Tarieven

Gemeentearchief
HOME  |  Contact  |  Tarieven

Tarieven

Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2019, gemeente Goes
 

Onderzoek laten verrichten

1.51

Het laten verrichten van onderzoek in het bij de gemeentearchieven berustend materiaal, ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimum tarief van een kwartier met dien verstande dat het uit dezen hoofde geheven bedrag nimmer meer bedraagt dan de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld.

€ 12,65

1.52

Reproducties

1.5.2.1

Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folio, per kopie zwart/wit

€  0,30

1.5.2.2

Scans/fotokopieën formaat A4, A3 en folie, per kopie kleur

€  0,60

1.5.2.3 Scans/fotokopieën per kaart, tekening of kopie A2 - A0 zwart/wit € 15,15