HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Meerjarenbegroting gemeente Goes sluit positief

Meerjarenbegroting gemeente Goes sluit positief (24-09-2020)

Dit item is verlopen op 08-10-2020.

Het college van B&W heeft de meerjarenbegroting 2021-2024 voorgelegd aan de gemeenteraad.

De gemeente biedt ondanks de turbulente tijden een sluitende meerjarenbegroting aan. Goes kiest ervoor om in deze begroting de financieel lastige situatie niet te vertalen in nieuwe gemeentelijke belastingverhogingen. Ook worden geen voorstellen gedaan om te snijden in het voorzieningenniveau van onze gemeente. Wel zijn ombuigingen nodig om meerjarig tot een sluitende begroting te komen. In 2021 verwacht de gemeente een negatief saldo van € 0,6 miljoen. In 2024 zal de gemeente naar verwachting een positief saldo € 0,9 miljoen realiseren.

Goes is een centrumgemeente met een uitgebreid winkelaanbod, een rijk cultureel leven, een bloeiend verenigingsleven, een divers en groot sportaanbod en veel mogelijkheden voor onderwijs en zorg. Dat is en blijft zo, Goes investeert veel in deze voorzieningen. Wel zijn er financiële risico’s. Zo stijgt het geld dat de gemeente krijgt van het Rijk niet mee met de gestegen uitgaven (vooral in WMO en Jeugdzorg). De financiële situatie vraagt dus om extra aandacht.


Ombuigingen in beleid
Om op korte en langer termijn een financieel gezonde begroting te houden, zijn keuzes en ombuigingen in het beleid nodig. De meerjarenbegroting vraagt om een grote inspanning van de organisatie, zowel bestuurlijk als ambtelijk, om grip op de financiën te houden.

Positief de toekomst in
Natuurlijk blijven wij investeren in de toekomst van onze gemeente. Wij willen nog meer samen optrekken met inwoners, bedrijven en instellingen. Wij zullen onze sturende rol door middel van geld meer loslaten en vervangen door een begeleidende, faciliterende en helpende rol. Wij gaan uitdagingen niet uit de weg, maar pakken ze graag samen aan.

Met de gemeenteraad gaan wij het gesprek aan om de uitdagingen voor de toekomst te identificeren en aan te pakken. Door onze gezamenlijke inspanningen verwachten wij dat de komende jaren onze financiële positie verbetert. Wij zijn voorbereid en kijken met een positieve blik naar de toekomst.

Behandeling door de gemeenteraad

Voordat de begroting door de gemeenteraad wordt vastgesteld, kunnen raadsleden vragen stellen over de begroting. Op 29 oktober is de commissievergadering. Op donderdag 12 november zal de raad de meerjarenbegroting behandelen en vaststellen.