HOME  |  In de gemeente  |  Nieuws  |  Algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen 2020 ter inzage in het Stadskantoor

Algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen 2020 ter inzage in het Stadskantoor (26-08-2020)

Dit item is verlopen op 13-10-2020.
Stadskantoor gemeente Goes

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland maakt bekend dat zij over wil gaan tot vaststelling van het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen 2020.

Rampbestrijdingsplan

In een rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren zijn voorzien. Aan de hand hiervan worden in een rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop en de betreffende procedures beschreven.

Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit een algemeen deel dat geldt voor alle Brzo-inrichtingen en per Brzo-inrichting een specifieke rampbestrijdingsplankaart. Bedrijfsspecifieke gegevens worden doorlopend aangepast in deze rampbestrijdingsplankaarten.

Ter inzage

Voordat het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen vastgesteld is, ligt deze ter inzage conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor geïnteresseerden en belanghebbenden is het ontwerp-rampbestrijdingsplan tijdens openingstijden in te zien bij het kantoor van Veiligheidsregio Zeeland (Segeerssingel 10, Middelburg) en bij alle gemeentehuizen in Zeeland. U dient hiervoor een afspraak te maken. In het Stadskantoor in Goes ligt het ontwerp-rampbestrijdingsplan vanaf maandag 31 augustus 2020 voor zes weken ter inzage bij de receptie. Maak om het document in te zien een afspraak door te bellen naar 14 0113.  

Het algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen Veiligheidsregio Zeeland is openbaar, maar onder verwijzing van artikel 10, lid 1, onder c en lid 2 onder e van de Wet openbaarheid van Bestuur blijft publicatie van de specifieke rampbestrijdingsplankaarten achterwege.

Reacties

Belanghebbenden hebben naar aanleiding van het ontwerp algemeen rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen de mogelijkheid om tot en met maandag 12 oktober 2020 schriftelijke zienswijzen in te dienen bij het Algemeen Bestuur ter attentie van Veiligheidsregio Zeeland, multidisciplinaire planvorming crisismanagement, de heer Patrice Domenique Troost, postbus 4330EA Middelburg of digitaal via p.troost@vrzeeland.nl. Voor het inzien van het plan of het geven van mondelinge zienswijzen dient u een afspraak te maken met multidisciplinaire planvorming crisismanagement, de heer Patrice Troost. Hij is te bereiken via het e-mailadres p.troost@vrzeeland.nl of via het telefoonnummer +31 06 53 77 00 58. 

Definitief besluit

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Zeeland neemt op donderdag 17 december 2020 een definitief besluit. De ingediende zienswijzen wegen mee in de besluitvorming.