Archeologie

Gemeentearchief
HOME  |  Thema's  |  Archeologie

Archeologie

Archeologische opgraving zuidzijde Grote Kerk in 2009. Foto Koen van Rooijen.

In december 2011 heeft de gemeenteraad nieuw archeologiebeleid vastgesteld. De belangrijkste punten van het nieuwe beleid zijn:

- Er zijn zgn. verwachtingskaarten gemaakt voor het hele grondgebied van de gemeente, waarin vier archeologische niveaus worden onderscheiden.

- De begrenzing van de oudste dorpskernen is op systematische wijze in kaart gebracht.

- Op bais van de uitgevoerde onderzoeken en archeologische waarnemingen zijn diverse vindplaatsen geselecteerd die niet op de AMK staan.

- Er zijn nieuwe diepte- en oppervlaktematen bepaald voor de verplichting van archeologisch onderzoek bij bodemverstorende activiteiten.

Over het algemeen is dit beleid een versoepeling van de huidige wettelijke normen. Op enkele lokaties (onder andere De Poel) is het strenger geworden, doordat er veel vindplaatsen zijn. In plaats van bij 100 m2 moet er straks onderzoek gedaan worden bij 50 m2.

Naar website Oosterschelderegio Archeologisch Samenwerkingsverband (OAS): http://www.scez.nl/oas