Collegebesluiten 7 mei 2024

Collegebesluiten 7 mei 2024

Collegebesluiten 7 mei 2024

Gemeente Goes is net als alle Nederlandse gemeenten aandeelhouder in de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank heeft als kerntaak om tegen lage rentetarieven leningen te verstrekken aan Nederlandse overheden. Met dit collegeadvies wordt voorgesteld om in de algemene vergadering in te stemmen met de jaarrekening en uit te keren dividend 2023.

Er zijn raadsvragen gesteld over de Kwaliteitsagenda binnenstad. Het college beantwoordt deze vragen. 

Het college beantwoordt de vragen van SGP/CU fractie over overlast ganzen in Goes-Oost, Mannee en de Goese Polder. De vragen gaan over de overlast van de poep van ganzen en wat we kunnen doen om de overlast tegen te gaan. 

Oekraïense ontheemden kunnen geen beroep doen op de bijzondere bijstand. Ze kunnen wel, als ze onvoldoende geld hebben, een beroep doen op een vergoeding van de zogenaamde 'buitengewone kosten'. Er zijn regels vastgesteld waarin de voorwaarden en het soort kosten is opgenomen. Deze regels worden gebruikt om aanvragen te toetsen.

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Oosterschelderegio (RBL) helpt kinderen en jongeren vanaf 5 jaar om goed onderwijs te krijgen. Ze doen dit voor alle gemeenten in de Oosterschelderegio. Elk jaar maken ze een verslag over wat ze hebben gedaan rondom leerplicht en het voorkomen dat jongeren vroegtijdig stoppen met school. Het college en de raad van de gemeente Goes hebben het verslag van het schooljaar 2022-2023 gelezen.

De gemeente Goes is verplicht om in de gemeente voldoende aanbod voorschoolse educatie (VE) aan te bieden. Goes kent twee aanbieders voor VE en peuteropvang, dit zijn Kibeo en Prokino. Om dit uit te kunnen voeren krijgen zij subsidie. Voor 2024 hebben Kibeo en Prokino subsidie aangevraagd. De gemeente Goes heeft besloten de gevraagde subsidie voor peuteropvang en VE in 2024 aan Kibeo en Prokino toe te kennen.

In de Van Dusseldorpstraat en Bergweg wordt de riolering vervangen en de straten opnieuw ingericht. Er is een partij nodig die deze opdracht gaat uitvoeren. We nodigen daarvoor meerdere bedrijven uit in plaats van een openbare aanbesteding. Dit doen we omdat het werk ingewikkeld is, vooral vanwege de bereikbaarheid van omgeving en de kennis die nodig is over het gebied.

De Zeeuwse gemeenten willen meer samenwerken om de inkoop en het toezicht op hulp voor de jeugd, beschermd wonen, maatschappelijke opvang en veilige opvang te verbeteren. Dit voorstel gaat over de manier waarop die samenwerking wordt ingericht. 

Het college besluit de locaties vast te stellen waar de komende verkiezingen voor de Nederlandse leden van het Europees parlement in de gemeente Goes gestemd kan worden. Ook worden de leden van het gemeentelijk stembureau (GSB), verantwoordelijk voor het opmaken van de verkiezingsuitslag, benoemd. De datum en locatie van de zitting van het GSB is vastgesteld op vrijdag 7 juni 2024 om 09.30 uur in het Stadskantoor.

Er zijn raadsvragen gesteld over het verkeer rond Waterpark Veerse Meer. Het college beantwoordt deze vragen. 

Het college stemt in met de aanpak om de historische binnenstad autoluw te maken en verder onderzoek te doen naar de inzet van kentekencamera's. Dit is een onderdeel van de kwaliteitsagenda binnenstad. Zij stemt ook voorlopig in met de voorgestelde begrenzing van het autoluwe gebied, zoals in bijlage 1 aangegeven. We starten een participatietraject op waarbij bewoners en ondernemers kunnen meepraten over de tijden waarop auto's mogen laden en lossen. En welke categorieën wel toestemming krijgen om er te rijden met de auto.

Voor iedere verkiezing moet een voldoende aantal stembureauleden en tellers worden benoemd. Het college van Burgemeester en Wethouders maakt het besluit om stembureauleden en tellers te benoemen.

Gemeenten moeten regels maken voor het vervoer van leerlingen die niet zelf naar school kunnen vanwege afstand, ziekte of beperking. Deze regels noemen we een verordening. Op 11 april 2024 heeft de gemeente Goes de nieuwe verordening voor het leerlingenvervoer vastgesteld. Voordat alles klaar is, moeten we nog één stap zetten: het vaststellen van beleidsregels die uitleggen hoe beslissingen genomen moeten worden. Het college heeft de beleidsregels bekeken en goedgekeurd.

Gemeente Goes start samen met de provincie een procedure om een klein deel van het Goese meer, specifiek het gedeelte voor de scouting, officieel aan te wijzen als zwemwater locatie. Dit om kinderen een veilige en schone omgeving te bieden waar de lessen gevolgd kunnen worden.

Voetbalvereniging Wolfaartsdijk (VVW) heeft een plan voor de nieuwbouw van vier kleedkamers op Sportpark Wolfaartsdijk. Hierbij houden ze rekening met duurzaamheid. (Niet geprivatiseerde) buitensportverenigingen met eigen kleedruimte, hebben er na veertig jaar recht op dat de gemeente geld bijlegt voor nieuwbouw. Dit staat in de sportnota 2008-2011. Met het bedrag van de gemeente erbij, heeft VVW genoeg geld om het plan voor de nieuwbouw uit te voeren.

De gemeente Goes is gevraagd om tussen 2025 en 2028 mee te doen aan "Cultuureducatie met Kwaliteit". Dit programma is bedoeld om kunst- en cultuuronderwijs op scholen te verbeteren en te garanderen. Het college besluit om mee te doen en vindt het belangrijk om dit programma te ondersteunen.

De concept-gebiedsvisie voor de Hollandsche Hoeve is gereed. Veel van de wensen en ideeën uit de eerste fase van het participatietraject zijn hierin verwerkt. Bovendien hebben een aantal belanghebbende partijen hun inbreng geleverd, aanvullend op de reacties via GoesPraatMee. We horen nu graag wat mensen ervan vinden. Reageren is online mogelijk van maandag 13 mei tot maandag 3 juni via GoesPraatMee. Daarnaast vindt er dinsdag 21 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst in Omnium plaats. Voor geïnteresseerden is er dan gelegenheid om de visie in te zien en vragen te stellen aan de opstellers van de visie. Na het participatietraject zal de visie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Vrijdag 10 mei 

Burgemeester Cees van den Bos brengt een felicitatiebezoek aan een 100-jarige.

Zaterdag 11 mei 

Burgemeester Cees van den Bos brengt tezamen met enkele gezinsleden in het kader van de nationale Molendag een bezoek aan molen De Koornbloem in Goes.

Burgemeester Cees van den Bos is aanwezig bij de voetbalwedstrijd tussen VV Kloetinge en SteDeCo op het Wesselopark in Kloetinge waarbij hij kennismaakt met eveneens aanwezige bewoners van verzorgingshuis Ter Weel.