HOME  |  In de gemeente  |  Bodem  |  Bodemenergiesystemen: melding of vergunningplichtig?

Bodemenergiesystemen: melding of vergunningplichtig?

Bodemenergiesystemen

Sinds 1 juli 2013 geeft het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (ook wel AMvB Bodemenergie) aan dat het niet is toegestaan een bodemenergiesysteem in werking te hebben wanneer deze een negatief effect heeft op de bodemenergiesystemen in de buurt. Dit negatieve effect heet interferentie. Daarom is het sinds 1 juli 2013 verplicht nieuwe gesloten bodemenergiesysteem te melden bij de gemeente. In sommige situaties kan ook een vergunning nodig zijn. Hierover informeren wij u.

 

Melding en omgevingsvergunning

Alle bodemenergiesystemen moeten gemeld worden. Wanneer u een bodemenergiesysteem wilt aanleggen in een interferentiegebied is naast de melding ook een omgevingsvergunning nodig. In Goes zijn vier gebieden aangewezen als interferentiegebied, te weten: Mannee, Aria, Goese Diep en Van Dusseldorpkavel. Zie daarvoor: www.overheid.nl => Gemeenteblad => Verordeningen Goes.

De bestaande bodemenergiesystemen in deze wijken zijn bij ons bekend en geregistreerd. De ligging en gegevens van de meeste bestaande systemen in Mannee, Aria en Goese Diep zijn te raadplegen via www.wkotool.nl. Ook van een aantal systemen buiten deze wijken zijn hierop aangegeven.

Ook voor gesloten bodemenergiesystemen van meer dan 70 kW is een omgevingsvergunning van de gemeente nodig.

  • Een melding moet minimaal 4 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem gedaan worden.
  • Een omgevingsvergunning moet minimaal 8 weken voor de start van de aanleg van het bodemenergiesysteem aangevraagd worden.

    Het indienen van een melding of aanvraag omgevingsvergunning moet via www.omgevingsloket.nl. Houdt er rekening mee dat u een complete aanvraag / melding moet indienen. Blijkt dat er gegevens of berekeningen missen, dan heeft dat gevolgen voor de behandeltermijn. Het aanleggen van uw bodemenergiesysteem kan hierdoor vertraging oplopen.

    Door het gegevensformulier van Goes in te vullen kan bekeken worden welke gegevens er voor de behandeling van de aanvraag noodzakelijk zijn. Dit formulier gegevensformulier per gebied en de

     checklist met indieningsvereisten kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Voor open bodemenergiesystemen is een omgevingsvergunning van de Provincie Zeeland vereist. De Provincie kan andere eisen stellen aan de termijn waarop de stukken ingediend moeten worden. Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland of de RUD-Zeeland.

Interferentiegebieden:

Voor de interferentiegebieden Mannee, Aria, Goese Diep en de Van Dusseldorpkavel zijn Bodemenergieplannen opgesteld. De daar geldende energiebudgetten en temperatuurcompensatiefactoren kunnen tussentijds aangepast worden, de meest recente versies en de samenvattingen van de Bodemenergieplannen kunt u hieronder downloaden en raadplegen.

Bodemenergieplan Mannee:

De gegevens  zijn voor iedere kavel raadpleegbaar via http://tinyurl.com/BodemenergieMannee

Het betreffen de energiebudgetten, temperatuureffecten en temperatuurcompensaties zoals opgenomen in de Samenvatting van het Bodemenergieplan Mannee.

Zie daarvoor:  Samenvatting BEP Mannee (pdf) .

Gegevensformulier Mannee: Gegevensformulier aanvraag OBM Mannee .

Bodemenergieplan Goese Diep:

De gegevens  zijn voor iedere kavel raadpleegbaar via https://tinyurl.com/GoeseDiepBodemEnergie

Het betreffen de energiebudgetten, temperatuureffecten en temperatuurcompensaties zoals opgenomen in de Samenvatting van het Bodemenergieplan Goese Diep.

Zie daarvoor:  Samenvatting BEP Goese Diep (pdf)  .

Gegevensformulier Goese Diep: Gegevensformulier aanvraag OBM Goese Diep .

Bodemenergieplan Aria:

Het Bodemenergieplan Aria en de gegevens  voor iedere kavel zijn raadpleegbaar via

Bodemenergieplan Aria (pdf) . Het betreffen de energiebudgetten, temperatuureffecten en temperatuurcompensatieszoals in het Bodemenergieplan is aangegeven.

Gegevensformulier Aria: Gegevensformulier aanvraag OBM Aria .

Bodemenergieplan Van Dusseldorpkavel:

Het Bodemenergieplan Van Dusseldorpkavel en de gegevens  voor iedere kavel zijn raadpleegbaar via Samenvatting BEP Van Dusseldorpkavel(pdf).. De gegevens betreffen de energiebudgetten, temperatuureffecten en temperatuurcompensaties zoals opgenomen in de Samenvatting van het Bodemenergieplan Van Dusseldorpkavel.

Gegevensformulier Mannee: Gegevensformulier aanvraag OBM Van Dusseldorpkavel .

De volledige Bodemenergieplannen Mannee, Goese Diep en Van Dusseldorpkavel zijn op te vragen bij de gemeente via bodemenergie@goes.nl

Bestaande bodemenergiesystemen 

Woont u binnen onze gemeente en heeft u uw bestaande, gesloten bodemenergiesysteem nog niet aan ons gemeld? Neem dan even contact met ons op via bodemenergie@goes.nl. Wij zullen uw systeem registeren. Hiermee kan be├»nvloeding van uw systeem door andere systemen worden voorkomen.

Informatie en vragen? 

De registratie van een systeem in de WKOtool vindt pas plaats als alle systeemgegevens (inclusief revisie) bij de gemeente bekend zijn. Het is daarom altijd verstandig om bij de gemeente de actuele stand van zaken na te vragen.

 

Meer informatie kunt u ook nog vinden op onderstaande websites:
www.soilpedia.nl/Webpaginas/soilpedia_home.htm
www.zeeuwsbodemvenster.nl
www.omgevingsloket.nl
www.allesoverbodemenergie.nl

www.wkotool.nl

Andere vragen? Neem dan contact met ons op via bodemenergie@goes.nl.