Drs. Joost de Goffau

Wethouder Joost de Goffau

CDA

 Beleidsterreinen  Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, Economische Zaken, Jeugd & Onderwijs, Sport, Energie- en Klimaatbeleid, Dierenwelzijn
 Nevenfuncties

 Ambtsgebonden nevenfuncties en -inkomsten

 • Lid Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Bureau Leerplicht
  Onbetaald
 • Lid Dagelijks bestuur Huis van de Techniek 
  Onbetaald
 • Lid College van Inkoop (DB) Inkooporganisatie Jeugdzorg Zeeland (IJZ)
  Onbetaald
 • Bestuurlijk Vertegenwoordiger gemeenten RES Zeeland 
  Onbetaald
 • Voorzitter VSV-bestuurdersoverleg (voortijdig schoolverlaters)
  Onbetaald