Collegebesluiten 9 januari 2024

Collegebesluiten 9 januari 2024

De gemeente Goes heeft een integraal veiligheidsbeleid vastgesteld dat loopt van 2023 t/m 2026. We hebben een uitvoeringsplan 2024 gemaakt. Hierin staan de acties op een rij die we het komende jaar gaan oppakken om onze doelstellingen te behalen. Dit uitvoeringsplan is niet alleen voor onze gemeente, maar ook voor alle andere gemeenten in de Oosterschelderegio.

Goes heeft een uitnodiging van het ministerie van VWS ontvangen om te praten over nieuwe normen voor de bereikbaarheid van acute zorg. Na de val van het kabinet is echter afgesproken dat hierover geen belangrijke besluiten genomen worden. We vinden het dan ook niet juist om nu dit gesprek hierover aan te gaan. Omdat we ook weten dat de huidige Tweede Kamer waarschijnlijk niet wil inzetten op concentreren van zorg, maar juist op het behouden van acute zorg in de regio's. Gemeenten vinden het behoud van acute zorg in de regio belangrijk voor de leefbaarheid.

De gemeente werkt in overleg met bedrijven, bewoners en verenigingen aan een nieuwe gebiedsvisie voor Goese Schans. In dit plan staat in hoofdlijnen hoe we de toekomst van het gebied zien. De ontwerp-visie is nu af. Dit laten we op www.goespraatmee.nl en tijdens een inloopavond op 29 januari 2024 zien. Iedereen kan reageren en laten weten wat ze van het plan vinden. Daarna maken we de definitieve visie. 

Met het vaststellen van de budgethoudersregeling worden de financiële 'spelregels' tussen college en organisatie bekrachtigd. Het doel van een budgethoudersregeling is om individuele medewerkers of afdelingen in staat te stellen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen budgetten binnen vastgestelde grenzen. Met dit collegebesluit wordt de reeds bestaande budgethoudersregeling geactualiseerd.

Het college heeft besloten Hotel Terminus tijdelijk in te zetten voor de opvang van Oekraïners. Het gaat om Oekraïners die al in Goes wonen, maar waarvan de huidige opvanglocatie gaat sluiten of wordt gesloopt. Het gaat om een tijdelijke situatie. De voorbereidingen voor de herontwikkeling rondom het station gaan gewoon door.

De gemeente Goes wordt aandeelhouder van netbeheerder Stedin. In totaal kost dit € 450.000. Ook de andere Zeeuwse gemeenten zijn gevraagd om aandeelhouder te worden. Stedin is verantwoordelijk voor het electriciteits- en gasnetwerk in de provincies Zeeland, Utrecht en het grootste deel van Zuid-Holland. Omdat het electriciteitsnet vol zit, heeft Stedin de komende jaren extra geld nodig voor investeringen in dit netwerk. Als aandeelhouder wordt Goes mede-eigenaar van Stedin en mogen we ‘mee’ overleggen en besluiten. 

Donderdag 11 januari
Wethouder Marcel Fränzel is om 20.00 uur aanwezig tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest.

Vrijdag 12 januari 
Het gehele college is vanaf 16.00 uur aanwezig tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie Zeeland te Middelburg.

Zaterdag 13 januari
Wethouder Joost de Goffau is om 20.00 uur aanwezig tijdens het nieuwjaarsconcert van het Zeeuws Orkest in de Mythe.

Maandag 15 januari
Burgemeester Marcel Fränzel brengt om 11.30 uur een bezoek aan echtpaar i.v.m. hun 65-jarige huwelijk.

Dinsdag 16 januari
Burgemeester Marcel Fränzel brengt deze dag een bezoek aan mevrouw die 105 jaar wordt

Woensdag 17 januari
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de inloopavond Goes-West om 19.00 uur.

Vrijdag 19 januari
Burgemeester Marcel Fränzel en wethouder André van der Reest zijn aanwezig bij de ALV van vereniging Dorpsbelangen Kattendijke. Om ± 20 uur reikt de burgemeester een Koninklijke onderscheiding uit.
Wethouder van der Reest is aanwezig tijdens de ALV Kattendijke en de uitreiking van een KO om 19.30 uur in het Katshuis.

Zaterdag 20 januari
Wethouder Meulblok verricht de jubileum opening Supercross Goes om 19.30 uur (tezamen met gedeputeerde Jo-Annes de Bat).