Reglement tentoonstellingen

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Reglement tentoonstellingen

Reglement tentoonstellingen

Reglement voor het houden van tentoonstellingen in de hal van het Stadskantoor van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2

Vastgesteld door burgemeester en wethouders bij besluit van 3 april 2007, gewijzigd bij besluit van College van B&W van 17 november 2008, 24 september 2010 en 3 september 2015.

Het gemeentebestuur van Goes biedt aan exposanten de gelegenheid tot het organiseren van tentoonstellingen volgens een daartoe vast te stellen rooster, onder de navolgende bepalingen.

1. Het gemeentebestuur stelt zijn expositiemateriaal gratis ter beschikking in de vorm van tentoonstellingspanelen, wissellijsten en materiaal voor het ophangen van lijsten.

2. Het gebruik van eigen tentoonstellingsmateriaal door de exposant is slechts toegestaan met toestemming van de door burgemeester en wethouders ingestelde tentoonstellingscommissie.

3. Materiaal, eigendom van de gemeente Goes, dat tijdens het opstellen van de tentoonstelling, het houden van de tentoonstelling en het afbreken van de tentoonstelling door welke oorzaak dan ook teloor gaat, wordt door de exposant aan de gemeente vergoed. Eventuele schade aan het gebouw, veroorzaakt door transport of opstelling van materialen, verband houdend met de tentoonstelling, is hieronder begrepen.

4. Tentoonstellingen, te organiseren door de exposant, moeten neutraal van karakter zijn. Zij mogen geen afbeeldingen of voorwerpen, in welke vorm dan ook, bevatten, die:

1. discriminerend zijn voor groepen van de bevolking;

2. schaamteloos of zedenkwetsend zijn;

3. religieuze gevoelens kwetsen;

4. politieke gevoelens kwetsen.

In geval van twijfel ten aanzien van de hiervoor vermelde aangelegenheden, beslist de door burgemeester en wethouders ingestelde commissie over het al dan niet doorgaan van de expositie.

5. Het tentoongestelde kan op verzoek van de exposant verzekerd worden door de gemeente Goes. Het tentoongestelde (inclusief de eigendommen van de gemeente zoals onder 2. genoemd) is dan verzekerd tijdens transport v.v. en verblijf, gedurende de tijd dat het tentoongestelde wordt gepresenteerd in de hal van het Stadskantoor te Goes, M.A. de Ruijterlaan 2.

Waardebepaling van de te verzekeren goederen:

Middels een gespecificeerde lijst van de tentoonstellingsvoorwerpen, met de te verzekeren waarde, ondersteund door een aankoopnota of een cataloguswaarde. Voor voorwerpen met een te verzekeren waarde boven € 5000,00 kan daarnaast een taxatierapport of een art gallery-/kunstveiling-prijslijst of catalogus dienen.

Indien de exposant het geëxposeerde niet verzekert via de gemeente Goes, draagt hij/zij zelf de zorg voor de verzekering. Een kopie van het eigen verzekeringsbewijs ontvangt de gemeente Goes dan gaarne ter inzage.

Indien de exposant niet door de gemeente Goes laat verzekeren en zelf ook niet verzekert, dient dit te worden aangetekend in de expositieovereenkomst.

  • Ja, ik wil de expositie verzekeren via de gemeente Goes en krijg een factuur toegezonden.

  • Nee, ik wil de expositie niet verzekeren via de gemeente, maar zorg zelf voor een verzekering.

  • Ik verzeker de expositie helemaal niet.
     

Indien er geen verzekering wordt afgesloten of de afgesloten verzekering geen dekking biedt kan de gemeente niet aansprakelijk worden gehouden in geval van schade. De premie en het eigen risico zijn voor rekening van de exposant.

6. De afdeling Communicatie wordt belast met de promotie van de tentoonstellingen in de gebruikelijke voorlichtingsorganen van de gemeente; de exposant zal voor de promotie van het geëxposeerde te allen tijde eerst contact opnemen met de afdeling Communicatie en zal zonder toestemming van deze afdeling geen verdere actie ondernemen.

7. Het gemeentearchief organiseert geen officiële opening van de tentoonstellingen, noch zal de exposant enige actie ondernemen tot de organisatie van de opening van zijn/haar tentoonstelling.

8. Ondergetekende zal van……………………………tot……………………. exposeren in de hal van het stadskantoor.

9. Onderwerp van de tentoonstelling………………………………………………………………………………


De exposant gaat met de hierboven vermelde bepalingen akkoord en bekrachtigt deze met zijn/haar handtekening.

 Goes, .............. 
 De exposant

                                             

Naam:

Straatnaam:

Postcode en plaats:

Telefoon:

E-mail: