HOME  |  In de gemeente  |  Leegstandswet

Leegstandswet

De gemeente Goes biedt de mogelijkheid aan eigenaren van huizen die langdurig te koop staan hun woning middels een speciale vergunning tijdelijk te verhuren. In deze economisch moeilijke tijden komt het namelijk steeds vaker voor dat huizenbezitters een tijdje met twee woningen zitten.

Met een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt het voor deze inwoners mogelijk hun te koop staande huis voor een bepaalde periode te verhuren. Omdat dit gebeurt op grond van de Leegstandwet geldt een groot deel van de normale huurbescherming niet, banken gaan hierdoor ook akkoord met deze wijze van verhuur.

De vergunning wordt overigens niet alleen afgegeven vanwege het feit dat een huis in afwachting van verkoop dubbele financiële lasten met zich meebrengt voor de eigenaar, de gemeente denkt ook aan de veiligheid en de leefbaarheid in de omgeving van de woning. Een langdurig leegstaand huis is in het kader hiervan namelijk niet wenselijk.

Voorwaarden

Uiteraard zijn aan de vergunning een aantal voorwaarden verbonden:

  • De vergunning geldt voor maximaal vijf jaar.
  • De woning staat leeg.
  • De periode van verhuur bedraagt minimaal zes maanden.
  • De opzegtermijn voor de verhuurder is drie maanden, de huurder kan met één maand opzeggen.
  • De huurovereenkomst moet schriftelijk worden aangegaan.
  • De overeenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen.

Een aanvraag doen

De aanvraag voor een vergunning kunt u indienen bij Mieke Van den Bergh, van de afdeling Omgeving & Economie: m.vanden.bergh@goes.nl of tel.: 06-34464968 (aanwezig op maandagochtend, dinsdag en donderdag). Het aanvraagformulier kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Veelgestelde vragen

Hoelang duurt het behandelen van mijn aanvraag vergunning tijdelijke verhuur?

Binnen 6 weken ontvangt u bericht. Indien blijkt dat de aanvraag niet compleet is, zal mogelijk eerder contact opgenomen worden.

Wat zijn de leges voor een vergunning voor tijdelijke verhuur?

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot tijdelijke verhuur van de woning bedragen € 153,-.

Ben ik verplicht mijn aanvraag te doen via een bemiddelingsorganisatie / makelaar?

Nee wij stellen dit niet verplicht. Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag, is het invullen van het aanvraagformulier voldoende. Mocht u verdere ondersteuning wensen (bijv. u heeft nog geen huurder, of u wenst hulp bij het opstellen van een huurovereenkomst) dan kunt u overwegen om zich bij te laten staan door uw makelaar of een bemiddelingsorganisatie.

Is het verlenen van een vergunning voor tijdelijke verhuur met (deels) terugwerkende kracht juridisch toegestaan?

Het is niet mogelijk om een vergunning met terugwerkende kracht toe te kennen. Dit is niet toegestaan, omdat de huurder al huurbescherming heeft opgebouwd en de woning bij vergunningverlening leeg moet staan. Het is dan ook aan te raden om de huurovereenkomst niet eerder in te laten gaan dan de ingangsdatum van de vergunning.

De wet is gewijzigd op 1 juli 2013. Vergunningen worden nu afgegeven voor de duur van 5 jaar (tussentijds verlengen is niet meer nodig). Wat gebeurt er met nog lopende vergunningen voor koopwoningen?

Voor iedereen die nu een vergunning heeft, geldt dat deze vergunning automatisch voor 5 jaar geldt. De vergunning hoeft na inwerkingtreding van de wet dus niet meer verlengd te worden. Dus stel dat u op 1-6-2010 een vergunning heeft gekregen voor twee jaar en die is op tijd verlengd tot 1-6-2013, dan is de verlenging na ingang van de wetswijziging geldig tot 1-6-2015. Indien u hiervan een bevestiging wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Mieke Van den Bergh.

Kan een woonruimte na 5 jaar nog steeds tijdelijk worden verhuurd?

Als de vergunning voor tijdelijke verhuur, inclusief verlengingen, 5 jaar heeft geduurd, is de termijn voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet verstreken. Als u de huur dan toch laat voortduren, ontstaat een gewone huurovereenkomst met huurbescherming voor de huurder. Wel kan de gemeente sinds 1 juli 2013 meerdere keren een vergunning voor tijdelijke verhuur afgeven. Voorwaarde hierbij is dat er minimaal vijf jaar moet zitten tussen het moment waarop de vergunning nog geldig is en het moment waarop de volgende vergunning ingaat. Het maakt niet uit op welke manier de woonruimte in de tussentijd is gebruikt.

Wat gebeurt er als na verloop van de vergunning voor tijdelijke verhuur de woning nog steeds bewoond is?

Wanneer u de huurder met goedvinden in de woning laat blijven als de vergunning voor tijdelijke verhuur verlopen is, ontstaat een gewone huurovereenkomst. U kan dan geen beroep meer doen op de uitzondering op de huurbescherming.

Mogen erfgenamen een woning tijdelijk verhuren op grond van de Leegstandswet?

Ja, erfgenamen treden in de rechten en plichten van de eigenaar. Zij mogen na het overlijden van de eigenaar-bewoner de vergunning voor tijdelijke verhuur aanvragen.

Mag een gemeente in het aanvraagformulier bijvoorbeeld vragen om bewijs dat de woning in de verkoop staat?

Ja, dat mag. Wij doen dit om te checken of de woning daadwerkelijk te koop wordt aangeboden en dus tot de categorie te koop staande koopwoningen behoort en om te checken of er daarbij sprake is van een reële vraagprijs.

Wat te doen als de toekomstige huurder nog niet bekend is?

De bedoeling van de wet is het voorkomen van Leegstand. Het moet dus wel de bedoeling zijn om de woning op zo kort mogelijke termijn te verhuren. Wij kunnen uw een aanvraag zonder huurdergegevens wel in behandeling nemen. Met de kanttekening dat de huurder (door middel van een huurcontract) later aan ons bekend wordt gemaakt. Ook komt het voor dat een hypotheekverstrekker als voorwaarde om te mogen verhuren stelt dat er een vergunning voor tijdelijke verhuur moet zijn. Formeel moet de (toekomstige) huurder op het aanvraagformulier worden vermeld. Voorstelbaar is echter dat nog niet in alle gevallen een huurder bekend is en wij lossen dat op door een voorwaarde aan de vergunning te verbinden dat u die gegevens achteraf aanlevert. Uiteindelijk is de vergunningaanvraag dan wel compleet, maar pas achteraf. De vergunning gaat in op het moment van de verlening. De datum van verzending is maatgevend voor de inwerkingtreding. Indien u op dat moment nog een huurder moet zoeken, is dat een eigen risico. Een vergunning kent een maximale geldigheid van 5 jaar, het onbenut laten van de volledige 5 jaar zou zonde zijn.

Moet u gedurende de periode waarvoor de vergunning voor tijdelijke verhuur is verstrekt aan één huurder blijven verhuren?

Gedurende de periode waarvoor de vergunning is verstrekt, kan aan verschillende huurders worden verhuurd. Uiteraard moet de verhuurder ook bij die nieuwe huurovereenkomst voldoen aan de bepalingen van de Leegstandwet.

Mogen huurders en verhuurders het huurcontract eerder dan de wettelijke 6 maanden opzeggen (al dan niet in samenspraak?

Huurder en verhuurder kunnen de huur altijd met wederzijds goedvinden beëindigen. Als er géén sprake is van wederzijds goedvinden, dan is het niet toegestaan om eerder op te zeggen dan volgens de wettelijke termijnen: zowel de huurder als de verhuurder is dan gebonden aan een huurtermijn die volgens de Leegstandwet niet korter dan zes maanden kan zijn. Bovendien moet de huurder zich houden aan de opzegtermijn van minimaal een maand en de verhuurder aan een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u eens een kijkje nemen op:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-mijn-woning-tijdelijk-verhuren.html
of contact opnemen met Mieke Van den Bergh.