Collegebesluiten 7 november 2023

Collegebesluiten 7 november 2023

Vluchtelingenwerk gaat maximaal vijftien Goese Oekraïense vluchtelingen een training MindFit geven. Het doel van deze training is onder meer het voorkomen van psychische klachten. Vluchtelingenwerk biedt deze training één keer gratis aan. Als de training succesvol verloopt, bekijkt het college of zij de training van Vluchtelingenwerk gaat ‘kopen’. Dan kunnen meer Oekraïners deze training volgen.

Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Kapelle en Goes hebben samen met scholen, politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over de veiligheid in en rondom scholen. Alle 20 scholen in de vier gemeenten voor het voorgezet onderwijs, het voorgezet speciaal onderwijs en de Mbo-scholen doen mee. De partijen ondertekenen hiervoor op 21 november de ‘Samenwerkingsafspraken schoolveiligheid Oosterschelderegio 2023 – 2027’.

In het beheerplan staat hoe we het onderhoud aan de gebouwen van de gemeente aanpakken en hoeveel geld we eraan besteden. Het nieuwe beheerplan voor de periode 2024-2028 is nog niet af. Als de gemeenteraad hiermee instemt, blijft het huidige beheerplan nog een jaar geldig.

Het college laat de verplichting los voor bewoners in de wijken Mannee en Ouverture om een hemelwateropvangsysteem te hebben. Het bestuur van wijkvereniging Mannee diende hiervoor een verzoek in. De aanleiding was dat in Friesland de rechtbank oordeelde dat zo’n verplichting niet mag. Het zogeheten grijswatersysteem vangt regenwater op, zodat bewoners dit kunnen hergebruiken voor het doorspoelen van het toilet en om bloemen, planten en bomen in hun tuin water te geven. Dit grijswatersysteem was een verplichting voor iedere koper van een bouwperceel in de twee wijken. Bewoners die van mening zijn dat zij door de verplichting schade hebben geleden, kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om deze schade aan hen te vergoeden.

Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en waterbedrijf Evides werken samen op het gebied van riolering, de opvang van hemelwater en het voorkomen van droogte. Dit doen zij binnen de Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland+ (SAZ+). In het gezamenlijke Meerjarenprogramma 2024-2027 staat wat zij gaan doen om de openbare ruimte, riolering, waterzuivering en drinkwatervoorziening in te richten en te beheren. 

We gaan de gemeenteraad vragen om een besluit te nemen over de nieuwe aandeelhoudersstrategie voor de Zeeuwse Energie Houdstermaatschappij (ZEH) N.V. In de aandeelhoudersstrategie beschrijven we de koers voor de komende jaren. De huidige strategie is van zes jaar geleden en inmiddels verouderd.

De gemeente en Beveland Wonen werken samen aan de vernieuwing van de wijk Goes-West. Het zuidelijke deel van de wijk is inmiddels klaar. Het noordelijke deel van de wijk is de komende jaren aan de beurt. De twee partijen werkten samen met bewoners om te bepalen hoe de huizen er daar uit moeten gaan zien en waar ze gebouwd kunnen worden. Dit staat in het ‘beeldkwaliteitsplan’ Goes-West. Het college heeft ingestemd met het plan en legt het ter vaststelling voor aan de gemeenteraad.

Eind 2008 hebben de gemeenten rond het Veerse Meer (Goes, Noord-Beveland, Veere en Middelburg), het Waterschap en de Provincie Zeeland een overeenkomst gesloten voor het onderhoud van de recreatieve voorzieningen op en rond het Veerse Meer. Onlangs is deze overeenkomst vernieuwd. Het sluit nu aan op de Gebiedsvisie Veerse Meer. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer zijn nu ook betrokken bij deze overeenkomst. In het document staan de taken, verantwoordelijkheden en de financiële afspraken. De afspraken zijn gemaakt voor de periode van 2024 tot 2033.

De fractie PvdA/GroenLinks heeft vragen gesteld over het openbaar vervoer. Het college heeft de vragen schriftelijk beantwoord. 

Het college houdt de gemeenteraad regelmatig op de hoogte van de stand van zaken van projecten. Zo ook van de plannen voor het sportpark Wesselopark in Kloetinge. De raad stelde geld beschikbaar om de voetbalvelden aan te pakken. Ook is er geld om een ontwerp te maken voor het hele park waar ook schutterij Ravenstein en tennisvereniging de Bongerd sporten. We krijgen al jaren meldingen binnen over parkeerdrukte, auto’s, fietsers, geluid en licht. In een participatietraject onderzoeken we hoe we dit kunnen verbeteren. Met alle input die we hebben, maken we een plan van aanpak. Dit leggen we weer voor aan de omwonenden en verenigingen.

Het college, Scalda en Omnium zijn het eens geworden over de realisatie van een nieuw schoolgebouw in het voormalige tropisch bos bij het Omnium. Het college gaat de gemeenteraad nu voorstellen om hiervoor geld beschikbaar te stellen. Daarnaast vraagt het college geld aan de raad voor het vervangen van de oudste sporthal van het Omnium. Door deze losse projecten samen op te pakken, kunnen financiële en bouwkundige voordelen worden behaald.

Donderdag 9 november
Wethouder Stan Meulblok geeft een gastles op de Stamperiusschool in het kader van de week van respect.
Maandag 13 november
Burgemeester Marcel Fränzel opent om 13.00 uur de themabijeenkomst jeugdcriminaliteit in ’t Beest
Dinsdag 14 november
Wethouder André van der Reest geeft een gastles op de Beatrixschool in het kader van de week van respect.
Wethouder Joan Veldhuizen geeft een toespraak voor de start van het project Ommetjes.
Burgemeester Marcel Fränzel uur bezoekt echtpaar Voet-van Cauteren vanwege hun 60-jarig huwelijk.
Donderdag 16 november
Burgemeester Marcel Fränzel opent om 13.00 uur de nieuwe inloop van het Leger des Heils op de Oostwal.