HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijvenpark Deltaweg

Bedrijvenpark Deltaweg

gebied ten westen van goes in de hoek van de deltaweg en de A58 waar het nieuwe bedrijvenpark Deltaweg wordt ontwikkeld

Vanwege de centrale ligging en de goede bereikbaarheid kiezen ondernemers graag voor Goes. Aan de westkant ontwikkelt de gemeente Bedrijvenpark Deltaweg in de hoek van de A58 en de Deltaweg. Het gebied heeft een unieke ligging die kansen biedt voor een groen en duurzaam ingericht bedrijventerrein. Een gevarieerd aanbod in kavels qua grootte en ligging biedt vestigingsmogelijkheden aan een breed palet van bedrijven. In de eerste helft van 2020 verwachten we te starten met de reserveringen op bedrijfskavels.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt vanaf 31 oktober 2019 zes weken ter inzage en is hier digitaal te raadplegen.

Kavelindeling: 

De realisatie van ‘bedrijvenpark Deltaweg’ vindt gefaseerd plaats, om zo optimaal mogelijk in te spelen op de daadwerkelijke vraag naar kavels en het beschikbaar komen van gronden ten behoeve van de ontwikkeling.

• In de eerste fase worden de zichtkavels aan de A58 én de kavels die direct grenzen aan het Van der Valk Hotel Goes complex in ontwikkeling gebracht.

• Realisatie van de kavels aan de Deltaweg is voorzien in fase 1b.

• Tot slot worden de meest westelijk gelegen kavels langs de Sinoutskerkseweg en het Poelbos in ontwikkeling gebracht. Op een deel hiervan wordt voorlopig een tijdelijke zonneakker gerealiseerd.

Duurzaam ondernemen in het groen

‘Bedrijvenpark Deltaweg’ moet in de visie van de gemeente Goes een werkomgeving met toekomstwaarde worden. Een terrein met een aangenaam en gezond werkklimaat.

Bedrijven die zich hier willen vestigen delen een gezamenlijke ambitie ten aanzien van duurzame energie en circulaire economie en onderschrijven de volgende kernwaarden voor duurzame ruimtelijke ontwikkeling:

• zorgvuldig ruimtegebruik: elke functieverandering leidt tot een betere benutting van ruimte

• toekomstbestendig: langdurig beheer, rekening houdend met veranderingen

• problemen niet afwentelen maar hier en nu oplossen

• gebiedskwaliteiten benutten t.b.v. een herkenbare gebiedsidentiteit

• mentaal eigenaarschap: iedereen is medeverantwoordelijk voor gebruik en beheer

• vitaliteit: stimulerende voorwaarden scheppen voor mens en onderneming om zich te ontplooien

De concrete vertaling van deze ambitie en kernwaarden krijgt straks gestalte door middel van convenanten tussen gemeente en ondernemingen, waarin afspraken gemaakt worden over aspecten als (circulair) materiaalgebruik en grondstoffen, inpassing en toepassing van slim energie- en waterbeheer en bewaking van een hoogwaardige uitstraling.

De gemeente speelt een stimulerende, verbindende en faciliterende rol bij het in samenspraak met ondernemers opzetten van een pro-actieve parkmanagement organisatie en ziet als stakeholder toe op het realiseren en bewaken van de duurzame ambities. In ruimtelijke zin zullen de duurzame ambities voor bedrijvenpark Deltaweg straks zichtbaar zijn in de vorm van groene daken, groene wanden, zonnepanelen, wadi’s, natuurinclusief bouwen, een natuurlijke inrichting met begrazing van de belangrijkste open ruimtes en goede verbindingen met de wandel- en fietsroutes in het Poelbos.

Planning
Onder voorbehoud van wijzigingen gaan we uit van de volgende planning:

  • Oktober 2019: ontwerp bestemmingsplan gereed
  • April 2020: vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad
  • Q2 2020: vergunningen aanvragen en bestek maken
  • Q2 2020: starten met reserveringen op kavels
  • Medio 2020 - begin 2021: bouwrijp maken en gronduitgifte

Meer weten?
Heeft u vragen over de ontwikkeling van Bedrijvenpark Deltaweg of wilt u meer weten over vestiging van uw onderneming op een van de Goese bedrijventerreinen? Neem dan contact op met projectleider en accountmanager bedrijven René Jagt via: (0113) 249 864 of 06 - 40 91 77 58. Mailen kan ook naar r.jagt@goes.nl.