De partijen

HOME  |  De partijen

De partijen

De gemeenteraad van Goes bestaat op dit moment uit acht verschillende politieke partijen. U leest hier welke dat zijn en waar zij voor staan. 

groen rondje met witte letters cda erin

De Goese raadsfractie van het CDA staat middenin de maatschappij. In een sterke samenleving staan mensen centraal: je leeft niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. We gaan hierbij uit van een christelijk mensbeeld. Samen bouwen we aan een Goese toekomst.

Rentmeesterschap

Vanuit een besef van verbondenheid tussen de generaties voelt CDA zich geroepen tot zorg voor natuur en cultuur. We moeten verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten, zijn creativiteit en innovatie nodig.

Gespreide verantwoordelijkheid

Voor CDA begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. Mensen, sportclubs, scholen, kerken, bedrijven: ze leveren allemaal een unieke bijdrage aan de samenleving. De overheid geeft hen allemaal het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. Andersom geeft de burger de overheid het vertrouwen om te doen wat zij moet doen. Niet alles hoeft volgens regels en wetten te gebeuren. Mensen en bedrijven weten vaak zelf heel goed hoe ze dingen moeten regelen.

Publieke gerechtigheid

CDA vindt dat de rechtstaat staat voor de bescherming van de waarde van mensen. Een betrouwbare overheid stelt duidelijke grenzen en geeft hen zekerheid. Ze is er om onrecht te bestrijden en moet zelf ook rechtvaardig zijn. Mensen die kwetsbaar en afhankelijk zijn, moeten ook zorg van haar ontvangen.

Solidariteit

Als partij zetten we in op betrokken burgers. Hiermee hopen we de onderlinge verbondenheid te versterken. Er moet betrokkenheid zijn tussen generaties en tussen arm en rijk. We leven niet alleen voor onszelf, maar zijn pas mens als we met elkaar te leven. De overheid zorgt voor de basis van sociale zekerheid. Voor iedereen is er gezondheidszorg, onderwijs en inkomen. 

Sociale media

Het gesprek aangaan vindt CDA belangrijk. We zijn daarbij eerlijk. Het praten over moeilijke beslissingen gaan we niet uit de weg. Meer informatie en nieuws over CDA Goes is te vinden op onze sociale mediakanalen.

Facebook
Instagram
Website

oranje letters vvd met blauwe rand

VVD Goes - de partij met mensen die werken aan een gemeente Goes waar:

 • voldoende arbeidsmogelijkheden zijn;
 • goede voorzieningen zijn;
 • het prettig wonen is.

Economisch centrum

We zien Goes als het economisch centrum van de provincie Zeeland #GoedvoorGoes #VVDGoes. De Goese VVD zet in op groei van:

 • bedrijven;
 • de huizenmarkt;
 • banen;
 • welvaart.

Jeugd

De jeugd heeft de toekomst. Wij streven naar een aantrekkelijkere gemeente voor jonge mensen met een afgeronde opleiding. Bedrijven moeten jonge mensen stimuleren om zich te ontwikkelen en het voor hen aantrekkelijk maken om in onze gemeente te werken. Hiervoor moeten organisaties faciliteiten krijgen. Nieuwe inwoners hebben misschien kinderen die naar school gaan. Zij maken als consument gebruik van het winkelaanbod, de horeca en culturele en recreatieve mogelijkheden. Dit is goed voor Goes!

Zorg

De ambitie voor de komende jaren bouwt verder op onze inzet in de afgelopen periode. We hebben veel aandacht besteed aan veiligheid voor onze inwoners. Dat geldt ook voor het zijn van een financieel gezonde gemeente. Het huishoudboekje van Goes is weer op orde, zonder de rekening hiervan bij de inwoners te leggen. De gemeente heeft nieuwe taken gekregen. Denk hierbij aan de zorg voor kwetsbare jongeren en zorg of huishoudelijke hulp bieden aan inwoners die het nodig hebben. De gemeente moet ook op een klantvriendelijke en efficiënte manier regelen dat iedereen die zorg nodig heeft, zorg krijgt. VVD heeft zich hier sterk voor gemaakt. Voorzorg en vroeg-signalering hebben onze prioriteit.

Cultuur

Goes is een fijne gemeente waar veel te beleven is. We hebben mooie winkels, leuke cafés, restaurants en de Oosterschelde en het Veerse Meer om de hoek. VVD vindt dat de binnenstad aantrekkelijk voor oud en jong moet blijven. Het is goed dat theater De Mythe is opgeknapt en het Cultuurhuis is uitgebreid met de Muziekschool. Dankzij de vernieuwing van poppodium ’t Beest is er in Goes op cultureel gebied weer genoeg te beleven, Veel mensen zijn blij met onze levendige gemeente waar altijd iets te doen is. Daarom vindt VVD dat de gemeente citymarketing en evenementen moet blijven stimuleren.

Sociale media

Kijk voor meer informatie of nieuws over de Goese VVD op onze sociale mediakanalen.

Facebook
Instagram
Website

oranje letters sgp met daaronder in het donker- en lichtblauw de tekst ChristenUnie

Onze fractie bedrijft politiek vanuit een christelijke levensvisie. We behouden het goede en verbeteren wat beter moet. Dat doen we vanuit liefde voor God en onze naaste.

Hulp

SGP/ChristenUnie komt op voor de zwakkeren en armen in de samenleving. Het is belangrijk dat iedereen voldoende geld heeft om rond te komen. Hulp voor wie dat nodig heeft, hoort er te zijn. Daarnaast moeten studenten dichtbij hun woonplaats goede mogelijkheden krijgen om te leren hoe ze kunnen helpen. Een plek waar zij bijvoorbeeld de mogelijkheid hebben om te helpen, is de Health Campus Zeeland. Het pas geopende Leerhuis, een samenwerking tussen ADRZ en Emergis, is hier een mooi voorbeeld van.

Verantwoordelijkheid

We zien het als onze verantwoordelijkheid om goed om te gaan met wat God ons geeft. De gemeente moet uitgaven en inkomsten in evenwicht houden en niet extra lenen. Ook met de natuur en de leefomgeving gaat SGP/ChristenUnie zorgvuldig om. We gaan vervuiling tegen en stimuleren duurzaamheid, bijvoorbeeld groene energie. 

Welzijn

SGP/ChristenUnie vindt dat kinderen beschermd en gezond moeten opgroeien. We werken aan veilige gezinnen, scholen en buurten. Sport en cultuur is belangrijk, maar gebruikers moeten zelf ook meebetalen. Daarnaast is de SGP/ChristenUnie trots op de ondernemers. Het is belangrijk dat zij hun werk goed doen, maar niet ten koste van alles. Er moet een goede balans zijn tussen welvaart en welzijn.

Sociale media

Als fractie spreken we graag met elkaar en bevragen we elkaar kritisch. Met verschillende leeftijden en achtergronden in het onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven biedt dat veel perspectieven. We verlangen echter vooral naar het gesprek met u, zodat we ook uw verhaal horen. Twijfel daarom niet om contact met ons op te nemen. Dat is mogelijk via onze website. Daar is ook meer informatie en nieuws over onze partij te vinden.

Website

D66 in Goes is een lokale politieke partij. We zijn sociaal-liberaal, progressief en vrijzinnig. Onze fractie is onderdeel van de landelijk politieke vereniging D66. We hebben aandacht voor een duurzaam Goes en een duurzaam bedrijventerrein Deltaweg. Daarnaast vinden wij goede bereikbaarheid van onze dorpen en samenwerking met inwoners erg belangrijk. 

Gemeente

Een gemeente die prioriteit geeft aan het klimaat. Een gemeente die samenwerkt met de inwoners. Een gemeente die hem of haar de ruimte geeft om zelf met plannen te komen en deze (samen) uit te voeren. Een gemeente die de fiets boven de auto plaatst. Een gemeente die ervoor zorgt dat kinderen en jongeren alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Hier staat de Goese D66 voor. We zetten ons in om dit te bereiken.

Aandachtspunten

We hebben momenteel veel aandacht voor:

 • de duurzame ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Deltaweg;
 • de duurzame toekomst van Goes;
 • de bereikbaarheid van onze dorpen;
 • het samenwerken met inwoners aan plannen;
 • het zoveel mogelijk inzetten op voorzorg bij (jeugd)zorg en welzijn, zodat zware (jeugd)zorg minder nodig is.

Meedenken

U als inwoner heeft over veel ontwikkelingen in de gemeente een mening. Ze zijn namelijk van invloed op uw wonen, werken en leven. Aangezien u mee wilt denken over de toekomst van onze gemeente, betrekt de D66 u actief bij de plannen. Dat is waar wij voor staan. 

Deltaweg

Wij hadden en hebben vraagtekens bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Deltaweg. Liever zagen wij een regionale totstandkoming en verdeling van bedrijvigheid. Meer organisaties in Goes betekent meer werknemers die aanspraak maken op de toch al krappe woningmarkt. Aangezien het bedrijvenpark er komt, verdient deze omgeving het om het meest duurzame bedrijventerrein in Zeeland te worden. Het moet bestaan uit innovatieve organisaties die uitsluitend energie-neutraal hun diensten en producten aanbieden. We hopen van de nood een deugd te maken!

Gedachtegoed

De Goese fractie is onderdeel van de landelijke politieke vereniging D66. Een gemeenschap met een groot netwerk waarin mensen kennis en ideeën uitwisselen. De ontwikkeling van actieve leden is belangrijk. Het gedachtegoed van D66 is sociaal-liberaal. Alle ideeën, plannen en standpunten zijn afkomstig uit vijf richtingwijzers die te vinden zijn op www.d66.nl/richtingwijzers

Sociale media

Kijk voor meer informatie of nieuws over D66 Goes is te vinden op onze sociale mediakanalen.

Facebook
Instagram
Website 

rode letters het woord groen, in groene letters het woord links. Daaronder in het donkergroen het woord Goes

De Goese fractie van GroenLinks hecht waarde aan gezondheid, duurzaamheid en gelijkheid. Daarnaast zijn wij voorstander van:

Menselijke zorg

Het geld dat voor zorg bestemd is, moet daar ook naartoe gaan. Huisartsen en kleine zorginstellingen mogen samenwerken als ze dat willen. Ouderen moeten de mogelijkheid hebben om zelf te kiezen of ze:

 • thuis blijven wonen met professionele hulp of
 • wonen in kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is.

De mogelijkheid om zelf te kiezen is voor GroenLinks een belangrijk uitgangspunt.

Eerlijk delen

GroenLinks kiest voor een land waarin we rijkdom eerlijk delen, want ongelijke samenlevingen zijn ongelukkige gemeenschappen. Hierin is meer stress, criminaliteit en drugsmisbruik.

Groene economie

Het is tijd om ons in te zetten voor een nieuwe, schone economie. We investeren in groene energie, zoals energiezuinige woningen en schoon openbaar vervoer. Dat zorgt voor goede, groene banen in de nieuwe industrie en in de schone energiesector. Nieuwe technologie biedt kansen om de economie schoner in te richten. We kiezen voor een samenleving met minder afval die gebaseerd is op hergebruik en hernieuwbare grondstoffen.

Ontspannen samenleving

GroenLinks probeert altijd de nuance te zoeken. Wie met ons wil praten, discussiëren of meedenken, is op voorwaarde van wederzijds respect welkom. Wij streven naar een zelfbewust en ontspannen Nederland waarin mensen minder schreeuwen en meer naar elkaar luisteren. Iedereen moet zich realiseren dat met het aanwakkeren van 'wij' tegen 'zij' nog nooit iets bereikt is. We verlangen eigenlijk allemaal hetzelfde voor onze kinderen, namelijk:

 • goed onderwijs;
 • een eerlijke verdeling van rijkdom;
 • schone lucht om in te ademen.

Zoeken naar wat ons samenbindt in plaats van scheidt. Naar zo'n samenleving hunkeren we vooral. Een maatschappij waarin een universitair geschoolde en een Mbo-student beseffen dat ze elkaar aanvullen.

Sociale media

Kijk voor meer informatie of nieuws over de Goese fractie van GroenLinks op onze sociale mediakanalen.

Facebook
Twitter
Website

blauw blok met witte gans en witte letters ng erin

Nieuw Goes is DE lokale partij van onze gemeente. Enthousiaste mensen die de kloof tussen politiek en inwoners hopen te verkleinen, hebben haar in 2017 opgericht. Met drie zetels zijn we de grootste oppositiepartij in de gemeenteraad. Nieuw Goes staat voor transparantie, vernieuwing en onafhankelijkheid.

Woningen

We zetten ons in voor een gemeentelijk referendum, een gekozen burgemeester en een burgerpanel. Inwoners moeten vaker en eerder betrokken zijn bij gemeenteplannen. Daarnaast gaat Nieuw Goes vol voor betaalbare woningen. We hebben al meerdere voorstellen gedaan om meer (sociale) huurwoningen en betaalbare koopwoningen in onze gemeente te realiseren. Iedereen moet de mogelijkheid hebben in Goes te wonen, ongeacht zijn of haar inkomen. Met het huidige tekort aan betaalbare woonruimten is dat niet het geval.

Veiligheid

Veiligheid is voor ons erg belangrijk. Daarom zetten we ons in voor meer wijkagenten en een vergroting van het politiekorps in Goes. Ook pleiten we voor het gebruik van lokfietsen om fietsendieven te grijpen.

Dorpen

Als lokale partij hebben we hart voor onze dorpen. Daarom heeft Nieuw Goes in haar programma specifieke plannen voor ieder dorp. We zijn ook regelmatig in de kernen te vinden om te spreken met inwoners en organisaties. Nieuw Goes heeft zich bijvoorbeeld hard gemaakt voor het behoud van Dorpshuis De Griffioen in Wolphaartsdijk.

Successen

We hebben in ons jonge bestaan al meerdere successen geboekt. Zo is er dankzij ons:

 • geen hondenbelasting meer;
 • een openbaar subsidieregister ontstaan;
 • een aanpak tegen eenzaamheid gekomen;
 • een subsidiedeskundige in Goes om zoveel mogelijk geld vanuit de EU terug te halen naar de gemeente;
 • voor een ondernemer de mogelijkheid om zelf te bepalen of hij of tijdens koopzondagen open is of niet. 

Lidmaatschap

Als lokale partij opereren we volledig onafhankelijk, zonder beïnvloeding vanuit een landelijke fractie. Dit geeft ons de vrijheid om onze ideeën en standpunten volledig onafhankelijk te bepalen. Onze leden kiezen de koers van Nieuw Goes. U bent van harte welkom om zich als lid bij ons aan te sluiten! Dit is mogelijk via onze website. Een lid betaalt slechts € 10 euro per jaar.

Sociale media

Kijk voor meer informatie of nieuws over Nieuw Goes op onze sociale mediakanalen.

Facebook
Twitter
Website

oranje-rode g met daaronder de tekst Partij voor Goes

Partij voor Goes komt op voor de mensen in onze gemeente. Dit doet zij vanuit de sociaaldemocratische gedachte. De partij is er voor alle inwoners en gaat voor hun belangen. Partij voor Goes heeft een hart voor mensen en een hart voor de gemeente Goes. Ze zet de belangen van de inwoners van Goes voorop. Partij voor Goes heeft geen partijbestuur dat in verband met randstedelijke belangen hun fracties in de gemeenteraad moet volgen. Wij verlangen ernaar samen met andere partijen duidelijke resultaten te behalen. Deze moeten voor onze inwoners herkenbaar zijn.

Woonomgeving

Als fractie vinden wij het belangrijk dat elke inwoner van onze gemeente zich veilig voelt. Hij of zij moet tevreden zijn over zijn of haar woonomgeving. De binnenstad staat hierbij vaak in de spotlights. Als partij vragen wij daarentegen graag extra aandacht voor onze wijken en kernen. Er is in de gemeente Goes ook veel vraag naar woonruimte. Daarom moeten wij ons de komende jaren richten op het bouwen van betaalbare (sociale huur)woningen voor:

 • mensen met een gemiddeld inkomen;
 • jongeren die bij gebrek aan woonruimte niet alleen Goes, maar zelfs de provincie verlaten.

Verkeer

Als centrumgemeente maken veel inwoners op weg naar hun school of werk gebruik van ons verkeersnetwerk. Veiligheid voor alle mensen die hieraan deelnemen en een betere doorstroming van het verkeer is voor ons een belangrijk punt.

Eenzaamheid

In een maatschappij waar we steeds meer eenpersoons huishoudens hebben, ligt het probleem van eenzaamheid op de loer. De aanpak hiervan is wat ons betreft van groot belang. Het is mogelijk dat:

 • meer mensen instromen in specifieke zwaardere zorg;
 • het aantal verwarde mensen binnen onze gemeente toeneemt.

Wij vinden een gezonde toekomst voor alle generaties na ons, belangrijk. Maatregelen om dit te realiseren hebben helaas ook de nodige consequenties. Belangrijk hierbij is een eerlijke verdeling van de lasten naar de mogelijkheden van onze inwoners.

Sociale media

Kijk voor meer informatie en nieuws over Partij voor Goes op onze sociale mediakanalen. Uzelf bij ons als (actief) lid aansluiten is mogelijk.

Facebook
Instagram
Twitter
Website 

rode roos met daarin de rode tekst: PvdA

Zeker zijn van een sociale Goese samenleving waar aandacht is voor:

 • inwoners;
 • duurzaamheid;
 • cultuur;
 • natuur; 
 • wonen;
 • werk;
 • zorg en
 • plezier. 

Een stad waar plek is voor iedereen. Dat is waar PvdA voor staat. Goes is voor iedereen. We willen dat alle Goesenaren de mogelijkheid hebben om mee te doen in onze samenleving. We zijn voor een toegankelijk Goes zonder fysieke drempels. Begrijpelijke taal en hulp voor degene voor wie de wereld soms te snel gaat, is ook belangrijk. Inwoners die het zonder ondersteuning niet redden, helpen we.

Armoede

Armoede moeten we oplossen. Geen enkel kind mag hiervan het slachtoffer zijn. We ondersteunen hem of haar door zoveel mogelijk kansen te bieden. Er zijn ook Goese huishoudens die elke maand budget te kort komen om in zekerheid te leven. Deze groep verdient aandacht en extra ondersteuning.

Klimaatneutraal

Duurzaamheid is niet meer vrijblijvend. Het doel van PvdA is een volledig klimaatneutraal Goes. Dit betekent dat wij de uitstoot van broeikasgassen beperken en de overstap maken naar een groene energievoorziening. Alle Goese inwoners moeten de mogelijkheid hebben hier aan mee te doen. Dat geldt ook voor hen die geen geld genoeg hebben om dit te betalen. We zetten ook in op natuurbescherming. Het Veerse Meer moet een plek blijven waar natuur voorop staat.

Zeggenschap

Goese inwoners mogen één keer in vier jaar tijd hun stem uitbrengen. Dat is voor de moderne inwoner onvoldoende. We verlangen ernaar inwoners meer zeggenschap te geven over hun woon- en leefomgeving. PvdA betrekt inwoners bij veranderingen en werkzaamheden in hun directe omgeving. We geven hen ook het recht om taken van de overheid over te nemen.

Wonen

De Goese woningmarkt is complex. De cijfers tonen aan dat het goed gaat. Toch horen we vanuit de samenleving andere berichten. De wachtlijsten zijn te lang en de huurprijzen te hoog. Het is tijd dat Goes investeert in woningen met een lagere prijsklasse. PvdA hoopt de wachttijd voor een passende huurwoning te verlagen. Wonen in Goes moet voor iedereen mogelijk zijn.

Sociale media

Zekerheid beperkt zich niet alleen tot de hierboven genoemde thema's. We hebben nog veel meer ideeën. Kijk hiervoor op onze sociale mediakanalen. 

Facebook
Website