HOME  |  In de gemeente  |  Kinderopvang

Kinderopvang

Wet kinderopvang

Op grond van de Wet kinderopvang is de gemeente verantwoordelijk voor het registreren van kindercentra en gastouders. Per 1 juli 2010 vindt deze registratie plaats in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De uitvoering van de Wet Kinderopvang, waaronder de registratie, is ondergebracht bij de afdeling Activering en Inkomensvoorziening. Als u van plan bent om kinderopvang te gaan aanbieden die onder de Wet kinderopvang valt, dan moet u daarvan melding maken bij de gemeente. Vormen van kinderopvang zijn een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Meldingen

Als u al een kindercentrum heeft en er zijn wijzigingen, dan moet u dit ook melden bij de gemeente. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een verandering van locatie, wijziging in soort opvang of een wijziging in de opvangcapaciteit (uitbreiding).
Als u een melding maakt van een nieuw kindercentrum, dan vraagt de gemeente de GGD om een inspectie te verrichten. Deze inspectie is bedoeld om te beoordelen of het nieuwe kindercentrum voldoet aan de kwaliteitseisen die de Wet kinderopvang stelt. Afhankelijk van de resultaten van deze inspectie wordt bepaald wanneer het kindercentrum in exploitatie kan worden genomen. Volgens de Wet kinderopvang moet hiervoor tenminste een termijn van 8 weken nĂ¡ de datum van melding zijn verstreken.

Handhaving en toezicht

De gemeente is verder verantwoordelijk voor de handhaving van en het toezicht op de kwaliteitseisen die zijn gesteld in de Wet kinderopvang. Dat betekent dat de gemeente gaat optreden als een kindercentrum of gastouderopvang volgens GGD-inspecties niet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. In de regel krijgt de houder van een kindercentrum en/of de betreffende gastouder in die situaties de gelegenheid om de geconstateerde tekortkoming binnen een bepaalde periode te herstellen.

Tegemoetkoming kosten

Tenslotte is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang voor een aantal specifieke groepen. Het gaat hierbij om gemeentelijk uitkeringsgerechtigden, werkzoekenden zonder uitkering, inburgeraars, studenten en tienermoeders.

Landelijk register kinderopvang

Vanaf 1 juli 2010 is het Landelijk Register Kinderopvang voor iedereen in te zien. In het LRKP worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruikmaken van kinderopvang die in het LRKP staat. Momenteel is het LRKP te raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Meer informatie?

Voor vragen over de registratie van kindercentra of toezicht op de kwaliteit van kinderopvang kunt u contact opnemen met Monique van Liere tel. 24 98 17. Voor vragen over de tegemoetkomingen kunt u contact opnemen met de afdeling Samenleving, tel. 14 0113.