HOME  |  In de gemeente  |  Externe veiligheid

Externe veiligheid

Wat is externe veiligheid?

Bij het werken met gevaarlijke stoffen in bedrijven en bij transport ervan kunnen ongelukken gebeuren met effecten van deze activiteiten voor de omgeving. Het gaat om kleine kansen, met soms grote gevolgen. Het beleidsveld externe veiligheid houdt zich bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen.

Uitvoering externe veiligheidsbeleid

De uitvoering van dit externe veiligheidsbeleid is vooral een taak van provincies en gemeenten. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is in oktober 2004 in werking getreden. Hiermee zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor bedrijven met gevaarlijke stoffen wettelijk vastgelegd. Het besluit heeft als doel zowel individuele als groepen burgers een minimum beschermingniveau te bieden tegen een ongeval met gevaarlijke stoffen. Om dit doel te bereiken verplicht het besluit het bevoegd gezag (bijv. de gemeente) afstand te houden tussen gevoelige objecten (bijv. een woning of school) en risicovolle bedrijven. Ook beperkt het besluit het totale aantal aanwezige personen in de directe omgeving van een risicovol bedrijf.

Om welke bedrijven gaat het?

Als het over externe veiligheid van bedrijven gaat, wordt er meestal gesproken over risicovolle bedrijven. Binnen de gemeente Goes onderscheiden we deze in prioritaire en aandachtsbedrijven. Alle overige bedrijven zijn voor de externe veiligheid niet relevant. Prioritaire bedrijven zijn de meest risicovolle bedrijven. Deze bedrijven krijgen met betrekking tot de externe veiligheid de meeste aandacht. Hierbij valt te denken aan regelmatige controles van zowel de milieuhandhavers als de brandweer. Alle prioritaire bedrijven zijn opgenomen op de risicokaart: www.risicokaart.nl. Naast prioritaire bedrijven zijn er aandachtsbedrijven. Aandachtsbedrijven zijn bedrijven die bij calamiteiten (zoals brand) voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen voor hun omgeving, maar bij 'normale bedrijfsvoering' niet voor gevaarlijke situaties voor hun omgeving zorgen. Deze bedrijven zijn met name voor de hulpdiensten (bijv. brandweer) van belang. Een aantal van deze aandachtsbedrijven is opgenomen op de provinciale risicokaart.

Welke risico's bestaan er?

Risico's bestaan overal. Er zijn verschillende type bedrijven met elk hun eigen risico. De grootste risico's zijn aanwezig bij de prioritaire bedrijven. Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld LPG tankstations, grote opslagen met gevaarlijke stoffen en vuurwerkopslagen met meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk in opslag.

LPG- tankstations

Een zeer ernstig ongeval met een LPG-tankauto die een tankstation bevoorraadt, kan tot op honderden meters afstand gevolgen hebben. Nieuwe LPG-tankstations zijn om die reden niet op korte afstand van woonbebouwing toegestaan. Bij het saneren van LPG-tankstations wordt prioriteit gegeven aan tankstations met woningen binnen 25 meter van het LPG vulpunt. Door het ministerie van VROM wordt woonbebouwing binnen 45 meter als onaanvaardbaar aangewezen. In 2010 mag dit in principe niet meer voorkomen.

Opslag van gevaarlijke stoffen

Een grote brand in een grote opslag van gevaarlijke stoffen kan tot op honderden meters afstand voor schadelijke rookoverlast zorgen. Grote opslagen van gevaarlijke stoffen zijn om die reden voornamelijk op industrieterreinen aanwezig. Door veiligheidsmaatregelen te treffen in de opslag kan de kans op een grote brand sterk verkleind worden. Hierbij kan gedacht worden aan een sprinklerinstallatie in het magazijn en een automatische brandmelding naar de brandweer.

Vuurwerkopslagplaatsen

Naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede heeft de rijksoverheid nieuwe regels voor de opslag van vuurwerk vastgesteld (het vuurwerkbesluit). In dit besluit wordt niet meer uitgegaan van risicoafstanden maar van effectafstanden. Voor de opslag van professioneel vuurwerk bedragen deze effectafstanden maximaal 800 meter. Voor verkooppunten van consumentenvuurwerk worden voor de verschillende opslagsituaties de minimumafstanden aangehouden, zoals die in het vuurwerkbesluit staan aangegeven. Buiten de in het vuurwerkbesluit specifiek aangegeven effectafstanden is in geval van een calamiteit geen schadelijk effect meer te verwachten.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de risicokaart of het externe veiligheidsbeleid, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Vergunning en Handhaving, tel. 24 97 12 of e-mail risicokaart@goes.nl.