Groenedaal

De Kloetingseschool verhuisde in 2020 naar een nieuw gebouw aan de Zomerweg. De gemeente ontwikkelde in nauwe samenwerking met M3 Architecten een plan voor nieuwbouw op de vrijgekomen locatie aan Groenedaal.

Met 13 levensloopbestendige appartementen en 1 grondgebonden woning komen we tegemoet aan de woningbehoefte in Kloetinge. Eind 2020 ontstond het eerste schetsontwerp. Sindsdien is het plan uitgewerkt tot concrete bouwtekeningen.

Door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. Ook voor de nieuwbouw aan Groenedaal moet er een omgevingsvergunning zijn voor de bouw begint. Na de zomervakantie 2022 is het plan zo ver dat de vergunning aangevraagd kan worden. Belanghebbenden kunnen dan bezwaar maken. Omdat de behandeling van eventuele bezwaren tijd kost, maken we de planning voor de uitvoering ná de vergunningprocedure.

Ondertussen gaat M3 architecten aan de slag met de voorbereiding, zoals de aannemersselectie en op het opstellen van een verkoopbrochure in samenwerking met een lokale makelaar.

Inloopbijeenkomst 20 juli 2022
Voordat de vergunningaanvraag start, is er een inloopbijeenkomst voor iedereen die geïnteresseerd is. Er is dan gelegenheid om de bouwtekeningen te bekijken en vragen te stellen. De inloopbijeenkomst is op woensdag 20 juli 2022 tussen 17.00 en 20.00 uur in dorpshuis Amicitia in Kloetinge. Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom.

Hieronder leest u de antwoorden op vragen die wij eerder kregen over de ontwikkeling van dit bouwplan.

Vragen

Al in een vroegtijdig stadium is deze mogelijkheid onderzocht met behulp van de architect en een bouwkostendeskundige. Hieruit bleek dat het verbouwen tot appartementen die aan de huidige regelgeving voldoen, erg kostbaar zou worden. Deze mogelijkheid is daarom afgevallen.

De vraag is in 2022 opnieuw actueel geworden door een initiatief van een actiecomité uit de buurt. Het college heeft beide plannen daarom opnieuw bekeken en op 24 mei 2022 besloten om vast te houden aan het plan van M3 Architecten voor nieuwbouw.

Het bestemmingsplan laat een maximale goothoogte van 6 meter en een maximale bouwhoogte van 8 meter toe. Het bouwplan gaat uit van een goothoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 9.40 meter. We hebben gekeken wat dit betekent voor de bezonning van de bestaande woningen. De hogere bouwhoogte van 1,40 meter blijkt weinig invloed te hebben.

Door het gebouw iets hoger te maken wordt het mogelijk enkele appartementen toe te voegen. Het gebouw krijgt hierdoor een statigere uitstraling en we kunnen beter voldoen aan de vraag naar levensloopbestendige woningen in Kloetinge. Het traject draagt bovendien meer bij aan de kosten van de gerealiseerde nieuwbouw van het Integraal Kind Centrum.

Nee, het plan is ongewijzigd en wordt op dit moment bouwtechnisch uitgewerkt voor 13 levensloopbestendige appartementen en 1 grondgebonden woning.

Zowel in de Lewestraat als in Groenedaal staan enkele bomen er slecht bij. Deze bomen worden gekapt en er komen nieuwe bomen voor terug. Dat zouden we ook doen als er niet gebouwd zou worden. Het verschil is dat we de bomen pas vervangen als de bouw van de appartementen gereed is. Daarmee voorkomen we dat door bouwverkeer de nieuwe bomen beschadigd worden. Met het bouwplan is er een mogelijkheid de voorzieningen voor de bomen te verbeteren zodat de overlevingskans van de nieuwe bomen groter wordt.

Met het plan voorzien we in het benodigde aantal parkeerplaatsen op eigen terrein. Dit past in het parkeerbeleid van de gemeente. We verwachten daarom geen extra parkeerdruk op de omgeving.

Vragen?

Heeft u een vraag over de ontwikkeling op deze locatie? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Jack Verschuren via  j.verschuren@goes.nl.

Geïnteresseerd?
De gemeente houdt een lijst bij van geïnteresseerden in dit planbouwplannen. Op een later tijdstip krijgen zij informatie die voor kandidaat-kopers interessant is. Wilt u op deze lijst komen te staan, stuur dan een email met uw gegevens aan medewerker grondzaken Yolanda Pronk: y.pronk@goes.nl.

Documenten inzien

De presentatie van het plan Groenedaal zoals op 4 november 2020 aan omwonenden is getoond, kunt u opvragen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Goes. De schetsontwerpen zoals getoond tijdens de inloopbijeenkomst op 20 juli 2022 kunt u opvragen vanaf 21 juli 2022. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Documenten Groenedaal opvragen

Start aanvraag