De gemeenteraad

De gemeenteraad

Welkom bij de gemeenteraad van Goes! De gemeenteraad betrekt u graag bij zijn werk. Daarom stelt het zoveel mogelijk informatie beschikbaar via internet. We zijn momenteel druk bezig met het plaatsen van de juiste informatie. We hopen u zo snel mogelijk van alles te voorzien!

Wat doet de gemeenteraad?

De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur van de gemeente. Het bepaalt in hoofdlijnen het beleid en houdt toezicht op de uitvoering van het beleid. Om deze taak te vervullen, beschikt de gemeenteraad over een aantal instrumenten. Een voorbeeld hiervan is regelgeving. De raad stelt over alle terreinen van het gemeentelijk beleid verordeningen vast. Het heeft ook een budgetrecht. Dat betekent dat de gemeenteraad bepaalt hoeveel geld er per doel te besteden is. Daarnaast controleren de leden van de raad het functioneren het college van burgemeester en wethouders.

Wie doet wat?

Burgemeester

De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Hij of zij staat boven de partijen en opereert onafhankelijk. De burgemeester heeft geen stemrecht in de gemeenteraad. Daarnaast behartigt hij of zij de algemene belangen van de inwoners van Goes.

College

Het college is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur in de gemeente. De wethouders zijn door de raad benoemd.

Griffier

De griffier is de schakel tussen de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Hij of zij is secretaris bij de raadsvergadering en adviseur van de raadsleden. De griffier is verantwoordelijk voor de voorbereiding, het verloop en de nazorg van de raads- en commissievergaderingen. In een raadsvergadering heeft hij of zij geen stemrecht.

Raadscommissie

De raadscommissie bestaat uit specialisten van een fractie. Zij adviseren de gemeenteraad over onderwerpen die op de raadsagenda staan. Op die manier bereiden ze de besluitvorming voor. Inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen hebben de mogelijkheid om met de raadscommissie te spreken. Zij praten in een speciale vergadering mee over onderwerpen die op de agenda van de raadscommissie staan. Zelf een onderwerp aandragen is ook mogelijk. 

Agendacommissie

De agendacommissie bestaat uit de burgemeester, de griffier en de fractievoorzitters uit de raad. Zij verzorgen de voorbereiding van de agenda voor raads- en commissievergaderingen. Taken van hen zijn:

  • het regelen van het stukkenverkeer tussen het college en de raad
  • het op- en vaststellen van de agenda van de gemeenteraad en de raadscommissie
  • het voorbereiden van wetgevende regelingen op gemeentelijk niveau die betrekking hebben op de raad en de commissies
  • het doen van voorstellen over de organisatie en de manier waarop de gemeenteraad werkt