Hygiënische-, reinigings- en sanitaire doekjes vormen een steeds groter probleem. Niet alleen bij ons maar ook in andere delen van Nederland en Europa. Fabrikanten geven aan dat de doekjes door het toilet gespoeld mogen worden. Voor het rioolonderhoud geeft dit problemen. De doekjes klitten samen, vormen proppen en verstoppen zo de huisaansluitingen en de riolering. De riolering en de rioolpompen van de gemeente en het waterschap kunnen deze proppen niet verwerken en kunnen vastlopen, zie afbeelding hiernaast. 

Vaste afvalstoffen
Gooi textiele doekjes, maandverbanden, tampons, condooms en andere vaste afvalstoffen in de afvalemmer of in de grijze afvalcontainer en niet in de riolering. Dit beperkt storingen en onnodige kosten welke via de rioolbelasting weer bij u in rekening worden gebracht.

Vet, beton, modder, oliën 
Het lozen van zaken als beton, modder, (latex)verfresten, oliën en vet in de riolering is verboden! Dergelijke zaken kunnen verstoppingen veroorzaken en zijn schadelijk voor de zuivering van het waterschap. De kosten voor het verwijderen van beton en vet kunnen hoog zijn en kunnen op u verhaald worden.

Twijfelt u?
Heeft u twijfels over wat er wel en wat er niet door uw riool afgevoerd mag worden? Neem dan contact op via 14-0113 of stadskantoor@goes.nl. 

Auto wassen

Wanneer er bij u in de straat een gescheiden rioolstelsel ligt, betekent dit dat het regenwater van de straat via de straatkolken en riool wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Wanneer u uw auto wast, stroomt het waswater vaak ook af naar de kolken en komt dit vieze (sop)water uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht. Er zijn biologisch afbreekbare wasmiddelen verkrijgbaar, maar vaak worden deze niet gebruikt. Het wassen van uw auto met chemische wasmiddelen kan dus schadelijk zijn voor de natuur. In de gemeente Goes zijn diverse wasserettes waar u uw auto kunt wassen en waar het vieze sopwater wordt afgevangen en gezuiverd. Wilt u toch thuis uw auto wassen, dan adviseren wij u om biologisch afbreekbare wasmiddelen toe te passen ten behoeve van het milieu.  

Rioolheffing

Jaarlijks wordt ongeveer  € 2.000.000 besteed aan onderhoud, verbetering, vervanging en exploitatie van riolering. De kosten worden betaald uit de rioolheffing, een bestemmingsheffing waar alle kosten die te maken hebben met de riolering, grondwater en regenwater uit betaald worden. De rioolheffing wordt opgelegd aan de eigenaren en gebruikers van de riolering op basis van waarde van het eigendom.

Voor de zuivering van het afvalwater betaalt u aan het waterschap de verontreinigingsheffing. Voor meer informatie over de rioolheffing kijkt u op de website van Sabewa

Riolering op uw perceel

Regelgeving

De gemeente Goes is verantwoordelijk voor de riolering in openbaar gebied tot aan de erfgrens. Hiermee borgt de gemeente zijn wettelijke ontvangstplicht.
Op uw eigen perceel bent u zelf verantwoordelijk voor uw waterhuishouding. De huisaansluiting op eigen perceel en inpandige riolering is uw eigendom en daarmee ook uw eigen verantwoording qua beheer en functioneren. Dit betekent in basis dat u eerst zelf zorg moet dragen voor het verwerken van neerslag voordat u deze naar de gemeente afvoert. Afvalwater mag direct afgevoerd worden op de gemeentelijke voorziening.

Overzicht riolering

Op onderstaande figuur ziet u hoe het rioolsysteem in elkaar zit vanuit particulier perceel. Het is van belang dat het riool goed zijn lucht kwijt kan wanneer het regent. Lucht stijgt en verdwijnt normaliter via de standleiding. Oudere woningen zijn niet altijd voorzien van een standleiding en ontluchten het riool via de regenpijpen. Aanpassingen maken aan de regenpijpen (afzagen, omleggen etc.) kan dus gevolgen hebben voor de goede ontluchting van uw riool.

Om uw huisaansluiting toegankelijk te maken voor onderhoud of controle, is het verstandig een ontstoppingsstuk op eigen perceel aan te brengen. Op deze manier kan op eenvoudige wijze toegang tot uw riolering worden verschaft.

Bij hevige neerslag kan het voorkomen dat de riolering overbelast raakt. Het is aan te raden om een ontlastput aan te brengen in uw riolering waardoor het rioolwater buiten uw woning kan ontsnappen in plaats van dat het rioolwater via doucheputjes e.d. in de woning stroomt. Een andere manier is om op maaiveldhoogte een gat (>70mm) in de regenpijp te boren zodat daar de overdruk vanuit het riool kan ontsnappen. Let wel op dat dit tot stankklachten kan leiden en dop het onderste deel van uw regenpijp niet af als u geen standleiding heeft om een correcte ontluchting te borgen.

Verwerken neerslag op eigen perceel

De gemeente Goes streeft er naar om zo min mogelijk verharding aan te sluiten op de riolering om de belasting van riool en zuivering te beperken en hergebruik en infiltratie te bevorderen.

Het verwerken van neerslag op eigen perceel kan op diverse manier zoals o.a. op www.waterklaar.nl is terug te vinden. Neerslag (deels) zelf verwerken zorgt voor minder belasting van de riolering en zuivering, zorgt bij infiltratie voor aanvulling van grondwater en indien gebruik makende van opslag kunt u neerslag hergebruiken om bijvoorbeeld uw groen van water te voorzien in tijden van droogte.

Rioolaansluiting aanvragen

Wilt u een aansluiting voor afvalwater, hemelwater of grondwater? Via deze link vindt u meer informatie en kunt u een aanvraagformulier indienen bij de gemeente Goes

Problemen en/of klachten

Rioolverstopping

Bij een rioolverstopping moet u eerst het ontstoppingsstuk of de erfscheidingsput opgraven om toegang te verschaffen tot uw huisaansluiting. Dit ontstoppingsstuk of erfscheidingsput ligt over het algemeen op uw erfgrens en is onderdeel van uw eigen rioolsysteem. Het toegankelijk maken van uw huisaansluiting, of kosten door derden om dit te doen, is voor uw verantwoording en kunnen niet bij de gemeente Goes verhaald worden. Als het ontstoppingsstuk nabij de erfgrens ‘droog' staat dan zit de verstopping in de riolering op particulier terrein en is het oplossen hiervan uw verantwoording. Staat er water in het ontstoppingsstuk dan zit de verstopping bij de gemeente en kunt u de gemeente bellen voor de verdere afhandeling. Als u op eigen initiatief, zonder goedkeuring van de gemeente Goes een verstopping op laat lossen, kunt u geen kosten verhalen bij de gemeente Goes.

Als de verstopping op openbaar perceel niet veroorzaakt is door verkeerd gebruik, komen wij de storing kosteloos oplossen. Verkeerd gebruik is bijvoorbeeld het overmatig lozen van vet of hygiënische doekjes.

Als u (nadere) vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via 14-0113 of via stadskantoor@goes.nl. Bij drukriolering (voornamelijk buitengebied) kunt u het beste altijd eerst de gemeente bellen, ook als de rode storingslamp niet brandt. De lamp gaat niet branden bij een stroomstoring of een niveauregelingsprobleem. Belangrijk is dat u eerst met de gemeente overlegt. Kosten die gemaakt zijn door derden, zonder de gemeente te raadplegen, worden niet vergoed. 

Water in de woning via het riool en/of borrelende afvoeren

Als er water, via de afvoerleidingen in de woning komt, kunt u dit het beste direct melden bij ons via 14-0113. De oorzaken kunnen zijn:

  • Een grote hoeveelheid regen in korte tijd;
  • Een verstopte huisaansluiting;
  • Een probleem bij de huisaansluiting, bijvoorbeeld door boomwortels of breuk;
  • Te weinig capaciteit van de riolering;
  • De ontluchting van de huisriolering werkt niet goed.

Om de kans op wateroverlast te beperken raden wij u aan één of meerdere ontlastputjes bij de regenpijpen te plaatsen. Bij verstoppingen in de riolering blijft het water dan meestal buiten de woning. Problemen met uw verzekering kunnen hierdoor ook voorkomen worden.

Een ontlastputje is een PVC-hulpstuk. Het wordt beneden het vloerpeil aangebracht. - zie onderstaande tekening. De plaatsing van deze putjes is voor nieuwbouw sinds 1991 verplicht.

Ook kunt u als noodmaatregel de regenpijp, op maaiveldhoogte, deels doorzagen of bijvoorbeeld voorzien van een bladvanger. Het rioleringsysteem wordt hierna ontlast en het regenwater kan naar buiten stromen. Als er een ontlastputje is (zie schets) is dit over het algemeen niet meer nodig. Houd rekening dat bij oudere woningen (voor 1976) de ontluchting van de riolering nog vaak via de regenpijpen gaat. Doorzagen van de regenpijp is wel mogelijk, maar het afdoppen van het onderste deel (wegens kans op stank) wordt afgeraden. De opgesloten lucht zal uiteindelijk een andere weg in uw woning vinden bij hevige neerslag!

Gratis ontlastputje

De gemeente Goes stelt kosteloos ontlastputten ter beschikking, deze zijn af te halen bij de afdeling Openbare Ruimte aan de Troelstralaan 1, 4463 BS Goes.

Water in de woning vanaf de omgeving

De riolering in de gemeente Goes is ontworpen op een bepaalde afvoercapaciteit van een bui welke theoretisch één keer per twee jaar voorkomt (volume ca. 20 mm in een uur met een piekintentie van 110l/s/ha). Deze afvoernorm is een gevolg van de afweging van de gemeenteraad tussen afvoercapaciteit en de kosten welke door u als burger wordt betaald via de rioolheffing. Het kan dus, zeker met de toenemende extreme buien, voorkomen dat het harder regent dan dat het riool tijdig kan afvoeren. Op zich hoeft dat geen probleem te zijn zolang het overtollige regenwater tijdelijk op straat of op het groen blijft staan. Door hoogteverschillen in de omgeving kan het echter gebeuren dat niet de straat het laagste punt is van de omgeving, maar uw woning. U zult dan ervaren dat het water zich bij of in uw woning verzameld. De gemeente Goes voert op dit moment een aantal onderzoeken uit naar deze locaties waar schade aan woningen kan ontstaan bij dergelijke extreme buien. De gemeente is voornemens om dergelijke locaties nader te bekijken en na te gaan of een maatregel mogelijk is om de kans op schade te beperken.

Via www.waterklaar.nl kunt u zien wat u zelf kunt doen om de kans op overlast en schade te beperken. Heeft u vragen betreffende wateroverlast of ondervindt u zelf wateroverlast? Neem dan contact op met R. Karman via e-mail wateroverlast@goes.nl.

Grondwater

De Nederlandse gemeentes hebben vanuit de landelijke wetgeving de plicht om afvalwater en overtollige neerslag en grondwater van percelen te ontvangen en te transporteren. Inzameling van afvalwater om de volksgezondheid te borgen en inzameling van overtollige neerslag en grondwater om te borgen dat een perceeleigenaar zijn eigen waterhuishouding kan regelen.

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de eigen waterhuishouding op eigen perceel. Dit betekent ook dat u zelf verantwoordelijk bent voor het reguleren van de grondwaterstand binnen uw perceel. Als u klachten ondervindt van hoge grondwaterstanden kunt u bijvoorbeeld drainage aan (laten) leggen op uw perceel. U neemt vervolgens met de gemeente Goes contact op via onderstaande aanvraagformulier zodat de gemeente Goes een voorziening kan aanbieden om uw overtollig grondwater op af te kunnen voeren.  

Natte kelders en optrekkend vocht

De gemeente Goes ontvangt soms klachten van natte kelders of optrekkend vocht in een woning of pand. Dit is een vervelende situatie en gebeurt vaak bij oudere woningen. Woningen vanaf 1992 dienen in een bepaalde mate vochtwerend gebouwd te zijn (zie bouwbesluit). Echter net als de verwerking van hemelwater, is de perceeleigenaar ook zelf verantwoordelijk voor de regulering van grondwater en het borgen van een goede staat van eigendommen en gebouwen op eigen perceel. Zij dienen in dat kader zelf waterhuishoudkundige en/of bouwkundige maatregelen te treffen. Op www.waterklaar.nl staan diverse maatregelen en voorbeelden van hoe u de waterhuishouding op uw eigen perceel kunt beheersen.

Oppervlaktewater

In de gemeente Goes zijn veel sloten, watergangen en oppervlaktewateren aanwezig. Het eigendom en beheer (o.a. maaien, baggeren, waterkwaliteit) van deze waterpartijen ligt bij waterschap Scheldestromen. Waterschap Scheldestromen is tevens verantwoordelijk voor het peilbeheer en bepalen en toetsen van de polderpeilen in rust en bij neerslag. Het borgen van de polderpeilen en afvoer van polderwater gebeurt middels duikers, stuwen en gemalen van het waterschap.

Voor meer informatie over het oppervlaktewater kunt u contact opnemen met het waterschap Scheldestromen op 088-2461000 of via www.scheldestromen.nl.

Contactgegevens 

De heer R. (René) Karman (Coördinator Riolering)
E-mail wateroverlast@goes.nl

Algemeen telefoonnummer gemeente Goes (0113) 249 600