Criteria reclameuitingen

In het kader van de pilot Verlichte regels binnenstad Goes is onderzoek gedaan naar verruiming en vermindering van regels. In navolging van het besluit van het college van burgemeester en wethouders en het besluit van de gemeenteraad worden de richtlijnen voor reclame-uitingen en handelsreclame uit het Kwaliteitshandboek binnenstad Goes, d.d. 5 maart 2003 en de Algemene plaatselijke verordening Goes 2016, als volgt aangepast:

1. Aanpassing Kwaliteitshandboek binnenstad Goes

Reclame-uitingen

Er wordt onderscheidt gemaakt in gebouwde en niet gebouwde reclame-uitingen. Gebouwde reclames zijn bijvoorbeeld: bakken, borden, (doos)letters, frames ed. Bij het aanbrengen van deze reclame-uitingen is wél sprake van bouwen Niet gebouwde reclames zijn bijvoorbeeld: stickers, doeken en schilderingen. Bij het aanbrengen van deze reclame-uitingen is geen sprake van bouwen.

Algemene uitgangspunten reclame-uitingen

 • Deze regels gelden alleen voor reclame-uitingen die worden geplaats binnen de contouren zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.
 • Gebouwde en ongebouwde reclame-uitingen hebben een herkenbare relatie met de in het pand aanwezige hoofdfunctie. Er worden geen diensten of producten aangeboden die respectievelijk niet in het pand plaatsvinden of worden verkocht.
 • Voor toepassing van de uitgangspunten wordt het aanzicht van een gebouw verdeeld in: gevel begane grond (hoogte tot 5 meter), gevel van de verdiepingen (hoogte vanaf 5 meter tot dakrand) en dakvlakken.
 • Reclame-uitingen mogen niet aanstootgevend zijn, niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor verkeersveiligheid.
 • In bijzondere situaties kan, na positief oordeel van het ambtelijk kwaliteitsteam, worden afgeweken van de uitgangspunten

1.1. Gebouwde reclame-uitingen Reclame-uitingen op de gevels van de begane grond

 • Reclame-uitingen op de gevels van de begane grond worden niet hoger dan 5 meter boven de aangrenzend straat aangebracht.
 • De breedte van op de gevels aangebrachte reclame-uitingen is, per individueel herkenbare gevel van een bedrijf, gezamenlijk niet breder dan 75 procent van de betreffende gevel.
 • Reclame-uitingen steken niet verder dan 80 cm uit de gevel waaraan ze zijn bevestigd.
 • Reclame-uitingen op luifels zijn niet breder dan 75 procent van de luifel waarop de reclame uiting is aangebracht en steken aan de onderkant en de bovenkant niet uit.
 • Reclame-uitingen bestaan niet uit buizenframes met daaraan bevestigd doek.
 • Reclame-uitingen bevatten geen bewegende constructie-onderdelen en zijn niet voorzien van bewegende of knipperende verlichting.
 • Reclame-uitingen leiden niet tot gevaarlijke situaties, staan het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg en vormen geen belemmering voor hulpdiensten of verkeersveiligheid.

Reclame-uitingen op de gevels van de verdiepingen

 • Op de gevels van de verdiepingen, zijn boven een hoogte van 5 meter ten opzichte van de aangrenzende straat, geen gebouwde reclame-uitingen toegestaan.
 • Boven de dakrand of in het aanwezige dakvlak zijn geen reclame-uitingen toegestaan.

Bestaande reclame-uitingen

 1. Gebouwde reclame-uitingen waarvoor reeds vergunning is verleend, maar die in strijd zijn met de onder 1 en 1.1 genoemde criteria, worden gerespecteerd.
 2. Reclame-uitingen zoals bedoeld in lid 1 mogen worden vernieuwd of veranderd indien de strijdigheid met de criteria niet wordt vergroot en de reclame betrekking heeft op dezelfde handelswaar of handelsnaam als waarvoor vergunning was verleend.
 3. Wanneer reclame-uitingen zoals bedoeld in lid 1 worden vernieuwd ten behoeve van reclame voor een ander handelswaar of een nieuwe handelsnaam, zijn de onder 1 en 1.1 genoemde criteria onverkort van kracht.

1.2. Niet gebouwde reclame-uitingen

Reclame-uitingen op de gevels van de begane grond

 • Niet gebouwde reclame-uitingen worden niet hoger dan 5 meter boven de aangrenzend straat aangebracht. 
 • De breedte van op de gevels aangebrachte reclame-uitingen is, per individueel herkenbare gevel van een bedrijf, gezamenlijk niet breder dan 75 procent van de betreffende gevel.
 • Binnen de aanwezige gevelopeningen zijn ongebouwde reclame-uitingen zoals doeken, stickers en schilderingen onbeperkt toegestaan. Reclame-uitingen op de gevels van de verdiepingen
 • Op de gevels van de verdiepingen, boven een hoogte van 5 meter ten opzichte van de aangrenzende straat, zijn niet gebouwde reclame-uitingen alleen toegestaan binnen de aanwezige gevelopeningen.
 • Er worden geen reclame-uitingen aangebracht boven de dakrand van het gebouw.

2. Aanpassingen Algemene Plaatselijke verordening

Artikel 2.10 lid 2e, wordt vervangen door

e. Vlaggen, wimpels en vlaggenstokken die niet worden gebruikt ten behoeve commerciële doeleinden.

Artikel 4:15A Handelsreclame wordt toegevoegd.

Artikel 4:15A Handelsreclame

 1. Het is verboden om in het beschermde stadsgezicht van Goes op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding die vanaf de weg of vanaf een andere voor het publiek toegankelijke plaats zichtbaar is.
 2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor reclame-uitingen die voldoen aan de regels en criteria voor niet gebouwde reclame-uitingen (handelsreclame) zoals opgenomen in het Kwaliteitshandboek Binnenstad Goes.
 3. Reclame-uitingen mogen niet aanstootgevend zijn, niet leiden tot gevaarlijke situaties, het doelmatig gebruik van de openbare weg niet in de weg staan en geen belemmering vormen voor verkeersveiligheid. 
 4. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing voor zover er sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Overgangsbepaling

 1. Handelsreclame die al aanwezig was voor de inwerkingtreding van deze nadere regels, wordt gerespecteerd.
 2. Handelsreclame zoals bedoeld in lid 1 mogen worden vernieuwd of veranderd indien de strijdigheid met de criteria niet wordt vergroot en de reclame betrekking heeft op dezelfde handelswaar of handelsnaam als waarvoor vergunning was verleend.
 3. Wanneer handelsreclame zoals bedoeld in lid 1 worden vernieuwd ten behoeve van reclame voor een ander handelswaar of een nieuwe handelsnaam, zijn de criteria uit het Kwaliteitshandboek binnenstad Goes onverkort van kracht.