Collegebesluiten 5 maart 2024

Collegebesluiten 5 maart 2024

Op 8 avonden mag er meer geluid worden gemaakt dan volgens gemeenteregels is toegestaan in de horeca. Deze regels staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De Goese horeca heeft een aantal dagen doorgegeven waarop zij dit willen. Het college heeft besloten om deze dagen toe te staan. Het gaat om de volgende dagen in 2024: vrijdag 19 april, vrijdag 24 mei, vrijdag 14 juni, vrijdag 13 september, vrijdag 18 oktober (Bluesroute), vrijdag 15 november, vrijdag 13 december en dinsdag 24 december (kerstavond).

Ook zijn er een aantal avonden (8) waarop de horeca 1 uur langer mag openblijven dan eigenlijk mag. Deze regels staan in de Algemene plaatselijke verordening (APV). De burgemeester maakt een uitzondering voor de volgende dagen op verzoek van de Goese horeca voor 2024: vrijdag 15 maart (Thank Goes it's Friday), vrijdag 26 april (koningsnacht), vrijdag 7 juni (25+), vrijdag 5 juli (25+), vrijdag 4 oktober (25+), vrijdag 1 november (25+), vrijdag 6 december (25+) en donderdag 26 december (2e kerst).

Met de vaststelling van het Regionaal Programma Educatievoorzieningen 2024 wordt vanuit de samenwerking in de Arbeidsmarktregio Zeeland - tussen overheid, onderwijs en ondernemers - € 1.474.776,00  beschikbaar gesteld voor de drie subregio’s  (het bestuur van SWVO (Oosterschelde) en de colleges van B&W van de gemeente Veere (Walcheren) en de gemeente Sluis (Zeeuws-Vlaanderen) om afspraken te maken met aanbieders van educatie en subsidies te verstrekken.

Het Commissariaat voor de Media (CvdM) is een procedure gestart voor de aanwijzing van een lokale omroep voor de komende vijf jaar. De huidige aanwijzing vervalt na 11 juni 2024.

Momenteel vervult stichting Streekomroep de Bevelanden (SOB) de rol van lokale omroep voor de gemeenten Goes, Borsele, Kapelle, Reimerswaal en Noord-Beveland. SOB is de enige partij die een aanvraag heeft ingediend voor de aanwijzing voor de nieuwe periode (11 juni 2024 t/m 11 juni 2029). 

Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over de ingediende aanvraag moeten de gemeenteraden van de betreffende gemeenten advies geven of de aanvrager voldoet aan de wettelijke toegangscriteria. Het college vindt nu dat het SOB voldoet aan de criteria.

De gemeente en Beveland Wonen werken samen aan de vernieuwing van de wijk Goes-West. Er worden woningen gesloopt en nieuw gebouwd. Ook verandert de openbare ruimte, zoals het groen en de parkeerplaatsen. In het nieuwe ontwerp bestemmingsplan staat bijvoorbeeld wat er waar gebouwd mag worden. Dit plan was voor iedereen voor zes weken in te zien. Er kwamen geen reacties. Het college vraagt de gemeenteraad nu om het bestemmingsplan definitief te maken.

In het najaar van 2023 heeft de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) door middel van diverse inspecties en gesprekken een beeld van de regio gemaakt. Over de bevindingen heeft de inspectie een brief gestuurd. Deze wordt gedeeld met de raad.

Het college besluit geld vrij te maken voor de Starterslening en voor de Lening Duurzaam en Langer Thuis. Met de Starterslening willen we mensen ondersteunen die voor het eerst een huis willen kopen. Met de lening Duurzaam & Langer Thuis helpen we woningeigenaren hun woning te verbouwen en te verbeteren. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel.

De eigenaar van de Willem Barentszstraat 1a in Goes wil het voormalige (vervallen) scoutinggebouw slopen. Dit gebouw is niet meer in gebruik. De eigenaar wil er een woning met praktijkruimte voor terugbouwen. De gemeente besluit aan het verzoek mee te werken. De eigenaar kan de plannen nu verder uitwerken en later een omgevingsvergunning aanvragen.

De fractie SGP ChristenUnie stelde het college vragen over het vervolg van de Starterslening. Het college beantwoordt deze vragen in een brief.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de Algemene Plaatselijke Verordening 2024 (APV). Dit is een regeling waarin is bepaald wat er wel en niet is toegestaan op plaatsen die voor publiek toegankelijk zijn. Een aantal regels in de APV zijn veranderd vanwege de nieuwe Omgevingswet. 

De hockeyvereniging GMHC heeft te maken met een terugloop in het ledenaantal en daardoor een aantal financiële uitdagingen. De inkomsten lopen terug, terwijl de uitgaven tot nu toe hetzelfde blijven. Omdat zij minder leden hebben, is er een hockeyveld minder nodig. In plaats van 3 velden willen zij 2 velden van ons huren. Dit levert voor GMHC een besparing op. Deze 2 velden worden ook voorzien van duurzame LED-verlichting in plaats van de huidige veldverlichting. Ook dit levert een besparing voor GMHC op. De totale besparing bedraagt ongeveer € 10.000. De kosten voor de gemeente voor het vervangen van de veldverlichting zijn ongeveer € 30.000.

Vijf Bevelandse gemeenten vernieuwen de Woon(zorg)visie. In de nieuwe visie staat hoe de gemeenten de komende jaren om willen gaan met wonen en wonen en zorg. Het helpt ons bij het bedenken van plannen. En bij het maken van afspraken met organisaties die betrokken zijn bij wonen en wonen en zorg.

PvdA/GL en D66 hebben vragen gesteld over het afsteken van vuurwerk in relatie tot volksgezondheid en dierenwelzijn. Deze vragen zijn beantwoord door het college.

De stichting Stoomtrein Goes-Borsele heeft plannen om in Goes en museumgebouw te realiseren. Hiervoor wil zij een treinfabriek uit 1916 herbouwen. De constructie van die fabriek is enkele jaren gelden uit Rotterdam naar Goes verhuisd. De voorbereidingen voor de herbouw zijn in volle gang en de omgevingsvergunning is aangevraagd. Om de staalconstructie van de oude treinfabriek te restaureren en op te bouwen, is een fors bouwterrein nodig. Het college heeft besloten om een deel van het aangrenzende terrein, tijdelijk en onder voorwaarden, in gebruik te geven als bouwterrein. Op dit braakliggende terrein stond tot 2021 het asielzoekerscentrum van het COA.

Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het aanpassen van de Kwaliteitsverordening VTH omgevingsrecht Goes en de Afvalstoffenverordening Goes vanwege de nieuwe Omgevingswet. De inhoud van deze regelingen blijven hetzelfde.

Maandag 4 maart

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de slotbijeenkomst 100-100-100.
Wethouder Joost de Goffau doet een openingswoordje tijdens het Event Jong Ondernemerschap.

 

Dinsdag 5 maart

Wethouder Joost de Goffau doet een openingswoordje tijdens het Event Jong Ondernemerschap.

 

Woensdag 6 maart

Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de boomfeestdag in wijk Aria.
Wethouder Joan Veldhuizen is aanwezig tijdens de afscheidsreceptie van burgemeester Bergmann van de gemeente Middelburg.

 

Donderdag 7 maart

Wethouder Joost de Goffau sluit aan bij het Zeeuws Cultureel Overleg in ’t Beest.

 

Vrijdag 8 maart

Wethouder Joost de Goffau is aanwezig tijdens de uitreiking van de culturele prijs 2024 in ’t Beest.