Kwartierstaat Van Strien

Gemeentearchief
HOME  |  Geschiedenis regio  |  Voorouderonderzoek  |  Kwartierstaat Van Strien

Kwartierstaat Van Strien

Van de heer Klaasjan Visscher ontvingen wij onderstaande kwartierstaat, naar aanleiding van onze publicaties in Wij van Zeeland en het najaarsnummer van onze nieuwsbrief najaar 2018 over genealogisch onderzoek naar de familie Van Strien uit Wolphaartsdijk. Dankzij een akte uit 1677 uit de weeskamerboeken van Goes, kon hij een aantal generaties van Strien toevoegen. Deze boeken staan momenteel niet online. Onderaan de pagina kunt u deze akte bekijken. 


Kwartierstaat van Hendrik Cornelisse van Strien

          

Generatie I

          

1.             Hendrik Cornelisse van Strien, zn. van Cornelis Janse van Strijen en Janneken Lauweris, gedoopt te Goes op 4 juli 1631 (get: Heijndrick Geerts, Liesbeth Geerts), landbouwer, schepen van Wolphaartsdijk en gezworene van de polder van Oud-Wolphaartsdijk tussen 1674 en 1685, dijkgraaf van de Westerlandsepolder tot 1686, schout te Wissekerke tussen 1688 en 1692, overleden na 22 april 1697, trouwt(1) met Elisabeth Janse de Munck, overleden voor maart 1681, trouwt (2) te Wissenkerke in maart 1681 met Tanneke Clercks.

                4-7-1631: Het kint van Cornelis Janss passementwerker was genaemt Heijndrick, getuijgen Heijndrick Geerts, Liesbeth Geerts [Doopboek Goes].

                20-11-1677: Hendrik Cornelisse van Strien, te Wolphaartsdijk, van vaderskant, en Laurens Jansse van Strien, broer van de wees, van moederskant, zijn voogden van Janneke Jans van Strien, 12 jr, dochter van Jan Cornelisse van Strien en Janneken Laurens [Weeskamer Goes 11W, fol.180v].

                1680: Hendrik Corn: van Strijen, te Wolphaartsdijk, wordt aangeslagen voor £ 1-2-10 [Archief van de Stad Goes, nr.4604; Familiegeld 1680].

                9-12-1688: De schout Heyndrick Cornelis van Strien stelt zich borg voor zijn zoon Cornelis Hendricxe van Strien [Wolphaartsdijk; RAZE 3773 fol.108v].

                1692: De schout Heind van Strijen, te Wissekerke, wordt ingedeeld in de 1e klasse en betaalt £ 3 [Archief van de Stad Goes, nr.4605; Familiegeld 1692].

          

Generatie II

          

2.             Cornelis Janse van Strijen, zn. van Jan Henrickxen van Strijen en Magdalena Cornelisse, j.m. van Goes, arbeider, passementwerker, overleden voor 19 april 1660, ondertrouwt (1) te Goes op 11 april 1620, trouwt te Goes op 17 mei 1620 met Mayke Quirijns, j.d. van Goes, ondertrouwt (3) te Goes op 22 december 1646, trouwt te Goes op 9 januari 1647 met Logiertie Adriaens, dr. van Adriaen Antheunissen, ondertrouwt (2) te Goes op 23 november 1624, trouwt te Goes op 25 december 1624 met

3.             Janneken Lauweris, dr. van Janneken Jans, j.d. van Kortrijk, overleden voor 29 december 1646.

                16??: Cornelis Jansse Strijen arbeyder, p.41 [Lidmaten Goes 17e eeuw].

                11-4-1620: Cornelis Jans Strije j.g, Maeyke Quirijns j.d. beyde van Goes. Getuighen: Mandeleene Cornelisse moeder van de bruydegom en Jobtie Cornelis moeder van de bruyt consenteren. Getrouwt den 17. Meij [Trouwboek Goes].

                23-11-1624: Cornelis Jansen van Strijen, wr vander Goes, Jannekens Laurens j.d. van Cortrijke. Den kerkenraet is gebleken dat den bruydegom weduwnaer is, Janneken Jans de moeder van de bruyd consenteert. Getrouwt den 25 december [Trouwboek Goes].

                14-3-1633: Abraham Anthonissen, wever, verkoopt aan Cornelis Jansen Stryen een huis gelegen tussen de twee poorten naar het havenhoofd, met als belendingen de straat, Cornelis Marinusse, de achterhaven en Lauris Steur [Transportregisters Goes; RAZE 1755 fol.130v].

                29-12-1646: Cornelis van Strien, als vader, en Jacob Willemsse van moeders zijde, hebben aangenomen de voogdij van de onmondige kinderen nagelaten bij Janneken Lauris overleden. Kinderen: Heyndrick 15 jr, Magdalena 12 jr, Janneken 5 jr, Maijken Cornelis van Strijen. Hij belooft de kinderen te onderhouden en 14 sch 8 uit te reiken als ze bejaard zijn. De twee meerderjarigen met namen Jan en Laurinken belooft hij 35 sch te geven voor hun moederlijke goed [Weeskamer Goes 9W, fol.124, 193].

                22-12-1646: Cornelis Janssen Strijen wr van Goes, Logiertie Adriaens we van Jaspar Lievens. Getrouwt den 9 janr 1647 [Trouwboek Goes].

                1653: Testament Cornelis Jans van Strien en Lyertje Adriaens [ONA Goes; RAZE 2069, fol.86].

                19-4-1660: De erfgenamen van Cornelis Jansen van Stryen verkopen aan Cornelis Pauwelsen Haen een huis gelegen tussen de twee waterpoorten, met als belendingen de straat, Logier den Timmerman, de achterhaven en Jan Cornelissen van Stryen [Transportregisters Goes; RAZE 1759 fol.12].

                Uit dit huwelijk:

1a.            Jan Cornelisse van Strien, trouwt met Janneken Laurens Stuijr, dr. van Lauris Jacobs Stuijr.

1b.            Laurinken Cornelisse van Strijen.

1c.            Hendrik Cornelisse van Strien, gedoopt te Goes op 4 juli 1631, zie 1.

1d.            Magdalena Cornelisse van Strien, gedoopt te Goes op 11 december 1633 (get: Jacob Jans, Heyndrick Jans, Susanna van Messen), overleden voor 2 juli 1667, trouwt te Goes op 25 mei 1665 met Claes Jacobsen Maijgem, schipper.

1e.            Jacob Cornelisse van Strien, gedoopt te Goes op 18 mei 1636 (get: Jacob Cornelissen, Abraham Antonissen, Janneke Marynis).

1f.            Maijken Cornelisse van Strijen.

1g.            Janneken Cornelisse van Strijen, geboren rond 1641.

          

Generatie III

          

4.             Jan Henrickxen van Strijen, passementwerker, trouwt met

5.             Magdalena Cornelisse.

                22-4-1596: Hubrecht Goossens metser verkoopt aan Jan Henricxsen van Stryen passementswerker een huis aan de Stoofstraat, met als belendingen de straat, Jacob Pietersen Wawelaar, Ieman Thomassen en de straat [Transportregisters Goes; RAZE 1752 fol.73].

                16??: Jan Hendricks passementswercker (obiit) en zijn huijsvrou Madeleene Corn (obiit) [Lidmaten Goes 17e eeuw].

                Uit dit huwelijk:

2a.            Hendrick Jans van Strijen, j.m. van Veere, ondertrouwt te Goes op 19 april 1614, trouwt te Goes op 18 mei 1614 met Mayken Davids, j.d. van Goes.

2b.            Cornelis Janse van Strijen, j.m. van Goes, zie 2.

2c.            Jan Janse van Strijen, trouwt met Martijngen Lauris.

2d.            Adriaen Janse van Strijen, j.m. van Goes, ondertrouwt te Goes op 31 augustus 1619 met Neeltgen Pieters, dr. van Neeltgen Pieters, j.d. van Goes.

          

7.             Janneken Jans.

                een dochter:

3.              Janneken Lauweris, j.d. van Kortrijk, zie 3.Oktober 2018