HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijvenpark Deltaweg  |  Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg

Voorontwerp bestemmingsplan Bedrijvenpark Deltaweg

Burgemeester en wethouders van Goes maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de Inspraakverordening, bekend dat met ingang van 7 maart 2019 het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijvenpark Deltaweg” gedurende zes weken digitaal is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0664.BPBP05-VO97 en tevens beschikbaar is via www.goes.nl/bestemmingsplannen.

Digitaal inzien kan, indien nodig, ook in het Stadskantoor.

Het voorontwerp heeft betrekking op het realiseren van een nieuw bedrijventerrein in het gebied ten noordwesten van knooppunt De Poel, de aantakking van de A256 (Deltaweg) op de A58. De Sinoutskerkseweg vormt de toekomstige westelijke begrenzing. Aan de noordzijde sluit het gebied aan op het Poelbos en vormen het 150 kV-hoogspanningsstation en het gebied rondom het Van der Valk Hotel Goes aan de Anthony Fokkerstraat de begrenzing.

Gedurende de genoemde termijn kunnen inspraakreacties schriftelijk worden ingediend via een inspraakformulier. Dit formulier is te downloaden op www.goes.nl/bestemmingsplannen onder ‘plannen ter inzage’.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer P.J. Daniëlse via (0113) 249 809 of p.danielse@goes.nl.