HOME  |  In de gemeente  |  Bewonersorganisaties

Bewonersorganisaties

Een bewonersvereniging is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren.

Het bestuur van de gemeente Goes vindt de participatie van burgers belangrijk. De unieke karakters van elk dorp en wijk moeten zichtbaar zijn en blijven in de gemeente Goes. De bewonersorganisaties behartigen het algemeen belang van hun dorp of wijk. Zij helpen de gemeente om meer zicht te krijgen op wat de burger nu precies wil waardoor de betrokkenheid van de burger bij het bestuur wordt vergroot. Om zo duidelijk te maken dat politiek geen ‘ver-van-mijn-bed-show’ is. Burgers zijn ervaringsdeskundigen als het gaat om hun eigen dorp of wijk. Dit geeft een waardevolle aanvulling op de professionele deskundigheid die de gemeente in huis heeft.

De bewonersorganisaties spelen een belangrijke rol bij:

  • het overbruggen van de kloof tussen overheid en burgers
  • stimuleren van de belangstelling bij burgers voor gemeenschapszaken
  • burgers laten inzien dat zij medeverantwoordelijk zijn voor hun eigen directe leefomgeving

Wat is een bewonersorganisatie leefbaarheid?

Een bewonersvereniging is een groep vrijwilligers die zich verenigen om de algemene belangen van burgers in hun dorp of wijk te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te verbeteren. De leefbaarheid in een dorp of wijk is afhankelijk van de gedragingen van de burgers zelf, het beleid van de gemeente en andere verantwoordelijke organisaties zoals politie en woningcorporaties. Een bewonersvereniging houdt zich o.a. bezig met de volgende onderwerpen:

  • sociaal klimaat
  • wonen
  • voorzieningen
  • verkeer
  • werken
  • relatie tussen burger en overheid

Een bewonersorganisatie is zowel gesprekspartner voor de overheid als klankbord voor de burgers in het eigen dorp of de eigen wijk. Om als gesprekspartner serieus genomen te worden is communicatie en draagvlak binnen het eigen dorp of de wijk van groot belang. Een bewonersorganisatie wordt goed op de hoogte gehouden van projecten en dergelijke en heeft het recht de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren.

De taken van een dorpsraad of wijkplatform liggen op het gebied van: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van het eigen dorp of wijk.

Meer informatie over de bewonersorganisaties kunt u ook vinden op: www.wijzijngoes.nl .

Voor meer informatie over het vinden van vrijwilligers en vrijwilligerswerk kijkt u op: www.vrijwilligerspuntgoes.nl

In de PDF hieronder vindt u de adressen van de contactpersonen van de verschillende organisaties.