Ambachtsheerlijkheid Kloetinge - Gerard Lepoeter

Gemeentearchief
HOME  |  Documenten  |  Ambachtsheerlijkheid Kloetinge - Gerard Lepoeter

Ambachtsheerlijkheid Kloetinge - Gerard Lepoeter


Gerard Lepoeter schreef enkele jaren geleden een boek over het Sint-Sebastiaansgilde van Kloetinge. Onlangs dook bij het Gemeentearchief een archief van de Ambachtsheerlijkeid Kloetinge op en daarom was hij op bezoek om te bekijken of er nog iets over het gilde te vinden was.
 

Het boek dat Gerard Lepoeter (samen met anderen) over het gilde schreef: 'Allemaal Zorro's op het dorp!' Het Sint-Sebastiaans- of Handbooggilde te Kloetinge, verschenen in 2011.


Paulus de Korne

En, ontdekte hij nog wat in het archief van de ambachtsheerlijkheid?
 


Ja. Hij vond nog iets, over het gildelid Paulus de Korne, een man die ook in het boek voorkomt.

In het archief trof hij de brief aan van het gilde gericht aan de ambachtsheer met de kandidaten die Paulus de Korne na zijn overlijden op 6 augustus 1811 zouden kunnen opvolgen.
 

Brief van Anthonij C. Hoebeke 'als hooftman' van het gilde 'Aan den Wel Edele Gestrenge Heer H. M. van der Bilt Heer en Maare (burgemeester) van Cloetinge', 9 augustus 1811.
 

De kandidaten waren Aliksander Walker, Jan Derto en Adrieaan Kakebeke.


Bier bij de begrafenis

Nog twee vindplaatsen in het archief van de ambachtsheerlijkheid over Paulus de Korne. Over de kwestie dat zijn weduwe het bier niet betaalde dat genuttigd was bij de begrafenis van haar man. Daarvan was Lepoeter al op de hoogte, want dat was hij in het archief van het Sebastiaansgilde ook tegengekomen. In zijn boek wijdt Lepoeter een hoofdstuk aan hoe de laatste eer aan een overleden gildebroeder bewezen werd en hoeveel daarvoor betaald moest worden. In dit hoofdstuk heeft hij een citaat opgenomen uit de rekening over de jaren 1812-1816 en daarin komen we Paulus tegen:

"'Ten laste van de weduwe Paulus de Korne vermits gemelde weduwe bij de begraafnis van haar man ingevolge het Reglement niet gezorgd had voor bier L 0.8.8' (f 2,60)'"


En in het archief van de ambachtsheerlijkheid vond hij nu dan hoe de zaak afgelopen was.


Toch betaald

Eerst een rekening over de jaren 1809 tot 1811, waarin melding gemaakt wordt dat de rendant (penningmeester) het verschuldigde bedrag niet ontvangen had.


En in een rekening over de jaren 1812 tot 1816 vond hij tenslotte dat het bedrag binnen was bij de rendant:
 

"In de voorige rekening voor memorie gebragt zijnde eene somma van 8 schellingen, 8 groten ten lasten de weduwe Paulus De Korne, vermits gemelde weduwe bij de begraafnis van haar man ingevolge het reglement, niet gezorgd had voor bier gemelde som door den rendant ontvangen zijnde komt de zelve alhier in rekening met .... "


De nu aangetroffen informatie bevestigt wat hij in het eerder onderzochte materiaal al gevonden had. Het spreekt (gelukkig) niets tegen, maar is slechts een aanvulling. Toch is het jammer natuurlijk. Destijds heeft hij veel moeite gedaan om al het materiaal boven water te krijgen en dan duikt er toch nog iets op.

Hij weet nog niet of hij iets met het aanvullende materiaal gaat doen. Misschien een aanvulling in de vorm van een artikel in de Spuije, of bij een eventuele herdruk van het boek.


Self made

Een journalist noemde Gerard Lepoeter onlangs een 'self made historicus' en dat was raak getroffen. Als kind al was hij in geschiedenis geïnteresseerd. Dat kwam door zijn grootvader, die hem er als oudste kleinkind en naamgenoot veel over vertelde.

Toch werd het een heel andere carrière. Tot hij met pensioen ging, was hij hoofd boekhouden en personeel & organisatie bij Van der Have. Maar buiten zijn werk ging hij ermee door. Het begon met het onderzoek naar zijn eigen stamboom, dat was zo halverwege de jaren zestig. Daarbij kwam hij uiteraard met archieven in aanraking en gaandeweg verbreedde zijn onderzoek zich naar de streekhistorie.

In 1979 werd hij door de bekende historicus M.P. de Bruin in het bestuur en de redactiecommissie van de stichting Oude Zeeuwse Kerken gevraagd. Dat leidde tot elk jaar een artikel over een bepaalde kerk of over een algemeen kerkelijk onderwerp.

In hetzelfde jaar werd hij  bestuurslid van de Heemkundige Kring De Bevelanden, waarvan hij acht jaar penningmeester was. Later trad hij toe tot de redactie van de Spuije, het blad van Heemkundige Kring De Bevelanden, waarvan hij jarenlang lid bleef en nog steeds bijdragen aan levert. Eerst in de jaarboeken, die verschenen van 1975 tot 1998 (in twaalf ervan staat een bijdrage van zijn hand) en daarna in de Spuije.


Dicht bij de feiten

Het bleef niet bij artikelen, het leidde ook tot boeken, inmiddels al een respectabel aantal. Hij is zich ervan bewust dat hij ondanks al zijn kennis geen professioneel historicus is. Daarom blijft hij heel dicht bij de feiten en ver van interpretaties en hypotheses.


Boeken van Gerard Lepoeter

Gerard Lepoeter schreef o.a.:
 

Vier verschillende fotoboeken over Kapelle en Biezelinge, vanaf 1975

Kerk in Perspectief, verleden en heden van de Sint Maartenskerk te Wemeldinge, Kapelle/Wemeldinge 1989

De geheimen van de kerk van Kapelle onthuld, Van Onze-Lieve-Vrouwekerk tot huis voor het Woord, Heemkundige Kring De Bevelanden 1996

Maria Coomans, ambachtsvrouwe van Wemeldinge: een testament; weergave, analyse, conclusies, Goes 1998

De Geerteskerk te Kloetinge, Goes 2003

Marinus Nathanael de Broekert; Heel- en Vroedmeester, Kapelle 2010


Februari 2015