Collegebesluiten van 23 januari 2024

Collegebesluiten van 23 januari 2024

1. Nieuw bestemmingsplan ‘Bebouwde kom 's-Heer Hendrikskinderen’

De gemeente maakte een nieuw bestemmingsplan voor 's-Heer Hendrikskinderen, omdat het oude bijna 16 jaar oud was. Hierin staat bijvoorbeeld waar ruimte is voor groen, wonen en wegen. Het college stemde in met dit bestemmingsplan en legt dit voor aan de gemeenteraad.

2. Aanwijzing toezichthouders Veiligheidsregio Zeeland

Per 1-1-2024 trad de Omgevingswet in werking. De medewerkers van de Veiligheidsregio zijn voor hun toezichthoudende taken aangewezen op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (Wabo). Met dit besluit worden ze nu aangewezen op grond van de Omgevingswet per 1-1-2024.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Goes door komst Omgevingswet

Per 1-1-2024 is de Omgevingswet van kracht. Daarom moeten we het aanwijzingsbesluit voor de toezichthouders van de gemeente Goes aanpassen. Enkele wetten zijn vervangen door de Omgevingswet en kunnen geschrapt worden in het besluit.

Aanpak verkeersdrukte Lewedorp en Arnemuiden, plan Wolphaartsdijk volgt

Samen met gemeenten Middelburg, Borsele, het Waterschap Scheldestromen en de Provincie bekijken we de mogelijkheden om de verkeersproblemen bij Lewedorp, Arnemuiden en Wolphaartsdijk aan te pakken. Hier zijn verkeersknelpunten, mede door het toegenomen aantal toeristen in deze regio. In het gebied Veerse Meer Zuid komen steeds meer recreatieve voorzieningen. Voor Lewedorp en Arnemuiden is er nu een plan om in de komende tien jaar de verkeersproblemen aan te pakken. Aanvullende maatregelen om de verkeersproblemen in Wolphaartsdijk aan te pakken, staan nog niet op papier. Hier kijken gemeente Goes en provincie Zeeland ook naar de verkeersproblemen rond de Deltaweg. De partijen zoeken naar een totaaloplossing om de verkeersdruk in en rond Wolphaartsdijk aan te pakken.

Crisisnoodopvang kinderen voldoet niet aan regels

Het rapport 'De Crisis Voorbij' van de Nationale Ombudsman en Kinderombudsman gaat over kinderen in de crisisnoodopvang. De manier van opvang voldoet volgens de opstellers van het rapport niet aan de (kinderrechtelijke) regels waardoor het welzijn en de waardigheid onder druk staan. De ombudsmannen geven aan dat de medewerkers binnen de (crisisnood)opvang daar niks aan kunnen doen én dat er actie nodig is vanuit de rijksoverheid. 

Collegeadvies over WOZ waardeontwikkeling 2024

De Waarderingskamer beoordeelt jaarlijks het werk van Sabewa Zeeland voor de onroerendezaakbelasting. Op 8 januari 2024 heeft de Waarderingskamer zijn oordeel over het werk van Sabewa Zeeland afgegeven. Dit oordeel was positief. Dit betekent dat Sabewa Zeeland de aanslagen onroerendezaakbelasting en rioolheffing in 2024 op mag gaan opleggen. De WOZ waardeontwikkeling laat een kleine afwijking zien, die we als correctie meenemen bij het opstellen van de nieuwe belastingverordeningen volgend jaar.

Goes wil bijdrage Rijk voor ruimen ontplofbare oorlogsresten

De gemeente gaf van oktober 2020 t/m november 2023 ruim € 63.000,-- uit aan het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. Wij kunnen het Rijk vragen om 68 procent van dit bedrag aan ons te vergoeden. Dit is geregeld in de zogenaamde "bommenregeling". Het college stelt nu aan de gemeenteraad voor om deze vergoeding aan te vragen.

Oekraïners kunnen vergoeding voor belastingaanslag vragen

Oekraïners moeten nu net al de andere Goese inwoners belasting betalen. Het college heeft deze week een besluit genomen waardoor het mogelijk is dat Oekraïners, die de Sabewa-aanslag 2023 niet kunnen betalen, een vergoeding bij de gemeente kunnen aanvragen (vergelijkbaar met Goese inwoners die om kwijtschelding bij Sabewa vragen). 

Instemmen met convenant JeugdzorgPlus 2024-2030

In het transformatieoverleg van 4 december 2023 is afgesproken dat besluitvorming door de Zeeuwse colleges uiterlijk op 23 januari 2024 zal plaats vinden. Het concept convenant is op 4 december 2023 in het Transformatieoverleg besproken, vervolgens is het besproken in de bestuurscommissie van 21 december 2023. Wethouder Van der Reest maakt deel uit van de bestuurscommissie en heeft kennis genomen van het advies.

Bijzonderheden uit agenda’s bestuurders

Vrijdag 26 januari
Wethouder André van de Reest opent de activiteitenmarkt SHHkinderen in het Dorpshuis in SHHkinderen.

Burgemeester Marcel is aanwezig bij de Bindingsavond van de Jeugdbrandweer en reikt speldjes aan de vrijwilligers uit.

Dinsdag 30 januari
Wethouder André van der Reest doet om 19.00 uur een woordje tijdens de opening van de bijeenkomst Volwassenfonds Sport en Cultuur.

Vrijdag 2 februari
Wethouder Joan Veldhuizen doet om 10.30 uur een quiz in het kader van Warme truiendag op de Stamperiusschool.