Groenedaal

De Kloetingseschool verhuisde in 2020 naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De gemeente ontwikkelde in nauwe samenwerking met M3 Architecten een plan voor nieuwbouw op de vrijgekomen locatie aan Groenedaal.

Plan Hof van Groenedaal

Met 13 levensloopbestendige appartementen en 1 grondgebonden woning komen we tegemoet aan de woningbehoefte in Kloetinge. Eind 2020 ontstond het eerste schetsontwerp. Sindsdien is het plan uitgewerkt tot concrete bouwtekeningen. M3 Architecten heeft een website gemaakt waarop u het plan kunt bekijken en waar u kunt aangeven dat u belangstelling hebt in een van de woningen. Na het doorlopen van de vergunningenprocedure wordt de totale planning duidelijker. Ook wanneer de verkoop start. Bekijk het plan op www.hofvangroenedaal.nl.

Omgevingsvergunning

M3 Architecten diende de omgevingsvergunning met bijbehorende stukken formeel bij ons in. Het college besluit om met ingang van 21 september 2023 de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning gedurende zes weken ter inzage te leggen. U kunt dit vanaf die datum digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of door contact op te nemen met Nick Boogert via n.boogert@goes.nl.

Inloopbijeenkomst 20 juli 2022

Op 20 juli 2022 was er een inloopbijeenkomst met gelegenheid om de bouwtekeningen te bekijken en vragen te stellen. Hieronder leest u de antwoorden op vragen die wij eerder kregen over de ontwikkeling van dit bouwplan.

Vragen

Al in een vroegtijdig stadium is deze mogelijkheid onderzocht met behulp van de architect en een bouwkostendeskundige. Hieruit bleek dat het verbouwen tot appartementen die aan de huidige regelgeving voldoen, erg kostbaar zou worden. Deze mogelijkheid is daarom afgevallen.

De vraag is in 2022 opnieuw actueel geworden door een initiatief van een actiecomité uit de buurt. Het college heeft beide plannen daarom opnieuw bekeken en op 24 mei 2022 besloten om vast te houden aan het plan van M3 Architecten voor nieuwbouw.

Het bestemmingsplan laat een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 8 meter toe. Het bouwplan gaat uit van een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 9.40 meter. We hebben gekeken wat dit betekent voor de bezonning van de bestaande woningen. De hogere bouwhoogte van 1,40 meter blijkt weinig invloed te hebben.

Door het gebouw iets hoger te maken wordt het mogelijk enkele appartementen toe te voegen. Het gebouw krijgt hierdoor een statigere uitstraling en we kunnen beter voldoen aan de vraag naar levensloopbestendige woningen in Kloetinge. Het traject draagt bovendien meer bij aan de kosten van de gerealiseerde nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum.

Nee, het plan is ongewijzigd en wordt op dit moment bouwtechnisch uitgewerkt voor 13 levensloopbestendige appartementen en 1 grondgebonden woning.

Zowel in de Lewestraat als in Groenedaal staan enkele bomen er slecht bij. Deze bomen worden gekapt en er komen nieuwe bomen voor terug. Dat zouden we ook doen als er niet gebouwd zou worden. Het verschil is dat we de bomen pas vervangen als de bouw van de appartementen gereed is. Daarmee voorkomen we dat door bouwverkeer de nieuwe bomen beschadigd worden. Met het bouwplan is er een mogelijkheid de voorzieningen voor de bomen te verbeteren zodat de overlevingskans van de nieuwe bomen groter wordt.

Met het plan voorzien we in het benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit past in het parkeerbeleid van de gemeente. We verwachten daarom geen extra parkeerdruk op de omgeving.

Documenten Groenedaal opvragen

Start aanvraag