HOME  |  In de gemeente  |  Culturele raad

Culturele raad

Wilt u een bijdrage leveren aan het culturele klimaat in Goes? Een concert, voorstelling, tentoonstelling of lezing organiseren? Weten hoe u de weg vindt in cultureel Goes? Subsidie aanvragen voor een culturele activiteit? Neem gericht contact op met de Culturele Raad Goes tel. 249 746 of mail naar d.oste@goes.nl.

Cultuurbeleid ontwikkelen

Het beleidsplan van de Culturele Raad Goes is tot stand gekomen op basis van samenwerking met cultureel actieve personen en groepen uit Goes. In het beleidsplan getiteld 'Waar zullen we ons druk om maken?' zet de Culturele Raad zijn voornemens en advisering aan het college uiteen.

Culturele activiteiten in de gemeente ondersteunen en initiëren

De Culturele Raad organiseert diverse culturele evenementen. Vijfjaarlijks is dat de Zomertentoonstelling (moderne beeldende kunst) en het tweejaarlijks het Muziekfestival. Daarnaast organiseert de raad debatten en lezingen over diverse cultuuronderwerpen.

De gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over cultuurzaken en subsidies

De raad adviseert de gemeente over cultuurbeleid en over subsidieaanvragen voor culturele activiteiten. Subsidieaanvragen voor activiteiten kunnen rechtstreeks naar de raad gestuurd worden.

Culturele Prijs

De commissie Culturele Prijs van de Culturele Raad Goes selecteert kandidaten die voor deze onderscheiding in aanmerking komen. De Culturele Prijs, die eenmaal per twee jaar wordt uitgereikt, bestaat uit een geldbedrag en een tastbaar aandenken in de vorm van een culturele uiting, die van keer tot keer kan verschillen.

Relaties

De Culturele Raad onderhoudt contacten met alle personen en groepen die cultureel actief zijn binnen de gemeente. Dat zijn bijvoorbeeld de podia voor dans en theater, de bibliotheek, kunststichtingen, verenigingen, individuele kunstenaars, architectenbureaus en de instituten voor onderwijs in kunst en cultuur. Op die wijze kan de raad afstemming tussen verschillende initiatieven bevorderen.

Voor wie?

De Culturele Raad hecht eraan een bijdrage te leveren aan het culturele leefklimaat. Daarbij richt de raad zich niet op bepaalde doelgroepen. Zowel amateuristische als professionele en zowel incidentele als structurele kunst- en cultuuruitingen worden daarin meegenomen. Daarbij wil de Culturele Raad de participatie van de inwoners van Goes zoveel mogelijk bevorderen.

Samenstelling

De Culturele Raad heeft ten minste negen en maximaal vijftien leden, van wie drie leden het dagelijks bestuur vormen. De wethouder Cultuur is als adviseur verbonden aan de raad. De raad komt zes maal per jaar bijeen. De vergaderingen van de raad zijn openbaar. De raad streeft naar een vertegenwoordiging vanuit alle kunst- en cultuursectoren. Binnen de raad zijn drie commissies actief: Commissie beeldende kunst, architectuur en cultureel erfgoed, Commissie theater en literatuur, Commissie muziek en dans.

  1. Wim Bakker, voorzitter, wimbakker@zeelandnet.nl, Tel.( 0113) 218 425
  2. Willian Heesters
  3. Jon Coosen
  4. Janny Dieleman
  5. Josje de Regt
  6. Peter van der Korput
  7. Marije van Roosmalen
  8. Ilze Abramsen
  9. Caspar Mulders

De personen bij de nummers 1 t/m 4 vormen het dagelijks bestuur.

Ambtelijke ondersteuning vanuit de afdeling Samenleving gemeente Goes door Mw. Dini Osté d.oste@goes.nl.

Culturele Raad Goes
Postbus 2118
4460 MC Goes
Tel. (0113) 24 97 46