Een boete, wat nu?

Als u een boete heeft ontvangen, maar deze is in uw ogen niet terecht opgelegd, dan heeft u de mogelijkheid om tegen deze boete bezwaar aan te tekenen.

Twee verschillende soorten boetes

Door de gemeentelijke parkeercontroleurs worden twee verschillende soorten boetes uitgeschreven;

  1. Naheffingsaanslag parkeerbelasting. Deze boete wordt uitgeschreven als er geen of onvoldoende parkeerbelasting is betaald. Bezwaar hiertegen moet u indienen bij de gemeente. 
  2. Aankondiging van Beschikking. Deze boete wordt uitgeschreven wanneer er sprake is van onjuist gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, gehandicaptenparkeerkaarten. U ontvangt hierover nader bericht van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Bezwaar hiertegen moet u indienen bij het CJIB.

1. Naheffingsaanslag parkeerbelasting

De parkeercontroleurs hebben de taak om te controleren of er (voldoende) parkeerbelasting betaald is. Indien de parkeerbelasting niet voldaan is, wordt een naheffingsaanslag parkeerbelasting uitgeschreven. 

Bent u van mening dat ten onrechte een naheffingsaanslag is opgelegd, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen. Dit dient u binnen 6 weken na datum van de naheffingsaanslag te doen. Heeft u bezwaar gemaakt? De betalingsverplichting van de naheffingsaanslag blijft gelden. Betaal dus op tijd en voorkom extra hogere kosten. Word u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het betaalde bedrag terug gestort op uw bankrekening.

Digitaal indienen bezwaarschrift

Start indienen bezwaarschrift naheffingsaanslag

Schriftelijk indienen bezwaarschrift

Richt het bezwaar aan:
Gemeente Goes
t.a.v. de Heffingsambtenaar
Postbus 2118
4460 MC Goes

Vermeld hierbij het naheffingsaanslagnummer, naam, adres, woonplaats. Eventueel een bewijs van betaling dient u mee te sturen. 

De gemeente Goes heeft de afhandeling van naheffingsaanslagen parkeerbelasting opgedragen aan Cannock Chase. U ontvangt van Cannock Chase een factuur om uw naheffingsaanslag te voldoen. Heeft u de factuur niet ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt of heeft u vragen over de betaling, dan kunt u bellen met Cannock Chase.  Het telefoonnummer is 088 - 116 8234.

2. Aankondiging van Beschikking

De parkeercontroleurs hebben ook de taak om geparkeerde voertuigen te controleren op het correct gebruik van parkeervergunningen, foutparkeren, juist gebruik van gehandicaptenparkeerkaarten, etc. Indien de parkeercontroleurs een overtreding constateren wordt er een Aankondiging van Beschikking uitgeschreven. De afhandeling van Aankondigingen van Beschikking ligt bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) . Het CJIB stuurt u binnenkort een acceptgiro. Bij de acceptgiro wordt een beschikking meegezonden waarop staat vermeld hoe u dient te handelen indien u het met de beschikking niet eens bent.

Bij iedere aankondiging van beschikking worden administratiekosten in rekening gebracht. Het CJIB brengt per boete (ook als er een aanmaning wordt verzonden) één keer administratiekosten in rekening. Omdat de inning van de administratiekosten wettelijk is vastgelegd, is het niet mogelijk bij de officier van justitie een bezwaarschrift in te dienen tegen de administratiekosten. Is men het er niet mee eens, dan kan men wel in beroep gaan bij de officier van justitie. Voor informatie over de werkwijze van het CJIB kijkt u op: www.cjib.nl .