HOME  |  In de gemeente  |  Bodem  |  Bodemloket

Bodemloket

Bodemloket Goes

Als gemeente hebben we verschillende taken en verplichtingen op het gebied van bodem en werken we aan duurzaam gebruik van de bodem. Op deze pagina wordt ingegaan op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en grondverzet.

Bodembeleid grondverzet
Het beleid voor grondverzet van de gemeente Goes is opgenomen in enkele Nota’s bodembeheer en bodemkwaliteitskaarten. Hierin is beschreven hoe er omgegaan dient te worden met grondverzet. De kaarten zijn via de website https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten en dan kiezen voor bodemkwaliteit te raadplegen. De Nota’s bodembeheer en de Bodemkwaliteitskaarten met toelichting zijn onderaan deze pagina te raadplegen.

Grond toepassen
Grond en bagger kunnen alleen op landbodem worden toegepast als een wettelijk bewijsmiddel aantoont dat de kwaliteit ervan voldoet. Dit, door middel van de bodemkwaliteitskaart, een partijkeuring of een certificaat (vroeger ook wel een “schone grond verklaring” genoemd). Grondverzet en kortdurende of tijdelijke opslag van grond of bagger op locaties moet altijd minimaal vijf werkdagen voor de toepassing gemeld worden via https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl. Deze meldingen worden namens de gemeente door de RUD Zeeland behandeld. In een aantal gevallen is een melding niet noodzakelijk. Via eerdergenoemde website is een brochure te downloaden, waarin de vrijstellingen staan.

Voor informatie over de meldingen voor het toepassen van grond en bagger kunt u contact opnemen met de RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 Terneuzen, telefoonnummer 0115-745100, email boza@rud-zeeland.nl en website www.rud-zeeland.nl

Verkopen of aankopen van huis of grond
De brancheorganisaties van makelaars en taxateurs hebben onderling afgesproken dat vanaf 1 januari 2011 hun leden bij de verkoop van een huis, een bedrijfspand of grond geen bodeminformatie meer op moeten vragen bij gemeente. Zij kunnen sinds deze datum volstaan met het opvragen van informatie bij het Kadaster of Bodemloket. Deze instanties kunnen u alleen geen volledige informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit geven. In het Kadaster zijn alleen vastgestelde sterke verontreinigingen opgenomen. Geen locaties waar geen onderzoek is verricht of die slechts licht of matig verontreinigd zijn. Ook zijn de Bodemkwaliteitskaarten niet terug te vinden in het Kadaster of via www.bodemloket.nl en bevat het Kadaster en/of het Bodemloket niet altijd de meest actuele gegevens.

De gemeente Goes kan u informeren of er op uw perceel bodemonderzoeken of –saneringen zijn uitgevoerd. Ook weten wij op welke plekken bodemverontreiniging verwacht kan worden in verband met het historisch gebruik. Denk hierbij aan historische bedrijfsactiviteiten, (voormalige) ondergrondse tanks, (kleine) verontreinigingen, asbest, voormalige stortplaatsen of andere bodeminformatie. Digitaal beschikbare bodemrapportages zijn direct op te vragen via deze website. Overige bodeminformatie is via uw makelaar of taxateur op te vragen bij de gemeente. Dit kan door hem of haar een e-mail te laten sturen naar bodem@goes.nl. 

(Ver)bouwen
Voor een aantal bouwactiviteiten moet u een omgevingsvergunning aanvragen. In een aantal gevallen moet een bodemonderzoek bij de aanvraag aangeleverd worden. Hoe dit werkt, is vastgelegd in de Nota Bouwen en bodemkwaliteit van het Zeeuws Platform Bodembeheer, d.d. 29-05-2012. De nota is onderaan de pagina te raadplegen.

Bodemonderzoek uit (laten) voeren
Wanneer u bij de aankoop van een huis, een bedrijfspand of grond wil weten wat de kwaliteit van de bodem is, of u heeft (ver)bouwplannen, kunt u een bodemonderzoek laten uitvoeren door een bodemonderzoeksbureau. Onderdeel van een bodemonderzoek is een historisch onderzoek naar de activiteiten die hebben plaats gevonden op en nabij de locatie. Het bodemonderzoeksbureau vraagt deze informatie kosteloos op bij de gemeente Goes en mag de beschikbare dossiers inzien in het gemeentearchief. In ruil daarvoor vraagt de gemeente om de rapportage van het onderzoek zo spoedig mogelijk digitaal te ontvangen (in PDF en XML formaat). Bij een bodemonderzoek ten behoeve van een bouwactiviteit, dienen de gemeentelijke eisen ten aanzien van de te onderzoeken omvang en de diepte in acht te worden genomen, zoals vastgelegd in paragraaf 4.4 van de Nota Bouwen en bodemkwaliteit van het Zeeuws Platform Bodembeheer, d.d. 29-05-2012. De nota is onderaan de pagina te raadplegen.

Een bodemonderzoek (uitgevoerd conform NEN 5740) heeft doorgaans een geldigheid van twee jaar als het gebruikt wordt voor een bouwaanvraag of bij grondtransacties. In veel gevallen kan deze termijn worden verruimd naar een periode van vijf jaar. Hierbij mag geen verandering in het gebruik of bodemgesteldheid van de locatie hebben plaatsgevonden.

Asbest in bodem
Asbest in de (water)bodem is een probleem dat steeds vaker voorkomt in Nederland. Met name door het gebruik van asbest als isolatiemiddel, asbesthoudende gas- en waterleidingbuizen en dakbedekking zijn in het verleden na sloopwerken, of na bijvoorbeeld brand, asbestdeeltjes in de bodem terecht gekomen. Zo lang de bodem verhard is met bestrating, bebouwing of begroeiing is er niets aan de hand, maar zodra deze verharding en dergelijke verwijderd wordt en er gegraven wordt ontstaat een risico. Daarom wordt tegenwoordig bij het uitvoeren van bodemonderzoek ook vaak gekeken naar asbestverdacht materiaal in de bodem. Bepaalde soorten puin zijn ook asbestverdacht. Wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Vraag een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf om advies. Met het blote oog is asbest niet met 100% zekerheid te herkennen.

Diffuse bodemverontreinigingen
Binnen de gemeente Goes is een aantal gebieden aanwezig, waarbij door het historisch gebruik er mogelijk sprake is van een diffuse bodemverontreinigingen. In de binnenstad en de vooroorlogse wijken van de stad Goes en de dorpskernen en vooroorlogse wijken is het mogelijk dat er in de bovengrond bodemverontreinigingen met lood en zink aanwezig zijn. Ter plaatse van de bedrijfsterreinen Marconistraat en Stationspark is het mogelijk dat er in de ondergrond bodemverontreinigingen met PAK aanwezig zijn. De ligging van bovengenoemde gebieden is via de Bodemkwaliteitskaart te raadplegen. Verwezen wordt naar de website https://www.zeeland.nl/kaarten-en-cijfers/kaarten en dan kiezen voor bodemkwaliteit of de bodemkwaliteitskaarten met toelichting onderaan deze pagina. Verder is op een aantal locaties sprake geweest van voormalige boomgaarden, waardoor de bodem mogelijk is verontreinigd met bestrijdingsmiddelen. De boomgaardenkaart is te raadplegen via: https://www.zeeuwsbodemvenster.nl/

Loodverontreinigingen
Zoals eerder aangegeven, zijn vanuit de historie binnen de gemeente Goes loodverontreinigingen in de bodem van de binnenstad van Goes, de historische dorpskernen en vooroorlogse wijken te verwachten. Lood heeft als eigenschap dat het blijft zitten. Uit onderzoek van het RIVM is gebleken dat lood schadelijker is voor jonge kinderen dan voorheen gedacht. Ook de GGD onderschrijft dit.

Lood komt alleen het lichaam in via hand-mondcontact, oftewel; door het ‘eten’ van aardedeeltjes uit loodhoudende bodem. Door het binnen krijgen van gronddeeltjes te voorkomen, wordt het risico aanzienlijk beperkt. Bij verhoogde loodgehalten in de bovengrond ter plaatse van gevoelige bestemmingen, zoals tuinen, moestuinen en kinderspeelplekken, is het advies om bij voorkeur de grond af te voeren en te vervangen door schone grond. Afdekken en anders gebruiksadviezen in acht nemen zijn ook mogelijkheden. Samen met de GGD zijn er gebruiksadviezen opgesteld, vooral gericht op ouders van jonge kinderen. Kijk voor meer informatie op de website van de GGD Zeeland, https://www.ggdzeeland.nl/.

Ondergrondse brandstoftanks
Vindt u een brandstoftank in uw tuin? Dan moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet ook als u aanwijzingen heeft voor de aanwezigheid van een oude brandstoftank in uw tuin. Als een ondergrondse tank niet meer wordt gebruikt dan is de eigenaar verplicht deze tank onklaar te maken en in de meeste gevallen uit de bodem te verwijderen en af te laten afvoeren door een daartoe bevoegd bedrijf.

Bodemverontreiniging en -sanering
Wanneer als gevolg van een bodemonderzoek blijkt dat sprake is van sterke bodemverontreiniging op de onderzochte locatie is één van de mogelijke gevolgen dat er een bodemsanering uitgevoerd moet worden. Dit is afhankelijk van de aard en de omvang van de verontreiniging. Voor de meeste gevallen geldt dat de RUD Zeeland, namens de Provincie, het bevoegd gezag is ten aanzien van de besluitvorming omtrent benodigde vervolgacties bij het vaststellen van bodemverontreiniging. De RUD Zeeland beoordeeld de onderzoeksgegevens en doet een uitspraak over de ernst van de verontreiniging. Wanneer het geen ernstig geval van bodemverontreiniging betreft, is de gemeente Goes het bevoegd gezag en besluit de gemeente welke vervolgstappen noodzakelijk zijn. Wanneer bodemverontreiniging ontstaan is als gevolg van bedrijfsactiviteiten waarvoor op grond van de WABO/het Activiteitenbesluit een melding is ingediend of een vergunning is afgegeven, geldt dat hiervoor ook de RUD Zeeland het bevoegd gezag is en de benodigde vervolgacties vaststelt. 

Ruimtelijke toets
De bodemkwaliteit van een ontwikkelingslocatie dient geschikt te zijn voor de beoogde bestemming(en) binnen het plan. De financiële haalbaarheid van een plan blijft een belangrijk criterium en een eventuele saneringsnoodzaak kan hierop van invloed zijn. Ten behoeve van bestemmingswijzigingen zal daarom in de meeste gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem geschikt is voor de geplande bestemming en of sprake is van een eventuele saneringsnoodzaak.

Meer informatie
Digitaal beschikbare bodemrapportages zijn direct op te vragen via de website https://zeeland.nacza4u.nl/Rapportages/. Voor meer informatie over bodemkwaliteit kunt u contact opnemen met een bodemmedewerker van de afdeling Omgeving & Economie, te bereiken via telefoonnummer 14 0113. Of u kunt bodeminformatie aanvragen door een email te sturen naar bodem@goes.nl.