Collegeprogramma

Het verbond van het CDA, de VVD en de SGP/ChristenUnie heeft na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 het collegeprogramma voor de komende vier jaar gemaakt.

Het college van burgemeester en wethouders in Goes bestaat sinds de verkiezingen in 2018 uit een samenstelling van het CDA, de VVD en SGP/ChristenUnie. In het collegeprogramma 'Vol Vertrouwen Vooruit' staat in grote lijnen wat zij met de gemeenteraad en bewoners in de komende periode hopen te ondernemen. En welke inzet de inwoners van het gemeentebestuur mag verwachten. Het collegeprogramma leest u hieronder.

Voorwoord

In 2014 hebben we de uitdaging opgepakt om het beste te bereiken voor álle Goesenaren in een periode van teruglopende economie en een groeiend takenpakket. Wij ervaren brede steun om de komende vier jaar met het CDA, de VVD en de SGP/CU het goede voort te zetten en de belangen van onze inwoners, hun dorp en stad te behartigen.

Bij het tot stand komen van dit collegeprogramma waren we het hier snel
over eens: door samen op te trekken en verbindingen te leggen, bereik je het meest. Dit is dan ook de rode draad die we de komende jaren volgen. Samen met de gemeenteraad, inwoners en ondernemers op een positieve manier het beste uit Goes halen. Van elk individu tot de gemeente als geheel én met oog voor onze verantwoordelijkheid en positie in de Bevelanden en Zeeland. Dit is dan ook een programma op hoofdlijnen.

Wij gaan er voor om écht contact te leggen en initiatieven te stimuleren, die bijdragen aan welzijn en zelfredzaamheid in een inclusieve samenleving, dat is een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Degenen die hier niet toe in staat zijn verdienen onze aandacht op maat en dichtbij. Stevige dwarsverbanden tussen onderwijs, sport en cultuur bieden inwoners kansen op persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Daarnaast zoeken we allianties met partijen die samen willen gaan voor groei op het gebied van wonen, werken en ondernemen.

Wij houden een open en toekomstgerichte blik op alle mogelijke verbindingen van zowel partijen als onderwerpen. Duurzaamheid, vitale samenleving en een aantrekkelijk klimaat voor wonen, ondernemen en recreëren staan hierbij voortdurend op het netvlies evenals een gezonde financiële huishouding.

Opnieuw hopen wij op wederzijds vertrouwen en respect in onze relatie met de gemeenteraad, die namens alle Goesenaren
ons werk controleert en inhoudelijke kaders aangeeft. Tot slot bedanken wij iedereen die - op welke wijze dan ook- heeft bijgedragen aan de
totstandkoming van dit collegeprogramma.

Wij gaan verbindend aan de slag!


Namens VVD, SGP/ChristenUnie en CDA,

Derk Alssema
formateur

Visie

Goes daadkrachtige verbinder

Het is Goes wonen, leven en werken in de stad en dorpen voor onze inwoners, maar ook voor de Bevelanders. Een sterke stad en vitaal platteland versterken elkaar door samenwerking. Daarbij levert Goes een belangrijke bijdrage aan het (stedelijk) voorzieningenniveau van álle Zeeuwen.

We zijn initiatiefrijk binnen onze gemeente, op de Bevelanden én in Zeeland. We zetten ons in om partijen bij elkaar te brengen, de dialoog aan te gaan en bruggen te bouwen. Vanuit een positieve, daadkrachtige grondhouding. Onze focus ligt op kansen om op een toekomstbestendige wijze maatschappelijke en economische meerwaarde te creëren. We hebben hierbij aandacht voor duurzaamheid en voor elkaar.

Bestuur en financiën

Verbinden en contact

Goes verbindt. Als centrumgemeente stimuleren we innovatief, proactief en
ondernemend handelen waarbij we ons bewust zijn van onze (regie)rol. We blijven werken aan gezonde financiën. We gaan voor optimale dienstverlening en het maken en houden van echt contact met elkaar. Met bijzondere aandacht en maatwerk voor die inwoners die dat nodig hebben. Goes wonen, leven en werken voor ons allemaal.

Burger- en overheidsparticipatie vinden wij belangrijk. Denken vanuit mogelijkheden, empathisch en procesgevoelig, waarbij we inwoners, ondernemers en andere partners faciliteren in hun initiatieven. We willen flink doorzetten op deze ontwikkeling en dit vraagt ook een cultuurverandering. De belangrijke vraag is telkens opnieuw, hoe maken en
houden we écht contact met iedereen. Daarnaast willen we de gemeente en de gemeentepolitiek nog toegankelijker maken. Daar hoort ook optimale dienstverlening bij.

Snel, efficiënt en waar nodig op maat. Hoe we dit gaan doen, willen we invullen mét inwoners en andere betrokkenen. Er ligt ook een Zeeuwse opgave. We ondersteunen nadrukkelijk de gedachte ‘sterke steden binnen vitaal platteland’. Stedelijke aantrekkelijkheid is een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling, innovatiekracht en het scheppen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit is waar Goes voor staat en gaat.

Acties

• Verder invullen van burger- en overheidsparticipatie met inwoners en
andere betrokkenen zoals culturele, religieuze en maatschappelijke organisaties;
• Werking van wijk-en dorpsplannen en wijkbudgetten toetsen met als doel meer maatwerkoplossingen;
• Onderzoeken hoe we het contact met en de toegankelijkheid van de Goese organisatie verder kunnen versterken;
• Speciale aandacht voor inwoners die dat nodig hebben, op maat en dichtbij
• Dienstverlening regelmatig laten beoordelen;
• Doorontwikkelen digitale dienstverlening;
• We stellen het burgerinitiatief in, dit biedt inwoners de mogelijkheid de gemeente uit te dagen en onderwerpen op de politieke
agenda te krijgen;
• Met de raad samen oriënteren hoe de gemeentepolitiek dichter bij de inwoners te brengen.

Burgerparticipatie

Veel inwoners voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Vaak om de leefbaarheid te verbeteren.

Overheidsparticipatie

De ondersteuning van ideeën en plannen door de overheid. De gemeente
kan bijvoorbeeld voorzieningen beschikbaar stellen.

En verder

Ook met de raad zullen we vaker in eerste instantie oriënterend van gedachten wisselen, waarbij we vervolgens samen bepalen hoe we iets gaan aanpakken. Thema’s die zich hiervoor lenen zijn concrete thema’s zoals het fietsbeleid, maar ook onderwerpen als de inclusieve samenleving;
• Goes is veilig én gastvrij en dat willen we blijven. Uiteraard pakken we incidenten en overlast daadkrachtig aan;
• Goes werkt samen waar dat voordeel oplevert voor inwoners, ondernemers en andere betrokkenen;
• We volgen de samenwerkingsverbanden nauwgezet en kijken daarbij kritisch naar efficiency, het democratische gehalte en de kosten;
• Goes biedt voorzieningen aan alle inwoners van de Bevelanden. Dat willen
we blijven doen. We gaan hierover het gesprek aan met onze buurgemeenten met als doel, erkenning van onze positie en elkaar meenemen in strategische keuzes;
• Het platform de Bevelanden voor beleidsmatige afstemming over wonen,
werken en recreëren is een goed voorbeeld van samenwerking. We zien dit
als een goed podium om het gesprek over de voorzieningen in de regio te voeren;
• We zijn ons bewust van onze grote verantwoordelijkheid om als betrouwbare overheid zorgvuldig en integer met informatie om te gaan;
• De verhoudingen met de raad en met de ambtelijke organisatie zijn gebaseerd op vertrouwen en respect. Dit is een ideale voedingsbodem om op nieuwe manieren samen te werken;
• Het college overlegt regelmatig met maatschappelijke- en werkgeversorganisaties en met verschillende kerkelijke denominaties;
• Op het gebied van schuldpositie gaan we zorgvuldig om met het aangaan
van nieuwe verplichtingen en we maken actief werk van een gezonde financiële huishouding.

Ruimte en economie

Ruim baan voor wonen, werken en ondernemen

Goes is een gemeente die groeit omdat het fijn is om er te wonen, werken, recreëren en ondernemen. Goes is een van de vier grootste Zeeuwse steden en draagt vanuit deze positie actief bij aan de doorontwikkeling van Zeeland. Goes biedt ruimte aan iedereen. We zetten ons in voor voldoende woningen en werk en het blijvend boeien en binden van ondernemers. Hierbij leggen we continu de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat en arbeidsmarktvraagstukken.

Een levendige stad met veel voorzieningen in een groene en waterrijke omgeving. Dát is Goes en dat willen we behouden. Goes groeit nog steeds en die ontwikkeling bieden wij ruimte. Ook ondernemers kunnen rekenen op optimale dienstverlening zodat zij zich kunnen ontwikkelen in een gunstig klimaat. We gaan proactief in gesprek met potentiële en bij ons gevestigde bedrijven, acquireren actief en zoeken samen naar kansen om verder
te groeien en bloeien. We onderzoeken de woonbehoefte en zetten daar op in. We kijken bijvoorbeeld naar de beschikbaarheid van woningen voor starters. Ook de leefbaarheid in de dorpen is daarbij een aandachtspunt.

Het gaat goed met Goes en we staan in Zeeland samen voor een opgave om de komende jaren duizenden vacatures in te vullen. We hebben daarbij aandacht voor alle lagen van de arbeidsmarkt en ook voor onze stedelijke aantrekkelijkheid. Want alleen waar het goed leven is, willen mensen wonen,
werken en ondernemen.

Acties

• Bedrijvenpark Poelbos voortvarend ontwikkelen;
• We revitaliseren bestaande bedrijventerreinen waar mogelijk;
• We onderzoeken de woonbehoefte en zetten daarop in: bijvoorbeeld starterswoningen en mantelzorgwoningen;
• We hechten veel belang aan toerisme en recreatie en we hebben bijzondere aandacht voor watersportactiviteiten;
• Door een samenhangende benadering versterken we de totale aantrekkingskracht van onze drie toeristische trekpleisters
binnenstad, Veerse Meer en Nationaal Park Oosterschelde;
• Bereikbaarheid en doorstroming van verkeer blijven prioriteit houden. Na de aanleg van de aansluiting op de A58, de aanpassingen op het Tiendenplein en de komende ondertunneling van het spoor, monitoren we de ontwikkelingen continu. Structurele bereikbaarheidsproblemen pakken we aan;
• Om het Marconigebied duurzaam te versterken, stellen we een integrale
ontwikkelingsvisie op. De belangrijkste items hierbij zijn leegstand en profiel,
infrastructuur en uitstraling;
• Wij hebben aandacht hebben voor de gemeentelijke lasten voor bedrijven en willen hierin onze positie op de Zeeuwse ranglijst verbeteren;
• Wij hebben de ambitie om te groeien. Het woningbouwprogramma stemmen we af op de toenemende vraag en kansen die zich voordoen. Planvorming rondom de komst van de marinierskazerne naar Zeeland is hiervan een voorbeeld;
• De komende periode worden er ook evenementen georganiseerd op het gebied van onder andere (water)sport en voor de jeugd. Tegelijkertijd zijn we alert op de regels en gemaakte afspraken, zoals wanneer het evenement begint en afgelopen is, maar ook op het geluidsniveau*;
• We organiseren opnieuw een themajaar in 2021;
• De Veersteiger is belangrijk in Wolphaartsdijk. Deze gaan we renoveren.


* Per jaar zijn er niet meer dan zes evenementen waarbij het geluidsniveau hoger mag zijn dan 85 d(B)A. Hiervan zijn er niet meer dan vier op zondag. Evenementen in de binnenstad op zondag beginnen niet eerder
dan 13:00 uur.

En verder

• We gaan door met de succesvolle aanpak van de leegstand in de binnenstad;
• We zetten verkoop en erfpacht van bedrijfsgronden en woningbouwkavels
voort;
• We behouden de starterslening;
• We onderzoeken hoe we de blijverslening effectiever kunnen inzetten;
• Citymarketing en dus evenementen blijven belangrijk voor de dynamiek in
onze gemeente;
• We zetten ons ook in voor regionale marketing om Zeeland als vestigingsregio (wonen en ondernemen) onder de aandacht te brengen;
• Binnen Zeeland heeft Goes de meeste banen in de zorg. Omdat er veel
zorgvacatures zijn en nog komen, ondersteunen we deze sector in de
arbeidsmarktcommunicatie;
• In de stad concentreren we ons op de detailhandel ín het centrum;
• We ondersteunen detailhandel in de dorpen.


 

Onderwijs, sport en cultuur

Verbinden en ontwikkelen

Er is een samenhangend en breed activiteiten en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Hierin verbinden we organisaties en activiteiten met elkaar. We stimuleren álle Goesenaren om hun talenten te ontwikkelen.
Het Goese onderwijs zorgt voor een passende onderwijsloopbaan voor alle leeftijden met daarbij aandacht voor aansluiting op vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Goes heeft veel te bieden aan voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur. Het leren, sporten en beleven van cultuur verbinden we nóg steviger met elkaar. We stimuleren de belangrijke connectie tussen jeugdzorg en onderwijs, doorlopende leerlijnen én de aansluiting op de arbeidsmarkt. Het concept Health Campus Zeeland werkt hierbij ondersteunend. We gaan
voor een breder perspectief waarbij thema’s als zelfredzaamheid van inwoners en het gebruik maken van innovatieve technologie
aan bod komen. Ook hier leggen we de verbinding met sport. We hebben nu goede sportaccommodaties. We verleggen de focus naar het nog meer stimuleren van sporten en bewegen.

Acties

• We continueren het succesvolle Vitale Revolutiebeleid, voor de balans tussen geestelijke, fysieke en sociale gezondheid, zingeving en financiën;
• We zetten sport nog meer in als middel bij participatie, zorg en preventie
• Er komt een nieuwe cultuurvisie met aandacht voor het samenwerken en daarmee versterken van de culturele instellingen;
• We werken mee aan de doorontwikkeling van het bidbook cultuur van de vier Zeeuwse steden om de stedelijke en daarmee Zeeuwse aantrekkelijkheid verder te vergroten;
• In samenwerking met partners (SMWO, CIOS, Sportraad en anderen) ontwikkelen we een aanpak om nog meer mensen aan het
sporten of bewegen te krijgen;
• We ontwikkelen een nieuwe visie op sport en bewegen.

En verder

• Concrete voorbeelden van Health Campus Zeeland zijn het onlangs opgezette leerhuis en het leerwerkbedrijf dat we willen ontwikkelen;
• We continueren de ‘aangepaste’ subsidie voor het Omnium;
• We besteden aandacht aan het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid;
• We stimuleren de doorlopende leer- en ontwikkelingslijn naar en binnen het
basisonderwijs;
• De visie op onderwijshuisvesting wordt herijkt;
• Goes is en blijft onderwijsstad;
• We hebben aandacht voor de vele vrijwilligers binnen de gemeente;
• We hebben aandacht voor ontwikkelingen van het Historisch museum De Bevelanden en de verhuizing van de bibliotheek.

Sociaal domein

Dichtbij en op maat

Vitale inwoners in een vitale samenleving, dat is ons ideaal. Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners om met hulp van hun netwerk deel te nemen aan de samenleving. Waar dit niet lukt, zorgen wij voor voorzieningen en gerichte ondersteuning. We zetten in op preventie en vroeg-signalering. Dit doen we dichtbij en op maat dus zoveel mogelijk vanuit de wijken en dorpen.

Uitgangspunt is en blijft dat iedereen zoveel mogelijk meedoet in de samenleving: jong, oud, gezond of met beperking. Ieder op zijn eigen manier. Er zijn weer meer vacatures, maar in eerste instantie nog niet voor iedereen.
Ons bestand uitkeringsgerechtigden verandert. Het aantal mensen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt groeit. De afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt is daarom een belangrijk aandachtspunt.

De werkgeversdienstverlening is nu te versnipperd. We zien dit graag meer gezamenlijk georganiseerd. We hebben op dat punt een belangrijke taak als
centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland. Het helpen van inwoners doen we samen. We werken met kernteams van professionals die we door-ontwikkelen naar wijkteams, waar ook bijvoorbeeld
buurtbewoners deel van uit kunnen gaan maken. Zo kunnen we samenwerken bij het bieden van passende hulp of ondersteuning.

Acties

• We focussen op nóg doelmatiger inzet van middelen, kennis en expertise;
• Innovatieve ontwikkeling gericht op de vitale inwoner moedigen we aan;
• We intensiveren de preventie tegen alcohol, drugs en gokken;
• Ook haken we aan bij ‘de rookvrije generatie’;
• We continueren de verslavingszorg;
• We stimuleren nieuwe initiatieven vanuit de samenleving om jongeren gezond en vitaal te helpen opgroeien, bijvoorbeeld nieuwe initiatieven vanuit sportverenigingen;
• We staan heel positief tegenover initiatieven vanuit de samenleving op het gebied van informele zorgverlening;
• We ondersteunen (het werven van) voldoende gast- en pleegouders;
• We zetten in op het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen;
• We zorgen voor bijstelling van het instrumentarium voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
• We zorgen voor doorontwikkeling van het Centrum Jeugd en Gezin en werken daarbij aan het verstevigen van de verbinding met
de partners.

En verder

• Daar waar kinderen in het gedrang dreigen te komen doordat bijvoorbeeld ouders de opvoeding niet meer alleen kunnen of door (v)echtscheiding bieden we opvoedondersteuning;
• We (h)erkennen de trend zo lang mogelijk zelfstandig wonen, en spelen daar op in;
• We zetten de huidige aanpak tegen straathandel van drugs voort;
• We gedogen de twee coffeeshops en beraden ons op de gevolgen als een van de twee zou sluiten;
• We voeren het pas ingevoerde armoedebeleid uit en evalueren dit
continu;
• We bereiden ons voor op de nieuwe taken die we krijgen vanuit Beschermd
Wonen en Maatschappelijke Opvang. We stemmen af met de regio en bezien
wat de financiële consequenties zijn. We zetten hierbij in op solidariteit en
kostenbeheersing;
• Het aantal personen met verward gedrag neemt toe, onder andere door dementie. We hebben hier aandacht voor vanwege de grote maatschappelijke impact. Het actieplan loopt en we proberen negatieve
gevolgen beheersbaar te houden en zoveel mogelijk te voorkomen;
• We voldoen aan de Wet banenafspraak en we nemen onze rol hierin serieus;
• We hebben aandacht voor zorgvrijwilligers en mantelzorgers en zijn ook gericht op professionalisering;
• Gemeentelijke voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen. Dus óók voor
mensen met een beperking. Waar dit nog niet zo is, onderzoeken we hoe dit
mogelijk gemaakt kan worden.

Milieu

Bewust duurzaam

In Goes nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame en toekomstbestendige woon-, leef-, en werkomgeving. We ambiëren hierbij een plek in de Zeeuwse voorhoede. Het stimuleren van een gemeenschappelijke duurzame mentaliteit kan niet zonder dat we zelf zoveel mogelijk het goede voorbeeld geven.

Bewustwording van ieders verantwoordelijkheid voor onze leefomgeving is belangrijk. Duurzaamheid vormt dan ook een integraal onderdeel van ons gemeentelijk beleid. Energietransitie is het verminderen van het totale energieverbruik én de overgang van energie uit fossiele brandstoffen naar het
opwekken en gebruik van duurzame energie. Hierin hebben we een voorbeeldfunctie. We kunnen deze uitdaging niet alleen aan en werken zoveel mogelijk samen met inwoners, bedrijven en andere overheden. We gaan voor de Zeeuwse doelstelling dat alle particuliere woningen voor 2045 energieneutraal zijn.

Door klimaatverandering krijgen we te maken met meer hevige regenbuien en vaker perioden van extreme hitte of droogte. We moeten ons aan deze veranderende weersomstandigheden aanpassen, zodat onze gemeente klimaatbestendig wordt. Ook op het gebied van afvalscheiding zetten we stappen. In 2017 verwerkten we nog 250 kilo per inwoner per jaar aan restafval. Door beter afval te scheiden is ons doel dit terug te brengen naar 100 kilo per inwoner per jaar vanaf 2020. De voorbereidingen voor de invoering van het Diftar-systeem worden voortgezet.

Acties

• Door in te zetten op bewustwording stimuleren we inwoners en bedrijven te
investeren in het verduurzamen van hun woning of bedrijf;
• Ook zetten we in op bewustwording op scholen, zodat leerlingen weten wat
klimaatverandering inhoudt;
• Als gemeente geven we het goede voorbeeld en maken we onze energiebesparingen zichtbaar;
• Binnen de gemeentegrenzen moedigen we het gebruik van duurzame vervoersmiddelen aan;
• Al het gemeentelijk vastgoed is in 2035 energieneutraal indien technisch mogelijk;
• In Goes zijn inmiddels 900 woningen aardgasvrij. Om aardgasvrij wonen verder te bevorderen worden nieuwbouwprojecten niet aangesloten op het aardgasnetwerk;
• Op kansrijke locaties wekken we duurzame energie op mits dit op een landschappelijk verantwoorde wijze kan;
• Het nieuwe bedrijventerrein Poelbos wordt duurzaam ontwikkeld;
• We onderzoeken het realiseren van tiny forests, dichtbegroeide, inheems bosjes, ongeveer zo groot als een tennisveld en bedoeld om relatief snel de biodiversiteit te vergroten;
• We investeren in duurzaamheid en toekomstbestendigheid van de wijkcentra de Pit en Jan Ligthart.

En verder

• We onderzoeken hoe we bestaande particuliere woningen via een wijken
dorpsgerichte aanpak aardgasvrij kunnen maken;
• Rondom de invoering van Diftar zijn we alert op zwerfafval en treden we waar mogelijk handhavend op;
• We richten de openbare ruimte klimaatbestendig in. We pakken de
grootste knelpunten op korte termijn aan en nemen de rest mee in de
reguliere onderhoudsplanning;
• Bij circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds
opnieuw gebruikt. We onderzoeken de mogelijkheden hiervoor en grijpen
kansen aan die zich voordoen;
• We stimuleren het plaatsen van zonnepanelen op hiervoor geschikte
(bedrijfs)daken.

Financiën

Ons uitgangspunt is een programma op hoofdlijnen. We willen beleid zoveel
mogelijk ontwikkelen of vaststellen samen met raad, inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. In de schema's zijn een aantal autonome ontwikkelingen en keuzes op hoofdlijnen weergegeven. Soms zijn de keuzes (meerjarig) incidenteel, soms structureel. Incidenteel komt uit de reserve en structureel uit het meerjarenperspectief. De genoemde bedragen zijn keer 1000.

 

2018 

2019 

2020 

2021 

Autonome ontwikkelingen

       
Algemene uitkering  -90  1.126  2.338  3.281
Gemeentearchief    -140  -140  -140
GR Samenwerking de Bevelanden    -260  -260  -260

 

 

2018

2019

2020

2021

Keuzes

       
Omvang en budget griffie -50 -100 -100 -100
Regionale samenwerking -50 -100 -100 -100
Toekomst Omnium     -200 -200
Bevriezen lasten ondernemers   -45 -90 -135
Verduurzamen dorps- en  wijkcentra   -200 -200  
Themajaar -50 -50 -50 -50
Evenementen -50  -50 -50 -50
Veersteiger Wolphaartsdijk   -125    
Aanpak toegankelijkheid -100 -100    
Innovatie in de zorg -60 -60    
Klimaatbeleid 0 -100 -200 -200
Aanpak eenzaamheid -50 -50 -50 -50
Compensatie wegvallen middelen ESF   -175 -175  
Impuls burgerparticipatie -25 -25 -25 -25
Fietsbeleid 0 -50 -50 -50
Zorginfra 0 -200 -200 -200
Landschap en natuur   -50 -50  
Cultureel erfgoed en archief -50 -50 -50 -50

Algemene uitkering

1. Algemene uitkering

We gaan uit van de maartcirculaire 2018 van de rijksoverheid. Het resultaat daarvan heeft uiteindelijk een positief effect op het perspectief.

2. Gemeentearchief

We zullen niet meer actief bezuinigingen op het Gemeentearchief maar er moet wel een kostenbesparing gerealiseerd worden door een efficiënter beheer. Bijvoorbeeld door kosten toe te rekenen voor het maken van bestemmingsplannen.

3. Samenwerking GR de Bevelanden

Een kostentoename is onvermijdelijk. Volgens de verdeelsleutel komt dit op een bedrag van 260.000 euro per jaar.

4. Omvang en budget griffie

We geven gehoor aan de wens van het presidium om de griffie uit te breiden en het budget te verhogen.

5. Regionale samenwerking

Goes draagt bij aan de ontwikkelingen in en van Zeeland. Dit omvat het Zeelandfonds en een reservering voor het nog op te richten regioteam dat de centrale ondersteuning gaat geven aan de Zeeuwse strategische keuzes.

6. Toekomst Omnium

We continueren de huidige ‘aangepaste’ subsidie.

7. Bevriezen gemeentelijke lasten ondernemers

We bevriezen de gemeentelijke lasten voor bedrijven om ons vestigingsklimaat aantrekkelijk te houden.

8. Verduurzamen wijkcentra

Voor de wijkcentra De Pit (Zuid) en Jan Ligthart (Oost) trekken we geld uit om ze meer duurzaam en toekomstbestendig te maken.

9. Themajaar

Het verbinden van mensen, mogelijkheden en initiatieven krijgt gestalte in het themajaar. We reserveren jaarlijks een bedrag om in 2021 een nieuw themajaar te kunnen organiseren.

10. Evenementen

De komende periode worden er ook evenementen georganiseerd op het gebied van onder andere (water)sport en voor de jeugd. Tegelijkertijd zijn we alert op de regels en gemaakte afspraken, zoals wanneer het evenement begint en afgelopen is, maar ook het geluidsniveau.

11. Veersteiger

De Veersteiger is belangrijk in Wolphaartsdijk. Deze gaan we renoveren.

12. Aanpak toegankelijkheid

We maken gemeentelijke voorzieningen zoveel mogelijk toegankelijk voor iedereen.

13. Innovatie in de zorg

We zorgen voor bijstelling van het instrumentarium voor het optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

14. Klimaatbeleid

Goes bewust duurzaam. We investeren hierin.

15. Aanpak eenzaamheid

We ontwikkelen een aanpak voor het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.

16. Compensatie wegvallen middelen ESF

We hebben een belangrijke taak als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Zeeland. Het helpen van inwoners doen we samen. Als gemeente zijn we risicodragend. We zijn bereid voor twee jaar de weggevallen

ESF-subsidie als centrumgemeente te dragen, maar gaan in gesprek met andere gemeenten over de toekomst.

17. Impuls overheid- en burgerparticipatie

We willen flink doorzetten op overheids- en burgerparticipatie. Dit vraagt ook een cultuurverandering. Het benodigde budget is voor binnen en buiten de organisatie, bijvoorbeeld voor de cultuurverandering, maar ook voor het stimuleren van initiatieven.

18. Fietsbeleid

Daar waar mogelijk nemen we extra maatregelen om het fietsparkeren op de daarvoor bestemde plekken te stimuleren.

19. Zorginfrastructuur

De regeling zorginfrastructuur biedt zorgaanbieders een vergoeding. We reserveren drie keer 110.000 euro op basis van eerste inschattingen. De resterende drie keer € 90.000 worden binnen de bestaande systematiek van het sociaal domein gezocht. 

20. Landschap en natuur

We investeren in tiny forests.

21. Cultureel erfgoed en archief

We trekken middelen uit voor het geven van een impuls aan het behoud van het cultureel erfgoed.

Meerjarenperspectief

In onderstaande tabel is het meerjarenperspectief geschetst en daarnaast zijn de structurele gevolgen van de voorgestelde keuzes in beeld gebracht. De genoemde bedragen zijn keer 1000.

 

2018 

2019 

2020 

2021 

 Huidig   meerjarenperspectief 

227 -49 30 1.257
 Totaal structurele keuzes en   ontwikkelingen -190 431 1.138 2.046

 Geschat   meerjarenperspectief

37 382 1.168 3.303

De incidentele effecten van de voorgestelde keuzes op de algemene reserve zijn hieronder weergegeven. Hieruit blijkt dat onze reserves meer dan voldoende op peil zijn om eventuele risico’s te kunnen dekken én nieuwe initiatieven te kunnen ontplooien. 

 

Bedragen keer 1000 

Vrij besteedbaar deel Algemene reserve

5.800
Incidentele keuzes -2.525

Stand vrij besteedbaar deel Algemene reserve na keuzes

3.275 (exclusief resultaten  2017)

Schuldpositie

Hieronder is het verloop van de schuldpositie weergegeven. Hierbij is te zien dat na 2020 de schuldpositie niet meer toeneemt. De genoemde bedragen zijn keer 1000, met uitzondering van de procentuele getallen.

 

2018 

2019 

2020 

2021 

Netto schuld per 1 januari 127.666 134.164 139.750 138.444
Geraamde mutaties 2018-2021 -6.499 -5.586 1.307 5.853
Netto schuld ultimo boekjaar 134.164 139.750 138.444 132.591
Begrotingstotaal (baten) 121.560 122.684 123.200 123.927
Netto schuldquote in % van de exploitatie 110,4% 113,9% 112,4% 107,0%

Portefeuilleverdeling

Burgemeester

 • Openbare orde en veiligheid;
 • Samenwerking op de Bevelanden;
 • Vergunning en handhaving;
 • Milieu (handhaving);
 • Informatievoorziening en automatisering;
 • Dienstverlening en publiekszaken;
 • P&O.

Derk Alssema (CDA)

 • Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting;
 • Economische Zaken;
 • Jeugd en onderwijs;
 • Sport;
 • Energie en klimaatbeleid.

's-Heer Arendskerke
Kloetinge
Goes-West
Centrum
Noordhoek
Mannee
Goese Diep

Loes Meeuwisse (VVD)

 • Financiën;
 • Verkeer en vervoer;
 • Openbare werken;
 • Recreatie en toerisme;
 • Cultuur;
 • Communicatie en citymarketing;
 • Binnenstad.

Wolphaartsdijk
's-Heer Hendrikskinderen
Goes-Zuid
Ouverture en Aria
Goese Meer

André van der Reest (SGP/ChristenUnie)

 • Sociale Zaken;
 • WMO;
 • Participatiewet;
 • Welzijn;
 • Onderwijshuisvesting;
 • Burgerparticipatie;
 • Arbeidsmarkregio;
 • Cultureel erfgoed en archief;
 • Landschap en natuur;
 • Gezondheidszorg.

Kattendijke
Wilhelminadorp
Goes-Oost
Goese Polder

Ter info

Loes Meeuwisse is op 23 januari 2021 vervangen door Cees Pille. En Joost de Goffau is sinds 16 april 2021 de opvolger van Derk Alssema.

Document opvragen

Het collegeprogramma 'Vol Vertrouwen Vooruit!' is ook als pdf-bestand op te vragen bij het klantcontactcentrum. Bel hiervoor naar 14 0113 of vul het formulier in via de knop hieronder.

Opvragen Collegeprogramma 'Vol Vertrouwen Vooruit!'

Start aanvraag