HOME  |  In de gemeente  |  Bedrijf en Milieu

Bedrijf en Milieu

Wet geluidhinder

In de Wet geluidhinder worden zaken geregeld als lawaai van industrieterreinen, wegverkeerslawaai en spoorweglawaai.

Industrielawaai

In Goes zijn vier bedrijventerreinen met een geluidszone eromheen: Havenindustrieterrein, De Poel I, Eindewege en Lewedorp. In de geluidszone mogen geen woningen worden gebouwd. Buiten de zone mogen de bedrijven samen niet meer dan een bepaald geluidsniveau produceren. Wanneer zich op zo'n gezoneerd terrein een nieuw bedrijf wil vestigen of wanneer een bestaand bedrijf wil uitbreiden, zal de geluidsproductie van dat bedrijf worden getoetst aan de zone. Bij teveel lawaai worden maatregelen getroffen. In het ergste geval mag zo'n bedrijf zich niet vestigen of niet uitbreiden op dat gezoneerde terrein.

Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai

Wanneer de gemeente plannen maakt voor de aanleg of de reconstructie van wegen en/of de bouw van woningen langs een bestaande of nieuwe (spoor)weg, wordt steeds gekeken of het geluidsniveau bij de woningen niet te hoog is.

Brandstoftanks

De eigenaar van een tank is wettelijk aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat bij lekkage van brandstoftanks. Als een ondergrondse tank niet meer wordt gebruikt dan is de eigenaar verplicht deze tank uit de bodem te halen en af te laten afvoeren door een daartoe bevoegd bedrijf.

Certificatieplicht bovengrondse dieseltanks

Bij veel boeren, tuinders of fruitkwekers èn bewoners van het buitengebied staan bovengrondse tanks voor de opslag van dieselolie of huisbrandolie. Deze tanks worden gebruikt om de tractor te tanken of om de kachel mee te stoken.

Als diesel in de bodem terechtkomt is dit slecht voor het milieu. Om te voorkomen dat de bodem vervuild wordt, zijn er eisen gesteld aan bovengrondse tanks, zowel enkelwandig als dubbelwandig. Het gaat om tanks die gebruikt worden voor kleinschalige aflevering van dieselolie of voor opslag van huisbrandolie voor eigen gebruik.

Er is sprake van kleinschalige aflevering als voldaan wordt aan de volgende drie voor waarden:

  • Aflevering vindt uitsluitend plaats aan voertuigen die niet bestemd zijn voor wegvervoer.
  • De voertuigen moeten bestemd zijn voor eigen bedrijfsmatig gebruik.
  • De jaaromzet mag ten hoogste 25.000 liter zijn.

Elke nieuw geplaatste bovengrondse diesel/huisbrandolietank voor eigen gebruik moet voorzien zijn van een tankcertificaat en een installatiecertificaat. Deze certificaten worden afgegeven na keuring door een KIWA-erkend bedrijf. Er moet een kopie van het installatiecertificaat naar de gemeente gestuurd worden. De tanks worden om de 15 jaar opnieuw gekeurd.

Verder moeten de tanks aan de volgende eisen voldoen:

  • Enkelwandige tanks moeten in een lekbak worden geplaatst die beschermd is tegen inregenen.
  • Er dient absorptiemateriaal aanwezig te zijn voor het geval er gemorst wordt.
  • De vloer op de plaats waar getankt wordt, moet aan bepaalde eisen voldoen
  • Deze eisen worden gesteld om bodemverontreiniging te voorkomen.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen de afdeling Vergunningen en Handhaving, telefoon 140113.