Collegebesluiten 5 december 2023

Collegebesluiten 5 december 2023

Het huisvestingsprogramma gaat over gebouwen van het onderwijs. In het programma staat de beoordeling van de ingediende aanvragen voor bijvoorbeeld de uitbreiding van het gebouw. Eerder heeft het college het huisvestingsprogramma 2024 al voorlopig vastgesteld. De schoolbesturen hebben daarna een positief advies gegeven voor de definitieve vaststelling daarvan.

Voor het cameratoezicht op de locaties Stadskantoor, Troelstralaan en Geldeloozepad gelden privacyregels. Om te borgen dat hieraan wordt voldaan, is een DPIA (data protection impact assessment) uitgevoerd. De DPIA is het instrument dat is gebruikt om privacy risico's van een gegevensverwerking preventief in kaart te brengen zodat er maatregelen getroffen kunnen worden om deze risico's te verkleinen of elimineren. Gebleken is dat de gegevensverwerking met de verwerkingsdoeleinden voor het cameratoezicht op de locaties Stadskantoor, Troelstralaan en Geldeloozepad duidelijk omschreven zijn en plaatsvindt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Tevens is het proportioneel voor de genoemde verwerkingsdoeleinden. De privacy risico's zijn voor alle locaties voldoende in kaart gebracht. De conclusie was dat de gegevensverwerking is toegestaan, mits op korte termijn enkele belangrijke zaken werden verbeterd. De betreffende verbeterpunten zijn reeds doorgevoerd. Met een positief besluit op het collegevoorstel worden de reeds doorgevoerde verbeterpunten en de geactualiseerde Privacyreglementen vastgesteld. Ook worden hiermee de oude Privacyreglementen ingetrokken.

Op 1 juli 2023 is de pilot 'afschaffing handhaving I-criterium' van start gegaan. Dit betekent dat niet alleen Goesenaren en mensen uit de buurt de twee coffeeshops in Goes mogen bezoeken. Ook mensen uit andere plaatsen in Nederland en het buitenland weer welkom. Doel van de pilot: buitenlandse bezoekers de mogelijkheid te geven om drugs te kopen in de coffeeshops en daarmee te voorkomen dat ze hun toevlucht zoeken tot straatdealers. Uit overleggen met politie, handhaving, coffeeshophouders en omwonenden blijkt dat deze maatregel geen overlast veroorzaakt. De raad is hierover op de hoogte gebracht.

De fractie van D66 Goes heeft vragen gesteld over de stand van zaken van het nieuwe klimaatprogramma. De fractie vroeg onder meer hoe we inwoners informeren en stimuleren om hun huis te verduurzamen en hoe we inwoners informeren over de bestaande subsidies. Deze vragen zijn beantwoord.

De RUD-Zeeland voert als milieudienst veel milieutaken uit namens het college. Bijvoorbeeld het beoordelen van milieuvergunningen voor bedrijven of het uitvoeren van milieucontroles. Hiervoor moet de RUD-Zeeland namens het college besluiten nemen en andere taken uitvoeren. Door mandaat te verlenen aan de RUD-Zeeland zorgt het college ervoor dat de RUD-Zeeland haar taken kan uitvoeren en namens het college besluiten mag nemen. Het nu geldende mandaatbesluit voldoet niet per 1 januari 2024. Dat komt omdat dan de Omgevingswet in werking treedt. De juridische grondslag van veel besluiten wordt dan gewijzigd waardoor ook het mandaatbesluit moet worden aangepast. Alle gemeenten in Zeeland moeten het mandaatbesluit aan de RUD-Zeeland om deze reden aanpassen.

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole 2023 heeft de accountant de administratieve organisatie beoordeeld en getoetst. De bevindingen van deze controle zijn opgenomen in de managementletter 2023. De accountant heeft geen nieuwe bevindingen geconstateerd in 2023.

Op 9 februari 2023 heeft de gemeenteraad het masterplan Wesselopark vastgesteld. Er worden voetbalvelden opnieuw aangelegd en LTC De Bongerd wil graag padelbanen. Voor schutterij wordt een nieuwe 50 meter baan en een nieuw 3D-schiet parcours aangelegd op de kop en naast het vierde voetbalveld van VV Kloetinge. Het 3D-schiet parcours is ter vervanging van het 3D-parcours op de huidige locatie. Hierdoor zijn hun activiteiten straks dichterbij elkaar. Nu liggen deze verspreid over het Wesselopark.

Vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben gemeenten de opdracht te investeren in preventie en gezondheid. Hiervoor is een sterkere samenwerking tussen zorginstellingen en gemeenten nodig. Om deze samenwerking extra te ondersteunen heeft het rijk subsidie beschikbaar gesteld. De Zeeuwse gemeenten en zorgverzekeraar CZ hebben een plan opgesteld voor een gezamenlijke Zeeuwse aanpak. Met dit plan gaan de gemeenten de subsidie aanvragen bij het rijk.

Er zijn leges gewijzigd in de tarieventabel 2024. Leges zijn kosten die de gemeente in rekening brengt voor een dienst of product. In de nieuwe tabel zijn kosten voor een (spoed)rijbewijs gewijzigd en de tarieven die horen bij de Omgevingswet aangepast, zoals de aanvraag van een omgevingsvergunning. In de memo informeren we de raad over de wijzigingen.

Daarnaast beantwoorden we twee vragen die de raad onlangs heeft gesteld. De raad had vragen over de reclamebelasting en de bouwkosten.

De gemeente werkt aan een Toekomstvisie: de Omgevingsvisie. In dit plan komt te staan waar we als Goes naar toe werken de komende jaren. De dorpen van Goes zijn een belangrijk onderdeel van dit plan. We vinden het belangrijk dat de dorpen fijne plekken blijven om te wonen, met een dorps karakter. Ieder dorp is anders en heeft te maken met andere uitdagingen. Daarom gaan we voor ieder dorp een dorpsvisie maken, samen met de inwoners. We starten met een aanbestedingstraject.

Vrijdag 8 december 
Wethouder Joan Veldhuizen geeft om 08.45 uur het zebrapad bij het CIOS een kleur in het kader van Paarse Vrijdag.

Zaterdag 9 december
Wethouder Joost de Goffau neemt om 11.00 uur in het kader van Plan Boom de eerste boom in ontvangst.

Woensdag 13 december
Burgmeester Marcel Fränzel is om 13.00 uur aanwezig bij de Write for rights van Amnesty International.

Donderdag 14 december
Burgemeester Marcel Fränzel bezoekt echtpaar Rakers-Riemersma in verband met hun 65-jarig huwelijk. 

Vrijdag 15 december
Burgmeester Marcel Fränzel is om 10.30 uur aanwezig bij de Naturalisatiedag in het Stadhuis.