Grondprijzenbrief 2023

Hieronder vindt u de grondprijzenbrief van 2023.

1. Algemene uitgangspunten

Het is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om grondprijzen vast te stellen. De grondprijzen worden vastgelegd in een grondprijzenbrief. Op 24 januari 2023 heeft het college besloten over de grondprijzenbrief per 1 januari 2023. Deze grondprijzenbrief geldt totdat een nieuwe grondprijzenbrief wordt vastgesteld.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, de prijzen van rest-/groenstroken/groensnippers/tuingrond zijn exclusief overdrachtsbelasting.

1.1. Verkoop

Bij het vaststellen van de grondprijzen zijn de volgende algemene uitgangspunten

 • De gronduitgifteprijzen zijn marktconform, onderbouwd op basis van een gemiddelde residuele waarde;
 • In specifieke situaties zal de grondprijs afzonderlijk worden berekend of getaxeerd door derden.
 • De grondprijzen zijn gebaseerd op de verkoop van grond in bouwrijpe staat, tenzij anders vermeld;
 • De grondprijzen zijn gebaseerd op de verkoop van grond conform de ‘Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond Gemeente Goes 2022’;
 • Per project wordt door het college bepaald op welke wijze de verkoop plaatsvindt in een verkoopstrategie;
 • Doorgaans zullen kavels voor projectmatige bouw via een openbare uitvraagprocedure op de markt worden gebracht. Dit is ook denkbaar voor kavels voor huurwoningen middenhuur en vrije sector;
 • Indien een perceel wordt gereserveerd, wordt door de gemeente duidelijk vermeld welk prijspeil de grond- of kavelprijzen hebben en voor welke periode de aanbieding gestand wordt gedaan.

1.2. Erfpacht

Voor de uitgifte in erfpacht gelden dezelfde voorwaarden als voor de verkoop van een kavel (zie onder 1.1.). Daarnaast zijn de volgende bijzondere bepalingen van toepassing:

 • Bij het berekenen van de erfpachtcanon worden grondprijzen exclusief BTW gehanteerd;
 • De BTW dient bij het passeren van de akte te worden afgedragen aan de gemeente, die de BTW vervolgens aan de belastingdienst afdraagt;
 • Het rentepercentage voor de canonberekening wordt bepaald op het gemiddelde van de rentepercentages van geldleningen met een looptijd van 20 jaar waartegen de gemeente kon lenen bij de BNGBank welke golden op de eerste dag van de voorgaande 12 maanden verhoogd met een opslag van 0,5% voor administratiekosten. Indien die uitkomst lager is dan 3%, wordt het rentepercentage voor de canonberekening op een minimum van 3 gesteld;
 • Uitgifte van bouwgrond in erfpacht conform de ‘Algemene erfpachtbepalingen gemeente Goes 2022’.

2. Woningbouw vrije sector

De gemeente heeft nog in een paar plannen kavels in de verkoop. De prijsstelling verschilt per project. Zo zijn sommige kavels per m² geprijsd en zijn sommige kavels als geheel geprijsd (los van de uiteindelijke opmeting). De prijzen zijn verder gedifferentieerd naar het soort plan en de ligging binnen het plan.

2.1. Prijzen voor grondgebonden woningen

2.1.1. Grond voor grondgebonden woningen Goes stad uitbreiding en Kloetinge (prijzen per m2):

 • basisprijs woningen particulier opdrachtgeverschap        € 300     (was € 280)
 • woningen met minder gunstige ligging (basis -/- 5%)        € 285     (was € 266)
 • woningen met meer gunstige ligging (basis + 5%)               € 315     (was € 294
 • woningen met zeer gunstige ligging                                           € 335    (was € 312)

2.1.2. Grond voor grondgebonden woningen Goes stad inbreiding (prijzen per m²):

 • basisprijs woningen particulier opdrachtgeverschap        € 300     (was € 290)
 • woningen met minder gunstige ligging (basis -/- 5%)        € 285    (was € 275)
 • woningen met meer gunstige ligging (basis + 5%)               € 315     (was € 304)

2.1.3. Grond voor grondgebonden woningen Goes overige dorpen (prijzen per m²):

De range van de grondprijzen in de dorpen is als volgt:

 • woningen met minder gunstige ligging                                  € 246    (was € 232)
 • woningen met meer gunstige ligging                                      € 280    (was € 263)

De prijzen variëren per plan en differentiëren naar dorp en ligging. Voor een aantal kavels groter dan 1.000 m² voor woningbouw Wolphaartsdijk geldt een alternatieve prijsopbouw:

 • kavels < 1.000 m²                                              geldende bouwgrondprijs (€ 246)
 • voor het gedeelte vanaf 1.000 m² tot 1.500 m²                  75% van geldende 
                                                                                                                  bouwgrondprijs
 • voor het gedeelte vanaf 1.500 m²                                            50% van geldende
                                                                                                                  bouwgrondprijs   

2.1.4. Grond voor grondgebonden woningen Goese Diep

 zone 1e 450 m2 451 tot en met 600 m2 601 m2 en hierboven
       
A € 450 (was € 420) € 365 (was € 340) € 330 (was € 305)
B € 415 (was € 385) € 355 (was € 330) € 330 (was € 305)
C € 390 (was € 360) € 345 (was € 320) € 325 (was € 300)
D € 355 (was € 330) € 335 (was € 310) € 325 (was € 300)

Het mee te verkopen water wordt geacht begrepen te zijn in bovenstaande prijzen.

2.2. Prijzen voor gestapelde woningen

Grond voor appartementen (prijzen per stuk)

 • richtprijs                                                                € 55.000      (was € 52.000)
 • sociale woningbouw (met zorg)       min. € 17.200      (was min. € 16.350)
 • goedkope locaties                                  min. € 30.000       (was € 28.350)
 • toplocaties                                       ongeveer € 100.000    (was ongeveer € 95.000)

2.3. Prijzen voor huurwoningen (middenhuur en vrije sectoren)

Onder middenhuur worden huurwoningen verstaan met een huurprijs boven de liberalisatiegrens van de sociale huur (in 2023 (€ 808,06 (was € 763,47) per maand). Onder huurwoningen in de vrije sector wordt verstaan huurwoningen die verhuurd worden met een huurprijs boven de € 1.000 per maand (was € 950). De prijs van bouwgrond voor de middenhuur en de vrijesector huurwoningen wordt gelijk gesteld aan de bouwgrondprijs van koopwoningen zodat de grondwaarde aansluit bij de al bestaande grondprijzen voor woningbouw binnen de gemeente Goes.

3. Bedrijven

3.1. Poel II (prijzen per m2)

 • Etalagezone                                                                            € 150    (was € 140)
 • Nansenbaan                                                                           € 125    (was € 119)
 • Singelzone                                                                              € 105    (was € 98)
 • Basiszone                                                                                €  95     (was € 87)
 • Woongedeelte woon-werkzone                                    € 246    (was € 232)

3.2. Bedrijvenpark Deltaweg (prijzen per m2)

 • Zichtlocatie exclusief                                                          € 215    (was €200)
 • Zichtlocatie laagbouw                                                       € 140    (was €130)    
 • Zichtzone hoogte-accent                                                  € 215    (was €200)
 • Locatie langs ontsluiting                                                   € 130    (was €120)
 • Basislocatie                                                                             € 110    (was €100)

4. Kantoren

4.1. Stationspark (prijzen per m2)

 • Kantoorkavels                                                                        € 330     (ongewijzigd)

Voor de prijsstelling wordt een nieuw voorstel gedaan bij de uitwerking van de door het college vastgestelde visie Spoorzone Zuid.

5. Commerciële functies

Onder commerciële functies vallen bijvoorbeeld detailhandel, winkels, restaurants, hotels of andere functies met (in de regel) als basis een winstoogmerk. Het gebruik, locatie, bouwkosten en huurprijzen lopen sterk uiteen, wat van invloed is op de grondwaarde. Het bepalen van de grondwaarde van commerciële functies is dan ook maatwerk. Indien nodig zal hiervoor een onafhankelijke partij worden ingeschakeld.

6. Maatschappelijke doeleinden inclusief sociale woningbouw

Maatschappelijke doeleinden is een verzamelbegrip voor gebouwen of gronden met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Voorbeelden zijn scholen, buurthuizen, sportaccommodaties of (sociale) woningbouw met een maatschappelijk belang (in de regel) zonder winstoogmerk.

 • Maatschappelijke doeleinden (prijzen per m²)            € 215     (was € 205)

7. Garages

Grondprijs garageboxen (prijzen per m²):

 • Garageboxen Goes stad                                                      € 345     (was € 323)
 • Garageboxen Goes dorpen                                                € 250     (was € 232)

8. Water aan kavels deelgebied Ketelhaven

Prijs water/kade:

 • Oever en kade + een halve meter water met de opdracht om deze te onderhouden/vernieuwen                            € 1 voor het geheel (kosten koper)
 • Overige waterkavels                                        € 93 per m2 (kosten koper, was € 85 per m2)

9. Rest-/groenstroken/groensnippers/
tuingrond

Kijk voor de verschillende prijscategorieën tuingrond in de bijlage hieronder.

Bijlage 1

Verkoopprijzen grond rest-/groenstroken/groensnippers/tuingrond 2023

(Bedrag per m², blote eigendom, vrij van BTW, kosten koper. Niet commerciële doeleinden)

Categorie Omschrijving 2023 2023
A gronden gelegen bij woningen of andere gebouwen, met/zonder directe verbinding met de openbare weg en waarop geen bebouwing is toegestaan tot max. 250 m2   

€ 70,00

A1 Geïsoleerde (voor gemeente onbereikbare) stukken grond gelegen bij woningen of andere gebouwen, met/zonder directe verbinding met de openbare weg en waarop geen bebouwing is toegestaan tot max. 250 m2 € 50,00
A2 gronden gelegen bij woningen of andere gebouwen, met/zonder directe verbinding met de openbare weg en waarop geen  bebouwing is toegestaan > 250 m2  taxatiewaarde
B Hobby-weiland, niet agrarisch tot 250 m2 € 10,00
B1 Hobby-weiland, niet agrarisch > 250 m2 taxatiewaarde

Verhuurprijzen voor tuingrond 2023

De huurprijs voor tuingrond: actueel erfpachtscanonpercentage x verkoopprijs p/m2 (cat. zie hierboven):

Momenteel 3%. Met een minimum van € 50,00 per jaar (met machtiging voor  automatische incasso)

De huurprijs voor tuingrond met kabels/leidingen (geen verkoop gewenst): afgeleid van cat. A (50%)

De huurprijs voor volkstuinen: € 0,25 per m2, met een minimum van € 50,00 per jaar (met machtiging voor automatische incasso).

De huurprijs voor hobby-weiland (paarden, schapen e.d.): op basis van de agrarische pachtnorm + opslag

Momenteel agrarisch € 0,097643 per m2  Midd. - Zld;  wordt – met opslag - € 0,10 per m2 
Met een minimum van € 100,-  per jaar.

De huurprijs voor inritten/uitweg/oprit op gemeentegrond:

 • Inrit alleen voor komen/gaan gebruikt, aantal 1, max. breedte 4 meter. Gratis, geen overeenkomst
 • Inrit voor meer dan alleen komen/gaan (ook parkeren en extra verharding > 4 meter); huurovk, € 1,50 p/m2 grond met een minimum van € 50,- per jaar (bij machtiging).

Bij verkoop van tuingrond wordt een verrekeningsvoorwaarde opgenomen voor eventuele bebouwing/ bestemmingswijziging op termijn.

Bij verjaringsdossiers prevaleert de totstandkoming van een overeenkomst (als erkenning van het gemeentelijke eigendomsrecht) boven de hoogte van het bedrag.

In afwijkende gevallen wordt desgewenst apart aan het College geadviseerd.