Goes-West Actueel

De wijk Goes-West wordt vernieuwd door middel van sloop, nieuwbouw, renovatie en verkoop van woningen. Zo willen gemeente Goes en woningcorporatie Beveland Wonen een nieuw perspectief scheppen voor huidige en toekomstige bewoners. De nieuwsberichten over Goes-West vindt u hieronder.

Nieuws over de plannen voor het noordelijk deel van Goes-West

(Gepubliceerd op 15 december 2022)

Eind november is er een weer een nieuwsbrief uitgebracht over de ontwikkelingen in het noordelijk deel van Goes-West. Heeft u deze gemist? Dan kunt u deze opvragen bij Beveland Wonen. Hieronder vindt u een samenvatting van het belangrijkste nieuws.

Huurbevriezing, verhuiskostenvergoeding en voorrang

Huurbevriezing betekent het vastzetten van de kale huurprijs tot aan de sloop van de woning. Voor 2022 heeft Beveland Wonen de jaarlijkse huuraanpassing teruggedraaid. Dat betekent dat niemand een huurverhoging heeft betaald in 2022.

Beveland Wonen heeft verder besloten om vanaf januari 2023 de huur voor het hele project te bevriezen. Dit betekent dat er vanaf nu tot aan de sloop geen huren meer worden verhoogd. Dit geldt voor alle fases uit het project.  

Verhuiskostenvergoeding

De verhuiskostenvergoeding is een wettelijk vastgestelde vergoeding voor het verhuizen van herinrichten van de nieuwe woning. Op dit moment is de vergoeding € 6.505 (prijspeil november 2022). Beveland Wonen geeft daarbovenop nog € 500 extra. Huurders krijgen recht op deze vergoeding vanaf de peildatum. Deze datum wordt vastgesteld door Beveland Wonen en u krijgt daarover een brief. Beveland Wonen geeft meestal ongeveer 2 jaar voor de sloop recht op de verhuiskostenvergoeding. Voor fase 1 in Goes-West willen we in januari 2023 de bewoners dit recht geven. 

Vertegenwoordigers vanuit de wijk stelden de vraag of ook andere bewoners uit de wijk de verhuisvergoeding kunnen krijgen per 1 januari 2023. Hierover wordt gesproken met de klankbordgroep. Beveland Wonen heeft hierover nog geen besluit genomen. 

Voorrang bij verhuizen

Voorrang bij verhuizen noemen we ook wel herstructureringsvoorrang. Bij Beveland Wonen loopt dit via de website www.zuidwestwonen.nl De voorrang wordt aan de persoonlijke inschrijving toegevoegd. Hiermee krijgt u dan voorrang op andere woningzoekenden. 

Beveland Wonen geeft meestal ongeveer twee jaar voor de sloop dit recht op voorrang. Normaal gesproken krijgen huurders tegelijkertijd recht op de verhuiskostenvergoeding en de voorrang bij verhuizen. Dit gebeurt normaal gesproken vanaf de peildatum. Beveland Wonen kan niet alle 245 bewoners tegelijk recht geven op voorrang. Om ervoor te zorgen dat we steeds voldoende woningen hebben, krijgen bewoners steeds per fase voorrang. Fase 1 krijgt eerst voorrang.

Dit gaat als volgt. Tijdens het persoonlijke gesprek schrijft Beveland Wonen u gratis in bij Zuidwestwonen. De huurder ontvangt vanaf de peildatum voorrang met deze inschrijving. Huurders uit het project krijgen ook voorrang op de nieuwbouw in Goes-West, noordelijk plandeel. Blijven er woningen binnen het project over? Dan worden deze eerst aangeboden aan mensen uit de volgende fase. Woont u dus in fase 4 en blijft er nieuwbouw over in fase 1 en 2 , dan krijgt u hier voorrang op. Ook al heeft u op Zuidwestwonen nog geen voorrang ontvangen.

Als u wilt wachten op nieuwbouw in de eigen wijk, dan hoeft u niets te doen. Wij helpen u met een inschrijving tijdens het persoonlijk gesprek. Duurt het krijgen van voorrang en het persoonlijk gesprek voor u te lang? Dan kunt u zichzelf alvast inschrijven op Zuidwestwonen. U ontvangt dan nog geen voorrang, maar u kunt wel reageren op woningen. U wordt dan vergeleken met andere geïnteresseerden op basis van inschrijfduur.

Klankbordgroepen

Bewoners van Goes-West kunnen deelnemen aan verschillende klankbordgroepen. Deze klankbordgroepen komen op voor de belangen van huurders en omwonenden uit de wijk. Op dinsdag 18 oktober was de startbijeenkomst.

Er zijn drie klankbordgroepen: de klankbordgroep 'Sociaal plan', de klankbordgroep 'Omgeving' en de klankbordgroep 'Woning'. In de klankbordgroep 'Sociaal plan' kijken we samen met bewoners naar het proces van opnieuw huisvesten. In de groep 'Omgeving' kijken we samen naar het stedenbouwkundig plan: de openbare ruimte, planning, bouwroute, enzovoort. In de derde groep bespreken we het ontwerp van de nieuwe woningen.

Ook meedenken in een klankgroep? Dat kan! Stuur een mail naar r.goethals@bevelandwonen.nl of een bericht via Whatsapp: 06-52077143.

Onderzoek naar planten en dieren

In voorbereiding op de bouwwerkzaamheden voeren we de komende periode een aantal onderzoeken uit. Het eerste onderzoek richt zich op de aanwezige flora en fauna. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het bedrijf Ecoresult. Tijdens dit onderzoek in de maanden november en december bekijken ze de woningen, de groenzones en waar mogelijk de tuinen. U kunt de onderzoekers van Ecoresult herkennen aan hun bedrijfskleding.

Tijdens dit onderzoek kijken de onderzoekers ook of en waar de Japanse Duizendknoop in de wijk aanwezig is. Dit is een schadelijke plant, omdat deze andere planten verdringt, snel woekert en veel schade aan kan richten. Weet u deze plant te staan in de wijk of in uw tuin? Geef het door via Ruben Goethals van Beveland Wonen: r.goethals@bevelandwonen.nl 

Schilderwerk in de wijk

Op dit moment is Schildersbedrijf Lindhout bezig met schilderwerk in het noordelijk deel van de wijk. Met deze schilderbeurt zorgen we ervoor dat de woningen er de komende jaren weer netjes bijstaan.

Lindhout is na de zomervakantie begonnen in de Schengestraat en aan de Westsingel. Als het weer meewerkt, komen we dit jaar ook nog in de Scheldestraat, de Rommerswalestraat, de Bankertstraat, de Jacob Catsstraat, Couwervestraat en Joost de Moorstraat.

Reparaties?

Wordt uw woning de komende tijd gesloopt , maar is er iets dat u nog wilt laten repareren? Dat kan! Ook bij deze woningen helpt Beveland Wonen huurders nog steeds bij reparaties. U kunt een aanvraag indienen via de website van Beveland Wonen of bellen naar (0113) 231674.

Sloopwoningen tijdelijk bewoond

In Goes-West wonen inmiddels verschillende nieuwe inwoners. Ze wonen in huizen van Beveland Wonen, maar hebben een tijdelijke huurovereenkomst met Connect Verhuur. De woningen worden verhuurd tot aan de sloop. Hierdoor blijft de wijk leefbaar. De tijdelijke bewoners zijn mensen die om welke reden dan ook, snel een woning nodig hebben. 

Wie in aanmerking wil komen voor tijdelijke bewoning in de wijk, kan zich inschrijven bij Connect Verhuur. Voorwaarde is dat u geen negatief huurverleden heeft. Ook controleert Connect Verhuur de woningen en tuinen regelmatig op netheid. 

Vragen of opmerkingen? Stuur een mail naar info@connect-verhuur.nl of bel (085) 3038949. 

Nieuwe wijkcontactpersoon

De gemeente Goes heeft een nieuwe contactpersoon voor de wijk Goes-West: Harmke Kooman. Dat betekent dat zij aanspreekpunt is voor vragen, opmerkingen of ideeën in de wijk, wanneer u niet weet bij wie u deze vraag kwijt kan. Zij is op de hoogte van alle ontwikkelingen in uw wijk en heeft contact met o.a. de welzijnswerker van het SMWO, de wijkagent en regiobeheerder van Beveland Wonen. U kunt haar bereiken via e-mail: h.kooman@goes.nl

Maakt u zich zorgen?

Vanuit de klankbordgroepen kwam naar voren dat sommige bewoners zich veel zorgen maken over hun persoonlijke situatie. Ze vragen zich af of ze straks wel een nieuwe woning kunnen krijgen. Of dat ze die misschien niet kunnen betalen. Beveland Wonen zorgt ervoor dat u straks met voorrang naar nieuwbouw of een bestaande woning kunt verhuizen. Ook de nieuwbouw is betaalbaar voor mensen met een minimum inkomen.

Maakt u zich toch veel zorgen? Neem dan contact op met Ruben Goethals, sociaal projectleider bij Beveland Wonen. Dan kijken we samen naar uw persoonlijke situatie. E-mail: r.goethals@bevelandwonen.nl of bel 06-52077143 (WhatsApp).

Bewoners bijgepraat over de plannen voor het noordelijk deel van Goes-West

(Gepubliceerd op 6 september 2022)

Eerder deze zomer zijn wijkbewoners bijgepraat over de plannen voor het noordelijk deel van Goes-West. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er verschillende vragen binnen gekomen. Deze en andere vragen beantwoorden we hier graag.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met  Ruben Goethals, Sociaal projectleider van Beveland Wonen, r.goethals@bevelandwonen.nl of tel. 06-52077143 (ook via Whatsapp). 

Onderstaande informatie is ook terug te lezen in het informatieblad 'Goes-West' van Beveland Wonen en de gemeente Goes . Daarin vindt u ook plattegronden, die de plansituatie verduidelijken. U kunt dit blad opvragen bij Beveland Wonen.

Let op! De planning en plattegronden zijn nog niet definitief. Het project zit nog in de beginfase. De planning + fasering die u hieronder vindt, is voorlopig. Verdere uitwerking vindt plaats samen met de klankbordgroepen, aannemer, architect en projectteam.  

Wat gaat er gebeuren in het noordelijk plandeel Goes-West?

Gemeente Goes start vanaf 2024 met werkzaamheden in de openbare ruimte. Beveland Wonen start vanaf 2024 met de sloop van verouderde huurwoningen en bouw van nieuwe woningen.

Sloop en nieuwbouw door Beveland Wonen

De woningen die onderdeel uitmaken van het sloop- en nieuwbouwproject zijn:

 • Bankerstraat 1 t/m 41, 43, 45, 47
 • Couwervestraat 1 t/m 24, 59 t/m 80
 • Evertsenstraat 18 t/m 96 (even)
 • Jacob Catsstraat 2 t/m 38 (even)
 • Joost de Moorstraat 2 t/m 29,31
 • Rommerswalestraat 2 t/m 14 (even)
 • Scheldestraat 2 t/m 54 (even)
 • Schengestraat 1 t/m 37 (oneven)
 • Westsingel 100 t/m 130 (even)

Het slopen van woningen is altijd een ingrijpende gebeurtenis. We doen er alles aan om iedereen zo goed mogelijk te begeleiden. Ook voor omwonenden kan het project voor enige hinder zorgen. Daarom houden we u graag op de hoogte. Zo zullen wij regelmatig een informatieblad uitbrengen voor bewoners en omwonenden.

Werkzaamheden openbaar gebied

In de wijk wordt een langzaam-verkeer-verbinding met het centrum aangelegd. Deze verbinding loopt via een groen hart in de wijk. De groene strook naast de Jacob Catsstraat kan ook worden ingericht voor spelen en bewegen in de wijk. Dit doen we in overleg met de bewoners.

De gemeente wil de kwaliteit van de wijk verbeteren. Er komt meer groen in de wijk. Door parkeren achter de woning mogelijk te maken komen er minder auto's in de straten. 

De gemeente werkt samen met Beveland Wonen aan duurzaamheid en klimaatadaptatie (waarbij we onze wijken aanpassen en klaar maken voor een veranderend klimaat). Daarmee voorkomen we wateroverlast bij hevige regenval.

Fasering: wanneer zijn welke woningen aan de beurt?

In de voorlopige planning gaan we uit van vier fases. Door te werken met fases kunnen veel bewoners in één keer naar de nieuwbouw in eigen wijk verhuizen. Pas als de nieuwbouw in een eerdere fase klaar is, en de bewoners uit de volgende fase tijd gehad hebben om te verhuizen, wordt de sloop van de volgende fase gestart.

Bouwroute: rustig en veilig  

Bij het kiezen van fases is ook rekening gehouden met de bouwroute. Deze is zo gekozen dat bewoners en omwonenden zo min mogelijk overlast  ervaren. Daarbij hebben we goed gekeken naar de draagkracht van de straat en de verkeersveiligheid.

Uit ervaring weten we dat bij grote projecten 30 tot 40%van de bewoners terugkeert in de nieuwbouw in eigen wijk. De overige bewoners verhuizen naar huur-of koopwoningen buiten het project. Dit zorgt ervoor dat we in Goes-West met steeds grotere fases kunnen werken. We starten dus eerst met een kleiner aantal woningen in fase 1. Dit aantal neemt iedere latere fase toe.

Waar kunnen bewoners uit fase 1 (tijdelijk) wonen?

Mensen die in de eerste fase wonen, kunnen niet in één keer verhuizen naar nieuwbouw in het noordelijk plandeel. Als zij naar nieuwbouw in de eigen wijk willen terugkeren, kunnen ze gebruik maken van een 'wisselwoning'. 

Een wisselwoning

De wisselwoning wordt gezocht door Beveland Wonen. De huurders kunnen hier ongeveer één jaar wonen, tot de sloop en nieuwbouw in hun eigen planfase klaar is. De wisselwoning heeft nette wand-, vloer- en raambekleding. Beveland Wonen helpt met verhuizen. Voor het gebruik van de wisselwoning betaalt de huurder dezelfde kale huurprijs als die van hun oude woning.

Nieuwbouw Abel Tasmanstraat Goes-West (zuidelijk plandeel)

Een aantal huurders uit fase 1 kan ook naar nieuwe levensloopwoningen in de Abel Tasmanstraat verhuizen. Hier worden in 2024 zes verouderde eengezinswoningen gesloopt. Er worden zes levensloopbestendige woningen gebouwd. Deze woningen zijn gereserveerd voor huurders uit fase 1 van het noordelijk plandeel Goes-West.

Nieuwbouw Goes-Oost

In Goes-Oost worden eind 2023 woningen gesloopt in de Jacob Klaaijsenstraat en J.D. van Mellestraat. Hier worden 27 levensloopwoningen, 11 eengezinswoningen met 3 slaapkamers en 12 eengezinswoningen met 2 slaapkamers teruggebouwd. Dit biedt ook kansen voor mensen uit Goes-West met voorrang.

Hoe zien de wijk en de woningen er straks uit? 

In Goes-West willen we drie typen woningen bouwen: levensloopwoningen en eengezinswoningen met twee en drie slaapkamers. Elke woning krijgt een berging.

De exacte indeling van de woning, de afmetingen binnen en de afmetingen van de schuurtjes staan nog niet vast. Pas nadat een aannemer en architect zijn betrokken bij het project, wordt dit duidelijk.

In de klankbordgroep omgeving kijken we naar de indeling van de wijk. Dus ook naar welke woningtypes waar gebouwd worden. We verwachten in 2023 een definitief stedenbouwkundig plan te hebben.

In de klankbordgroep woning kijken we samen naar de indeling van de woning en schuur. We verwachten in 2024 definitieve woning plattegronden te hebben. Daarin staan de afmetingen van de woning en schuur.  Op dat moment kunnen wij ook laten zien hoe de buitenkant van de woning en schuur er uit zien.

Hoe worden wijkbewoners betrokken in dit project? 

Voor dit project willen de gemeente Goes en Beveland Wonen samenwerken met klankbordgroepen. Een klankbordgroep is een groep bewoners die de belangen behartigt van de huurders en omwonenden in de wijk. Huurdersvereniging De Bevelanden ondersteunt deze klankbordgroepen.

Bewoners hebben veel kennis van de eigen wijk en woning. Opmerkingen, ideeën en bevindingen vanuit bewoners kunnen tot andere inzichten leiden en zorgen voor betere projectplannen. Advies van bewoners zal Beveland Wonen meenemen in de besluitvorming. Andere partijen, zoals architecten en aannemers, leveren ook informatie en helpen in het maken van plannen. Samen willen we een mooi eindresultaat bereiken.

Afhankelijk van het onderwerp kunnen bewoners meedenken of meebeslissen. Bij iedere vorm van participatie zal Beveland Wonen een duidelijke richtlijn (kader) geven. Binnen dit kader kunnen bewoners en/of omwonenden meedenken of mee besluiten. U kunt aansluiten bij verschillende klankbordgroepen, rond verschillende thema's:

 • Klankbordgroep 'Sociaal plan'

In de klankbordgroep 'Sociaal plan' kijken we samen naar het proces van herhuisvesten. Hoe zorgen we ervoor dat bewoners een passende andere woning vinden? Hoe zorgen we ervoor dat de verhuizing goed verloopt? Welke diensten of maatwerk moeten we speciaal voor dit project opnemen in het sociaal plan? We bespreken zorgen van bewoners en zoeken samen naar oplossingen. Het eindresultaat is een sociaal plan waar iedere huurder gebruik van maakt vanaf de peildatum.

 • Klankbordgroep 'Omgeving'

In de klankbordgroep 'Omgeving' kijken we samen naar de woningtypes die we voor ogen hebben, de verdeling van woningen over de wijk, de grootte van tuinen en plekken voor groen en parkeren. Deze klankbordgroep organiseert Beveland Wonen samen met de gemeente Goes, zodat de groep zich ook op gemeentelijke voorzieningen kan richten. Omwonenden kunnen ook deelnemen aan deze groep.

 • Klankbordgroep 'Woning'

In de klankbordgroep 'Woning' kijken we samen naar de indeling van de drie typen woningen. De aannemer en architect nemen ook deel. Samen kijken we bijvoorbeeld naar de berging in de tuin, de verdeling van kamers in de woning, de aansluiting van wasmachine en de draairichting van ramen en deuren. Deze klankbordgroep zal als laatste starten. Waarschijnlijk start deze eind 2023.

Heeft u interesse in deelname?

Stuur dan een  e-mail naar: r.goethals@bevelandwonen.nl of Whatsapp naar 06-52077143. Heeft u zich tijdens de informatiebijeenkomst 9op papier) al aangemeld? Dan nemen we contact met u op, zodra wij een datum hebben voor de startbijeenkomst.

Wat gebeurt er als mijn fase aan de beurt is?

Alle bewoners in dezelfde fase ontvangen tegelijkertijd de huuropzegging (sloopbrief) van Beveland Wonen. De datum dat zij de sloopbrief ontvangen, is de peildatum. Dit is de datum waarop het sociaal plan voor de huurder in werking treedt. Vanaf de peildatum hebben huurders recht op de wettelijke verhuiskostenvergoeding en krijgen ze voorrang bij verhuizen.

Persoonlijk gesprek

Direct na het ontvangen van de brief krijgen huurders een persoonlijk gesprek aangeboden. Medewerkers van Beveland Wonen kunnen u thuis bezoeken, maar een ontmoeting op kantoor of een telefonisch gesprek is ook mogelijk. Huurders kunnen familie, kennissen of hulp/begeleiding uitnodigen om aanwezig te zijn bij het gesprek. Wij komen langs om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Na het gesprek heeft u nog ruim de tijd om na te denken over wat u precies wil (uw eigen plannen).

Tijdens het gesprek worden de eerste stappen richting het vinden van een nieuwe woning gezet. De procedure voor het vinden van een nieuwbouw woning of bestaande woning wordt uitgelegd. De persoonlijke situatie en woonwensen van u als huurder wordt besproken.

Ook kijken we samen of er behoefte is aan ondersteuning of maatwerk. Mocht uw persoonlijke situatie als huurder veranderen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van Beveland Wonen.

Inschrijving op Zuidwestwonen

Beveland Wonen kan tijdens het persoonlijk gesprek gratis een inschrijving voor u maken op Zuidwestwonen. Als huurder ontvangt u vanaf de peildatum voorrang met deze inschrijving. Daarmee krijgt u voorrang op andere woningzoekenden.

Voorrang bij woningen

Het is mogelijk dat meerdere huurders met herstructureringsurgentie (voorrang door sloop) reageren op dezelfde woning. In dat geval gelden de volgende regels:

1) De huurder van een te slopen woning in het projectgebied heeft voorrang bij de toewijzing van een nieuwbouwwoning in hetzelfde projectgebied.

2) De huurder waarvan de herstructureringsurgentie als eerste eindigt, heeft voorrang. Dit is belangrijk bij sloop in fases. Een eerdere fase heeft voorrang op een latere fase.

3) Bovenstaande twee punten zijn gelijk bij huurders uit dezelfde fase. Voor huurders uit dezelfde fase geldt: de huurder die het langst in de sloopwoning woont (=woonduur) heeft voorrang.

 • Welke vergoedingen en/of hulp krijg ik?

Verhuiskostenvergoeding

Iedere huurder van Beveland Wonen met een reguliere huurovereenkomst krijgt een verhuiskostenvergoeding, als ze de huur opzeggen na de peildatum. Deze vergoeding is bedoeld voor het verhuizen en opnieuw inrichten van de nieuwe woning. Op dit moment (prijspeil: juni 2022) is de verhuiskostenvergoeding € 6.505. Beveland Wonen maakt het bedrag over in twee delen:

 • 75% wordt overgemaakt na opzeggen van de huur van de oude woning door de huurder.
 • 25% wordt overgemaakt na het inleveren van de sleutel van de sloopwoning.

Als u gebruik maakt van een wisselwoning, krijgt u slechts eenmaal de wettelijke verhuiskostenvergoeding. De wettelijke verhuiskostenvergoeding wordt pas uitgekeerd wanneer de verhuizing naar de nieuwbouwwoning plaatsvindt.

Ontzorgpakket

Beveland Wonen kan huurders ook hulp in natura bieden. Dit is hulp bij verhuizen en inrichten van de nieuwe woning. Dit komt in plaats van de verhuiskostenvergoeding. In het sociaal plan wordt het ontzorgpakket verder uitgelegd. Ook tijdens het persoonlijk gesprek kunnen wij het ontzorgpakket aan u uitleggen.

Eén maand om te verhuizen

Eén maand kale huur van de oude woning wordt met de eindafrekening van deze woning terugbetaald aan de huurder. Als huurder kunt u dan, als u dat wenst, één maand twee woningen huren zonder dubbele huur te betalen.

Als u als huurder naar een wisselwoning verhuist, krijgt u één maand kale huur van uw oude woning terugbetaald. Als u vervolgens van de wisselwoning naar een nieuwbouwwoning verhuist, krijgt u één maand kale huur van de verlaten wisselwoning teruggestort bij de eindafrekening. Heeft u als huurder meer tijd nodig? Dan zijn de dubbele huurlasten voor uw eigen rekening.

Huurbevriezing

Beveland Wonen zal vanaf de peildatum de kale huurprijs van de te slopen woningen bevriezen. Tot aan de sloop wordt dan geen huuraanpassing meer doorgevoerd. Dit geldt ook voor een eventuele wisselwoning. 

Veel gestelde vragen

Vraag: Als omwonenden zijn we bang voor schade aan ons huis. Hoe helpen jullie hierbij? Antwoord: Een specialistisch bureau zal de woningen voor de sloop inspecteren. Er worden foto's van de buitenzijde gemaakt. We bieden ook aan om binnen in de woning foto's te maken. Als er onverwachts toch schade ontstaat, lossen wij dat voor u op.

Vraag: Waarom is de fasering niet dezelfde als een aantal jaar geleden? Antwoord: Dit komt door nieuwe inzichten in verhuisbewegingen. De woningen aan de Jacob Catsstraat slopen we daarom pas in fase 3. Hier worden namelijk geen nieuwe woningen terug gebouwd. We zorgen nu dat we eerst veel nieuwe woningen kunnen bouwen. Zo kunnen mensen uit latere fases in één keer verhuizen naar nieuwbouw.

Vraag: Ik woon in fase 2. Kan ik straks ook terug naar dezelfde plek? Antwoord: Ja, iedereen mag terugkeren naar nieuwbouw in de eigen fase. U moet dan wel ongeveer 1 jaar in een wisselwoning wonen. Beveland Wonen helpt hierbij.

Vraag: Wat is de huurprijs van de nieuwbouw? En kan ik een hogere huurprijs wel betalen? Antwoord: De nieuwe huurprijzen zijn nog niet vastgesteld. U kunt ervan uit gaan dat de kale huurprijs hoger is dan wat u nu betaalt. Heeft u huurtoeslag? Dan gaat deze ook omhoog. De nieuwe woning is veel energiezuiniger. Door de energiezuinigheid en huurtoeslag zorgen we dat de woning voor iedereen betaalbaar is. Ook voor mensen met een minimum inkomen.

Vraag: Wanneer krijg ik de sloopbrief, de voorrang en de verhuiskostenvergoeding? Antwoord: Beveland Wonen streeft ernaar om steeds 2 jaar voor de geplande sloop de brief met huuropzegging te versturen. De bewoners van fase 1 kunnen daarom rekenen op een peildatum in het eerste kwartaal van 2023.

Vraag: Moet ik mezelf nu al inschrijven op Zuidwestwonen? Antwoord: Als u wilt wachten op de nieuwbouw in uw eigen wijk, hoeft u niks te doen. Wij helpen u met een inschrijving tijdens het persoonlijk gesprek. Duurt de peildatum en het persoonlijk gesprek nog te lang voor uw gevoel? Dan kunt u zichzelf nu al inschrijven op Zuidwestwonen. U krijgt dan nog geen voorrang, maar u kunt wel reageren op woningen. Uw reactie wordt dan vergeleken met die van andere geïnteresseerden op basis van inschrijfduur. 

Vraag: Ik woon in fase 4. Als er nog nieuwbouw over blijft in fase 1 of 2, krijg ik dan ook voorrang? Ook al ligt mijn peildatum nog in de toekomst? Antwoord: Dit is nog niet opgenomen in het regelement. We kunnen dit bespreken in de klankbordgroep 'sociaal plan'. Als alle partijen akkoord zijn, kunnen we dit opnemen in het sociaal plan.

Vraag: Ik wil meedenken in een klankbordgroep. Hoe werkt dat? Antwoord: Gemeente Goes en Beveland Wonen organiseren eerst een startbijeenkomst. We leggen dan de onderwerpen uit. U krijgt zo een beter idee van het werken in een klankbordgroep. Na deze bijeenkomst kunt u beslissen of u wilt deelnemen aan de klankbordgroep en zo ja, met welk thema. Interesse? Meldt u aan via Beveland Wonen, Ruben Goethals.

Vraag: Komen er ook nieuwe koopwoningen? Antwoord: Ja. We willen een klein aantal koopwoningen bouwen in de wijk. Zo krijgen we een mix van koop en huur. In welke fase koopwoningen worden gebouwd en hoeveel, is nog niet bepaald.

Vraag: Ik maak me nu al veel zorgen. Ik weet niet of ik een verhuizing aan kan. Kan ik hulp krijgen? Antwoord: Neem contact op met Ruben Goethals van Beveland Wonen. Samen bespreken wij uw zorgen en zoeken we naar oplossingen.

Vraag: Moet ik een eigen aanbouw slopen of krijg ik hulp? Antwoord: Dit bekijken we samen in het persoonlijk gesprek bij u thuis. We leggen dan uit hoe u de woning moet achterlaten na huuropzegging. Uw aanbouw of serre mag u meenemen of verkopen. Als er asbest in zit, moet u de aanbouw laten staan. Als u de serre of aanbouw laat staan, wordt deze gelijk met de woning gesloopt. Maakt u zich zorgen hierover? Neem contact op met Ruben Goethals van Beveland Wonen.

Vraag: Wij hebben bezwaar tegen de huurverhoging. Wat gaat Beveland Wonen daaraan doen?  Antwoord: Ongeveer honderd huurders uit de wijk hebben samen bezwaar gemaakt tegen de jaarlijkse huuraanpassing. Beveland Wonen heeft dit bezwaar op 28 juni ontvangen. Dit bezwaar wordt door ons behandeld. Het bezwaar wordt ook besproken met Huurdersvereniging De Bevelanden. Zodra Beveland Wonen een antwoord heeft, wordt dit meegedeeld aan alle huurders binnen het project.

 

 

Zuidelijk deel uit Materplan Goes-West afgerond

(Publicatiedatum: 01-11-2021)

De werkzaamheden in het zuidelijke deel van de wijk Goes-West zijn officieel afgerond. Onlangs kregen de laatste bewoners de sleutel van hun nieuwe woning. "Nu keert de rust even terug in de wijk", zegt Peter Sandee, projectmanager bij Beveland Wonen. "We gaan nu aan de slag met het vervolg zodat we in 2025 kunnen starten met het noordelijke deel."

Het Masterplan Goes-West is er op gericht om de wijk eigentijdser te maken. Beveland Wonen en gemeente Goes hebben het voorlopige resultaat hiervan laten vastleggen in een video. Hierin is in vogelvlucht te zien wat er tot nu toe gerealiseerd is in de Goese wijk.

Bekijk hier de video.

In totaal neemt het plan zo'n dertig jaar in beslag. De vernieuwing van de wijk is in 2005 gestart in het zuidelijk deel van de wijk. Inmiddels zijn er 244 woningen gesloopt en 367 voor teruggebouwd. Ook het straatwerk en de openbare ruimte is in samenwerking met de gemeente Goes aangepakt.

In 2025 start de laatste fase van het plan, dat zich richt op het noordelijk deel van de wijk.

Bouw update (Locaties 15a/b en 10d)

(Publicatiedatum: 24-08-2021)

Locatie 15A/B:
Afgelopen maanden zijn alle woningen aan de Naereboutstraat en de Pasteurstraat opgeleverd. Hiermee zijn de bouwkundige werkzaamheden door Bouwgroep Peters afgerond. In de aankomende periode wordt in opdracht van de gemeente Goes het openbare gebied verder heringericht. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot en met het einde dit jaar.

Locatie 10D:
Bij de bouw van de zeven levensloopwoningen aan de Jan van Brakelstraat is net voor de bouwvakantie het hoogste punt bereikt. Hierdoor is het casco van de woning gereed. Na de vakantieperiode starten we met het metselwerk en de afbouwwerkzaamheden aan de binnenzijde van de woningen.

Locatie 15b gereed

(Datum publicatie: 28-06-2021)

Donderdag 17 juni 2021 zijn de laatste zeven levensloopwoningen aan de Frans Naereboutstraat in Goes-West opgeleverd.

De nieuwbouw van in totaal 15 huurwoningen (Locatie 15b) is hiermee afgerond.

Schilderwerk Goes-West

(Datum publicatie: 18-05-2021)

Op dit moment vinden schilderwerkzaamheden plaats aan de woningen in het noordelijk plandeel van Goes-West. Dit is nodig om de levensduur van het hout aan de woningen te verlengen.  De herstructurering gaat wel gewoon door en wordt niet uitgesteld door het schilderwerk.

De volgende fase van de herstructurering staat gepland voor 2025. Maar ook tot die tijd wil de gemeente dat de wijk er fris en verzorgd uitziet. Om onnodige houtreparaties - met bijbehorend ongemak voor de bewoners - te voorkomen, kiezen we ervoor om deze schilderbeurt nu al uit te voeren.

Brandgangen

(Datum publicatie 12-05-2021)

De afgelopen periode heeft de gemeente samen met buurtbewoners, de wijkagent, Beveland Wonen en SMWO ’s avonds een aantal brandgangen in Goes-West bezocht. Bewoners hadden hierom gevraagd. Dit omdat er soms overlast wordt ervaren of bewoners zich onveilig voelen.

Tijdens de rondgang kwamen we een aantal onoverzichtelijke punten tegen. Waar dat mogelijk was, hebben we direct actie ondernomen. Helaas is niet overal een oplossing voor. De gangen zijn smal en daardoor niet altijd overzichtelijk. Ruimte om deze te verbreden ontbreekt. De situatie heeft nadrukkelijk onze aandacht. Ook zullen we samen met onze partners (o.a. Beveland Wonen en politie) optreden als dat nodig is.

Ziet u een gevaarlijke of vervelende situatie in de wijk? Meld dit dan bij de gemeente Goes of Beveland Wonen. 

Bouw update (Locatie 15)

(Datum publicatie 22-01-2021) 

Aan de Naerebout-, Willem Barentsz-, Heemskerk- en Zuidvlietstraat (Locatie 15) worden 44 nieuwe huurwoningen gebouwd. Onlangs hebben de woningen het hoogste punt bereikt! De contouren van de woningen zijn daardoor goed zichtbaar. In de komende periode wordt de buitenzijde van de woningen verder afgewerkt en start de afbouw.

Nieuwbouwwoningen te huur

(Datum publicatie: 11-12-2020)

Aan de Naereboutstraat, Willem Barentszstraat, Heemskerkstraat en Zuidvlietstraat worden 44 nieuwe huurwoningen gebouwd. Vanaf 14 december staan ze op de website https://www.zuidwestwonen.nl

De volgende woningtypen komen in de verhuur:

 • 19 eengezinswoningen (met 2 slaapkamers)
 • 18 eengezinswoningen (met 3 slaapkamers)
 • 7 levensloopwoningen

Huurprijzen per maand variëren tussen € 633,24 en € 751,88. Huurtoeslag is mogelijk, op voorwaarde dat uw inkomen en leeftijd voldoen aan de criteria. Meer informatie vindt u op https://www.zuidwestwonen.nl

Afsluiting Pasteurstraat, Naereboutstraat, Heemskerkstraat

(Datum publicatie: 13-11-2020)

Het straatwerk in de Pasteur-, Naerebout- en de Heemskerkstraat is beschadigd door de bouwwerkzaamheden. Daarom zijn deze straten afgesloten voor het doorgaande verkeer. Ze zijn niet meer veilig voor weggebruikers. Alleen het bouwverkeer en de bevoorrading van de Lidl krijgen doorgang. Voor de bewoners van de Zuidvlietstraat worden de paaltjes op de kruising Heemskerkstraat/Zuidvlietstraat weggehaald. Zo kunnen zij hun woning bereiken via de route Marconistraat – Lorentzstraat – Zuidvlietstraat.

Bewoners van de Heemskerkstraat kunnen de auto nog steeds voor de deur parkeren. Uw woning blijft altijd bereikbaar te voet. De bedoeling is om de straten vanaf maandag 16 november 2020 tot eind 2021 af te sluiten. Als de bouwwerkzaamheden achter de rug zijn, gaan we de riolering vernieuwen en de straten herinrichten. Daarna kunnen de straten weer open voor alle verkeer.

Tot eind 2021 wordt het verkeer zoveel mogelijk via de Marconistraat omgeleid. Hiervoor worden extra borden geplaatst.

Volg het laatste nieuws in uw wijkkrant

(Datum publicatie: 02-10-2020)

Nieuws over Goes-West vanuit Beveland Wonen en de gemeente Goes kunt u nu ook volgen via de wijkkrant. Verder vindt u in de wijkkrant een handig overzicht van berichten, de website en andere informatie. Via de wijkkrant kunnen we u vaker en sneller informeren dan via een nieuwsbrief, zoals u dat in het verleden van ons gewend was. 

Heeft u nieuws of een tip voor ons? Neem dan contact op met Beveland Wonen of gemeente Goes, via de afdeling Communicatie.