Stadsparken - Sandra den Dulk

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Stadsparken - Sandra den Dulk

Stadsparken - Sandra den Dulk

Sandra den Dulk werkt aan een promotieonderzoek met de werktitel 'Volkse lusthoven en het verlangen naar een stadspark, 1800 - 1940' en bestudeert daarvoor bij het Gemeentearchief de totstandkoming van het park Oostwal. 


Bestaande stadsparken


De promovenda concentreert zich op Nederlandse provinciale stadsparken die tussen 1800 en 1940 aangelegd zijn en betrekt daarbij de geschiedenis van die gebieden vanaf de Middeleeuwen. Omdat er nog weinig onderzoek is verricht naar deze parken in de primaire bronnen, heeft zij uit elke provincie een stad gekozen, bij voorkeur niet de provinciehoofdstad. Zij zocht naar nog bestaande stadsparken die in het gekozen tijdvak ontstaan zijn. Voor Zeeland werd het Goes.
 

De Oostwal omstreeks 1900. Foto collectie Heemkundige Kring De Bevelanden


Park Oostwal


Het park Oostwal bestaat al eeuwen. In Goes wordt het vaker 'de Langediek' genoemd. Het is het enige nog bestaande stadspark van enige omvang in de provincie, verschillende parken zijn met de watersnood van 1953 verdwenen. Daarnaast bevat het archief van Goes als enige in Zeeland nog alle originele stukken.
 

 

De Oostwal in 1914 


 

 1920


Een nieuw beplantingsplan


In 1919 maakte de beroemde Haarlemse tuinarchitect Leonard Adriaan Springer op verzoek van directeur Gemeentewerken F. Rothuizen een beplantingsplan voor de Oostwal.
 

'Ontwerp voor den Aanleg van een Park te Goes' door L.A. Springer, 1919


Het plan werd vrijwel geheel overgenomen en al in 1921 was de nieuwe aanplant voltooid.
 

 

Het vernieuwde park in 1928
 

 

 1929

Slechts op één onderdeel werd Springers plan niet overgenomen en dit was dat de speeltuin, toen nog gelegen aan het gedempte deel van de Oostvest, alleen aan de randen opnieuw beplant werd.
 

 

 De speeltuin aan de Oostwal omstreeks 1910


Bronnen


Voor haar onderzoek doorzocht Sandra den Dulk bij het Gemeentearchief bronnen als raadsnotulen, stadsrekeningen, documenten van Gemeentewerken, lokale literatuur, parkontwerpen, stadsplattegronden, kadastrale kaarten, foto's en tekeningen.
 


Zij is niet ontevreden over wat zij in de collectie aantrof in de dagen dat zij in Goes vertoefde. Voldoende voor een adequate beschrijving van de ontstaansgeschiedenis van het park aan de Oostwal.
 

Oostwal in 1650, detail uit een kaart van Jacob Reynoutsz., uitgave Zacharias Roman

 

 

Een passage uit de raadsnotulen van januari 1919 waarin het volgende te lezen is:
 

"Plantsoen.

De voorzitter zegt, dat, toen de werkloosheid ter sprake werd gebracht, Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid hebben nagegaan van verbetering der speelplaats bij de gevangenis.
Op verzoek van Burgemeester en Wethouders heeft de heer Leonard A. Springer, tuinarchitect te Haarlem, een rapport betreffende den toestand der plantsoenen uitgebracht. Burgemeester en Wethouders vragen of de Raad thans kan goedvinden, dat aan dezen heer wordt opgedragen, een advies uit te brengen met kostenberekening.
Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten."


Tuinarchitecte en erfgoedspecialiste


Sandra den Dulk promoveert aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Haar promotor is prof. dr. Erik A. de Jong, Artis-leerstoel aan die universiteit. Zij is tuinarchitecte en erfgoedspecialiste, haar vooropleidingen volgde zij aan de tuinbouwschool Huis te Lande (tuinarchitectuur), de Reinwardt Academie (erfgoed) en de Universiteit van Amsterdam (master erfgoedstudies). Zij heeft zich gespecialiseerd in openbaar groen. 
 


Daarnaast werkt zij freelance als (groen)erfgoedspecialiste. Eerder werkte zij als ontwerpster en educatief medewerkster bij de gemeente Den Haag, buitenlandse architectenbureaus en diverse Nederlandse erfgoedinstellingen.


Beschermingswaarde


Om de waarde van het stadspark te kunnen bepalen, is het nodig te weten met welke ideeën het is ontstaan, hoe het zich ontwikkelde en wat er in de huidige tijd nog van over is. De betekenis van het stadspark kan beter worden geactualiseerd, geïnterpreteerd en beschreven als men de historische verbanden begrijpt. Het promotieonderzoek van Sandra den Dulk gaat daarin voorzien. Haar inventarisatie geeft inzicht in de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse parken en aan de hand daarvan kan de beschermingswaarde straks bepaald worden.

Zij verwacht volgend jaar september te kunnen promoveren. Het proefschrift zal tezijnertijd worden opgenomen in onze bibliotheekcollectie.  

Contactgegevens Sandra den Dulk: sjsdendulk@gmail.com

Meer over het groenplan voor de Oostwal vindt u in ons Digitaal Museum

 

Maart 2014